25313.51100

Διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν και αναφέρονται στο κείμενο της υπ΄ αρίθμ. 4-2022 πρόσκλησης του Γ.Ν. Κομοτηνής

  2. Την υπ’ αριθμ. 138/13ης/24-3-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Κομοτηνής «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίας για την ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του Γ.Ν. Κομοτηνής»

  Προτίθεται να αναθέσει την ταμειακή διαχείριση του Γ.Ν. Κομοτηνής μετά τη λήψη κλειστών προσφορών από τα Τραπεζικά Καταστήματα της Κομοτηνής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου εφόσον πληροί τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, για χρονικό διάστημα τριών ετών με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα δύο έτη.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11-04-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 14:30 στο τμήμα γραμματείας του νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθεί

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-04-2022, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2022

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2)

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

  1.1. Του Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις

  1.2. Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»

  1.3. του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

  1.4. των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου.

  1.5. Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

   

  2.Τις αποφάσεις:

  2.1. Την αριθμ. 271/18ης/16-07-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Κομοτηνής «Έγκριση διαδικασίας για την ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του Γ.Ν. Κομοτηνής»

  2.2. Tην υπ’ αριθμ. 312/20ης/30-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας που αφορά την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 16-2020 διαγωνισμού (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την ανάθεση τήρησης του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου σε τράπεζα για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνή

  2.3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15176/21-09-2020 έγγραφο της υπεύθυνης προστασίας προσωπικών δεδομένων του Νοσοκομείου 

  Προτίθεται να αναθέσει την ταμειακή διαχείριση του Γ.Ν. Κομοτηνής μετά τη λήψη κλειστών προσφορών από τα Τραπεζικά Καταστήματα της Κομοτηνής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου καθώς και τις άλλες παροχές, για χρονικό διάστημα τριών ετών με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα δύο έτη.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14-12-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 14:30 στο τμήμα γραμματείας του νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθεί

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15-12-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25/2020 

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (RAPID TEST)

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6Χ0Β4690ΒΑ-ΨΧΕ

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551 – 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr
   

  1-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (RAPID TEST) (CPV 33141625-7 Εξοπλισμοί Διάγνωσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 30.000,00€.

   

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14-01-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546 (Πρωτόκολλο)

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID TEST

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    3 0 / 2 0 1 8

   

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθμόν 644/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου
  Την υπ’ αριθμόν 645/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 595.2/5-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον α/α 4. Του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018 και του Προϋπολογισμού της συντήρησης του Λεβητοστασίου στο ποσό των 44.500,00€ αντί του ποσού των 74.400,00€
  Την υπ’ αριθμόν 646/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος
  Την υπ’ αριθμόν 713/48ης/22-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά την έγκριση του κειμένου της 30/2018 διακήρυξης και των όρων που αναφέρονται σε αυτή
  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της θέσης σε λειτουργίας και συντήρησης του Λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον έντυπο εθνικό τύπο και σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 - Λειτουργία και Συντήρηση του Λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 8 / 2 0 1 8

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθ. 803/21-12-2017 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου για το έτος 2018
  2. Την υπ’ αριθ. 800/21-12-2017 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή Ενστάσεων-Προσφυγών για κάθε είδους διαγωνισμό προμήθειας ειδών, ανάθεσης εργασιών και υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  3. Την υπ’ αριθ 595.2/5-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Κομοτηνής προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
  4. Την υπ’ αριθ 595.3/5-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Κομοτηνής Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσιών πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
  5. Την υπ’ αριθ. 931/9-10-2018 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»
  6. Την υπ’ αριθ. 613/11-10-2018 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για υπηρεσίες πλύσης, στεγνώματος και σιδερώματος ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»
  7. Την υπ’ αριθ. 634/18-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνει το κείμενο της διακήρυξης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 63.647,12 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.


  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 7-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6-11-2017 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7-11-2017, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 9:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2018 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 5 / 2 0 1 8

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
   

  Την υπ’ αριθ. 581/40ης/05-10-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 6.443,164€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:29-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2018 - Προμήθεια Γραφικής Ύλης

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου (Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 25/2018)

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 9 / 2 0 1 8 (Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 25/2018)

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  - την υπ’ αριθ. 581/40ης/05-10-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016
  - την υπ’ αριθ. 687/46ης/07-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η ακύρωση του υπ’ αριθ. 25/2018 διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση των όρων

  επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 6.443,164€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:19-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2018 - Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   
  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
   
   
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
   
  Την υπ’ αριθ. 506/30-8-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και  το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής  με την διαδικασία  του συνοπτικού διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016
   
  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής  με την διαδικασία  του συνοπτικού διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016  προϋπολογισμού 10.368,44€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις  19-9-2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:18-9-2018  στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19-9-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.
   
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351/551  (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)
   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2018 προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ 

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

  PDF-Icon ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

 • Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    2 7 / 2 0 1 8

   

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 615/42ης/18-10-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια Προϊόντων καθαρισμού (ΠΠΥΥ 2014) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια προϊόντων καθαρισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 10.829,97€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:15-11-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα: έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16-11-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2018 - Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Τροποποίηση Διαγωνισμού για τη ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Α.Υ.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  1. Την με αριθμό ΑΔΑ: 6ΖΜ94690ΒΑ-34Φ δημοσίευση της περίληψης του υπ’ αριθμ. 17/2020 διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των Ε.Α.Υ.Μ. του Νοσοκομείου
  2. Την υπ’ αριθ. 415/29ης/24-9-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα « Έγκριση κειμένου της υπ’ αριθμ. 17/2020 διακήρυξης και τεχνικών και ειδικών όρων αυτής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Ε.Α.Υ.Μ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.»
  3. Την υπ’ αριθμ. 471/32ης/8-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας για την έγκριση τροποποίησης ειδικού όρου του 17/2020 διαγωνισμού
  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ειδικού ‘Ορου 1 όπως αυτός αναφέρεται στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών (σελ. 46) της υπ’ αριθμ. 17/2020 διακήρυξης, όσο και στο Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα φύλλου Συμμόρφωσης Προσφερόμενων Υπηρεσιών της διακήρυξης (σελ. 58) από: «Από το Νοσοκομείο θα πραγματοποιείται έλεγχος της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, με χρήση βιολογικών δεικτών (ένας (1) δείκτης ανά 200 lit ωφέλιμου όγκου του θαλάμου και με ελάχιστο αριθμό τριών (3) βιολογικών δεικτών). Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN σειρά 866-97» στο ορθό «Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ζητώντας τους κύκλους αποστείρωσης από την εταιρία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138) για τον έλεγχο του μικροβιολογικού φορτίου της αποστείρωσης των αποβλήτων (Ε.Α.Α.Μ.).. Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138)».
  Μετά την τροποποίηση του συγκεκριμένου όρου σε όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό, ο συστημικός αριθμός του από 96319 τροποποιήθηκε σε 96319,1.
  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή συνεπώς ισχύουν τα κάτωθι:
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 19-10-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 10:00μ.μ.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 22-10-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-10-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2020 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - Ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020