25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    3 0 / 2 0 1 8

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
Την υπ’ αριθμόν 644/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου
Την υπ’ αριθμόν 645/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 595.2/5-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον α/α 4. Του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018 και του Προϋπολογισμού της συντήρησης του Λεβητοστασίου στο ποσό των 44.500,00€ αντί του ποσού των 74.400,00€
Την υπ’ αριθμόν 646/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος
Την υπ’ αριθμόν 713/48ης/22-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά την έγκριση του κειμένου της 30/2018 διακήρυξης και των όρων που αναφέρονται σε αυτή
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της θέσης σε λειτουργίας και συντήρησης του Λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον έντυπο εθνικό τύπο και σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 - Λειτουργία και Συντήρηση του Λεβητοστασίου

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020