25313.51100

Διαγωνισμοί

 • Ανάθεση Παροχής Διανομής Γευμάτων (Εστίασης) στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   ethnosimo

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ: ΩΜ1Ν4690ΒΑ-Χ62

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από: 

  Την υπ’ αριθ. 284/22-9-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο  της  υπ΄αρ. 19-2022  διακήρυξης για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»"    με την διαδικασία  του  ανοιχτού   ηλεκτρονικού διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 προκηρύσσει  ανοιχτό   ηλεκτρονικό  διαγωνισμό    προϋπολογισμού   228.971,79€   (με ΦΠΑ  ) 184.654,67€   (χωρίς ΦΠΑ ). 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 172434 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20-10-2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα  πέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

  Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α

  Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού

  28-09-2022

  28-09-2022

  28-09-2022

  14-10-2022  10:00π.μ

  19-10-2022  14:30 μ.μ

  20-10-2022  10:00π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2022 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  PDF-Icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 19-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Ανάθεση παροχής διανομής γευμάτων (εστίασης) στους ασθενείς του Γ.Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Ω3ΡΗ4690ΒΑ-Λ05

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η         Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ          Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 543/26-8-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄αρ. 24-2021 διακήρυξης για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 230.000,00€ (με ΦΠΑ ) 185.483,87 € (χωρίς ΦΠΑ ).

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 139694 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  28-09-2021 28-09-2021 28-09-2021 15-10-2021            10:00π.μ 20-10-2021    14:30 μ.μ 21-10-2021   10:00π.μ

   

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6ΒΧΦ4690ΒΑ-Δ38

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η         Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ          Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 500/5-8-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄αρ. 22-2021 διακήρυξης για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ με την διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 770.000,00€ (με ΦΠΑ ) 620.967,74€ (χωρίς ΦΠΑ )

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 136469, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Ημερομηνία αποστολής  της προκήρυξης σύμβασης   στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  18-8-2021 23-8-2021 23-8-2021 23-8-2021 24-9-2021            10:00π.μ 29-9-2021    14:30 μ.μ 30-9-2021   10:00π.μ

   

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 -551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

   
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΒΘΞ4690ΒΑ-ΠΔΓ

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η         Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ          Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 527/12-8-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄αρ. 23-2021 διακήρυξης για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 210.000,00€ (με ΦΠΑ )και 169.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ )

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 138218, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 16-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  24-8-2021 24-8-2021 24-8-2021 12-9-2021            10:00 π.μ 15-9-2021    14:30 μ.μ 16-9-2021   10:00 π.μ


  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 -551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

   
 • Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9ΞΦΛ4690ΒΑ-9ΟΙ

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής, μετά από την υπ’ αριθμ. 619/44ης/30-9-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την «Έγκριση σκοπιμότητας και κειμένου της με αριθμό 31/2021 διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης λεβητοστασίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής.

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρο 27 και το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 4 του Ν. 4782/2021, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο»

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 140913, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 02-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  11-10-2021 11-10-2021 11-10-2021 26-10-2021             10:00 π.μ 01-11-2021    14:30 μ.μ 02-11-2021   10:00 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 -551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6ΒΑΡ4690ΒΑ-ΓΦΩ

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η            Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ            Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής, μετά από την υπ’ αριθμ. 781/55ης/09-12-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την Έγκριση σκοπιμότητας και κειμένου της με αριθμό 33/2021 διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης λεβητοστασίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής,προϋπολογισμού 215.134.86€ (με ΦΠΑ ) 173.495.86€ (χωρίς ΦΠΑ ) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος.

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό154569, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28-02-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  07-02-2022 07-02-2022 07-02-2022 22-02-2022             10:00 π.μ 25-02-2022    14:30 μ.μ 28-02-2022   10:00 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 -551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  Α/Α 

    

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΛΑΚΑΣ

   

    

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Γ. Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 979Ι4690ΒΑ-Μ39

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες:Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Δικτυακός Τόπος (URL) :http://www.komotini-hospital.gr

   

    

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 32-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με CPV 79713000-5, μετά από την υπ’ αριθμ. 32/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή κλειστών έγγραφων προσφορών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 34.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση που θα προσκύψει θα είναι χρονικής διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή αυτής, ήτοι από 1-1-2022.

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίες.

  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06-12-2021 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546 (Πρωτόκολλο)

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 • Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΩΥΑΥ4690ΒΑ-Ξ4Π

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www. komotini-hospital.gr

   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής, μετά από την υπ’ αριθμ. 172/16ης/08-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την «Έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών και κειμένου της με αριθμό 8-2022 διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης λεβητοστασίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, προϋπολογισμού 215.134.86€ (με ΦΠΑ ) 173.495.86€ (χωρίς ΦΠΑ ) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος.

