25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    ΤΟΥ    ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    24/2018    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΤΟΥ    19/2018)

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
1.Την υπ’ αριθ. 289/20ης/10-5-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνει α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης, β) τους τεχνικούς και ειδικούς όρους και το κείμενο της παρούσας διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης, γ) την απένταξη από το ΠΠΥΥ του 2014 του διαγωνισμού και τη διενέργεια αυτού με την διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 21 έως 35 του Ν. 4472/2017
2. Την υπ’ αριθμ. 556/39/25-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής βάσει της οποίας εγκρίνονται οι όροι και το κείμενο της υπ’ αριθμ. 24/2018 (επαναπροκήρυξη του 19/2018 διαγωνισμού) διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας (CPV 66512000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης Προϋπολογισμού 10.000,00€ (5.000,00€ με Φ.Π.Α. για τον τεχνικό ασφαλείας και 5.000,00€ με Φ.Π.Α. για τον ιατρό εργασίας).
3. To Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας», προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον τεχνικό ασφαλείας και 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον ιατρό εργασίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2018 - Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020