25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 ethnosimo

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  ΨΗΗΨ4690ΒΑ-ΑΦΦ

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 14-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια γαζών με CPV 33141114-4, σύμφωνα με το αρ.118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 5.468,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 6.222,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (π/υ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10.936,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 12.445,68€ με Φ.Π.Α.),με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

 

Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης .

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  20-07-2022  στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26-07-2022 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 

 

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

  

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

  

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ "ΓΑΖΕΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020