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 160059 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022 20/05/2022             10:00π.μ 25/05/2022     14:30 μ.μ 26/05/2022   10:00π.μ

   

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2022 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων ιατρικών μονάδων του Γ. Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 67424690ΒΑ-ΡΜΥ

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η            Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ            Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  1. Την υπ’ αριθμ. 145/14ης/31-3-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής
  2. Την υπ’ αριθμ. 140/13/24-3-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «4ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2022»
  3. Το με ΑΔΑΜ 22REQ010286840 πρωτογενές αίτημα της Διευθύνουσας της νοσηλευτικής υπηρεσίας
  4. Την με ΑΔΑ ΨΘΧ74690ΒΑ-ΞΗΧ (790/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ010655339)
  5. Την υπ’ αριθ. 12/1ης/12-5-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κειμένου της υπ’ αριθμ. 3-2022 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Ε.Α.Υ.Μ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.»

  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων ιατρικών μονάδων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής (CPV 90520000-8), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 3-2022 διακήρυξης ( αρ. συστ. 162418).

  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 248.000,00€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-6-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 24-6-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 10:00μ.μ.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 29-6-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

   

  H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2022 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ανακοίνωση τροποποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια "ΒΕΛΟΝΩΝ" για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Λεονταρίδου Μαγδαληνή
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

        Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011151613 δημοσίευση της υπ’ αριθ. 18-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής
  2. Την υπ’ αριθμ258.1/19ης/30-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ. 18-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βελονών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

  τροποποίηση του κειμένου της υπ’ αριθμ. 18-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια βελόνων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής. Συγκεκριμένα:

  1. ο όρος της Πρόσκλησης :

  «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επί ποινή απόρριψης ζητούνται:

  • Πιστοποιητικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09) ή/και της Οδηγίας 98/79/ΕΚ (ΔΥ8δ/οικ.3607/892-Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα -ΦΕΚ 1060/Β/10-8- 2001).»

   τροποποιείται  ως εξής:

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Επί ποινή απόρριψης ζητούνται:

  • Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
  1. Επιπλέον προστίθεται ο όρος:

  Oι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκοµίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχουν πάρει έγκριση από τον ΕΟΠΠΥ για χορήγηση των ειδών ( Α/Α 1,2,18) του πίνακα του Παραρτήματος Ι’ με άυλοbarcode σύμφωνα με το ΦΕΚ. 715/Β΄/06-03-2020 (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121/634/30-01-2020).

  Κατά τα λοιπά το κείμενο της πρόσκλησης δεν υπόκειται σε καμία άλλη αλλαγή.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  08-09-2022 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09-09-2022 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2022 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια "ΒΕΛΟΝΩΝ" για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

 • Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Τμήμα Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

   

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 201.1/13ης/21-3-2019 απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και το κείμενο της υπ’ αριθμ. 6-2019 διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτήγια τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο, το Γ.Ν. Κομοτηνήςπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή μεCPV 79212100-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής  με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016προϋπολογισμού 6.000με Φ.Π.Α. 24%συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι 3.000,00 με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 3.000,00 € με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο. ΤοΓενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 17-04-2019ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-04-2019 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-04-2019 ,στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 Κουρνιώτη Αικατερίνη (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2019 - Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2019 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

   

 • Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ Ω58Ξ4690ΒΑ-ΨΙΟ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

   Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθμόν 230/15ης/3-4-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού και σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου

  2. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ 19REQ004794504 απόφαση ανάληψης δέσμευσης

  3. Την υπ’ αριθμόν 252/16ης/11-4-2019 (πρωτογενές ΑΔΑΜ 19REQ004794132) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 8/2019 διακήρυξης

   

  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50721000-5) για χρονικό διάστημα ενός έτους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγραμματισμού του 2019, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό τύπο, προϋπολογισμού 49.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (40.290,32€) και σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-04-2019 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30-04-2019, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

   

 • Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ ΨΠΝΛ4690ΒΑ-69Γ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθμόν 230/16ης/26-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση του 3ου προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2020 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου

  2. Το με ΑΔΑΜ 20REQ006512345 Πρωτογενές αίτημα

  3. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 20REQ006520150 απόφαση ανάληψης δέσμευσης

  4. Την υπ’ αριθμόν 5/1ης/2-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας, την έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 6/2020 διακήρυξης

  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50721000-5) για χρονικό διάστημα ενός έτους, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό τύπο, προϋπολογισμού 49.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (40.290,32€) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 6/2020 διακήρυξη.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 15-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14-04-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15-04-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020 - Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και θέσης σε λειτουργία λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

   

 • Διαγωνισμός για τη «Ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής »

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΤΕΞ4690ΒΑ-6ΕΖ

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

   

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθ 78/5ης/4-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «2Ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2021».

  2. Το με ΑΔΑΜ 21REQ008317328 Πρωτογενές αίτημα

  3. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 21REQ008351456 απόφαση ανάληψης δέσμευσης

  4. Την υπ’ αριθμόν 188/13ης/26-3-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας, την έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του λεβητοστασίου για ένα έτος και την έγκριση του κειμένου και των όρων της υπ’ αριθμόν 17-2021 διακήρυξης

  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50721000-5) για χρονικό διάστημα ενός έτους και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 17/2021 διακήρυξη.

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των 49.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.290,32€ )

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12-04-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 09-04-2021 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-04-2021, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

    

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2021 - « Ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης και θέσης σε λειτουργία του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής »

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2021 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 • Διαγωνισμός για τη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ: ΨΠΥ64690ΒΑ-ΠΥΩ

  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθ. 1890/11-12-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση των διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου για το έτος 2020.
  2. Την υπ’ αριθ. 1943/20-12-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή Ενστάσεων-Προσφυγών του Γενικού Νοσοκομείου για το έτος 2020. 
  3. Την υπ’ αριθ 487/15-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «13Ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2020»
   1. Την υπ’ αριθ.505/22-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας, κειμένου διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, για την  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  με την διαδικασία  του συνοπτικού διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.

  προκηρύσσει

  Συνοπτικό Διαγωνισμό  με γραπτές έντυπες σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΛΥΣΗΣ,  ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής  για ένα χρόνο σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 (Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα), προϋπολογισμού  69.103,40€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13-11-2020 ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 9:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:12-11-2020   στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13-11-2020 ,στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 9:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351  (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)
   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2020 - «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΨΔΡ4690ΒΑ-8Δ9

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 174/18-3-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄αρ. 15-2021 διακήρυξης για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (CPV 33696200-7) για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής προϋπολογισμού 102.507,83 € (με ΦΠΑ ) 96.705,50€ (χωρίς ΦΠΑ).

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 107282 , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11-5-2021 Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11-05-2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 08-04-2021

  Ημερομηνία καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 08-04-2021

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 08-04-2021

  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 05-05-2021

  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών στην διεύθυνση της Α.Α: 10-05-2021

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11-05-2021 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2021 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2021 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 • Διαγωνισμός για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ – ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ (2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :Ω8Β84690ΒΑ-3ΑΥ  

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 2-2021 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ – ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ (2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με CPV33696500-0, για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,συνολικού προϋπολογισμού 28.148,00€με Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι  14.074,00€ με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 14.074,00€ με ΦΠΑ), με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

   

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. ΤοΓενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης .

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10-2-2021ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  9-2-2021 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  10-2-2021 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ – ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ (2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2021 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΩΓ8Π4690ΒΑ-Α1Τ

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

   

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 6-2021 διακήρυξη προκηρύσσει: συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» με CPV24111500-0, για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 20.585,62€με Φ.Π.Α.συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (συγκεκριμένα η αξία της σύμβασης για το 1ο έτος είναι  10.292,81€ με ΦΠΑ και η αξία δικαιώματος προαίρεσης είναι 10.292,81€ με ΦΠΑ, με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

   

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. ΤοΓενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης .

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-02-2021ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10:30π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  22-02-2021 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  23-02-2021 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:30π.μ.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2021 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

  PDF-Icon ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 06/2020

  PDF-Icon ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 06/2020

 • Διαγωνισμός για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Ω2ΞΠ4690ΒΑ-7Η3

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

   

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 100/6ης/11-2-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η οποία αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας Υγειονομικού Υλικού Διάφορου καθώς και την έγκριση του κειμένου της υπ΄αρ. 11-2021 διακήρυξης για την προμήθεια σε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  προκηρύσσει ανοιχτό, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια σε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής προϋπολογισμού 472.815,62 € (με ΦΠΑ ) 395.609,44 € (χωρίς ΦΠΑ ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος)

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 106893, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 16-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 π.μ. ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  10-03-2021 10-03-2021 10-03-2021 12-04-2021             10:00 μ.μ 15-04-2021    14:30 μ.μ 16-04-2021   10:15 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551  (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  PDF-Icon ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11/2020 

 • Διαγωνισμός για τη «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων »

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6Ψ1Σ4690ΒΑ-Τ6Σ

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

   

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

        Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθμ.9/1ης/7-1-2021απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «1οςΠρογραμματισμός διαχειριστικού έτους 2021»
  2. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ008083587 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας
  3. Την υπ’ αριθμ. 75/5ης/4-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας και κειμένου διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ  (ΑΔΑ Ψ7ΞΥ4690ΒΑ-ΒΞΞ)
  1. Την με ΑΔΑ 6ΙΕΒ4690ΒΑ-ΝΕΝ (617/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008368499) 

  εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης (CPV09100000-0), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 16/2021 διακήρυξης.

  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 341.855,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και423.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης847.800,00€  με Φ.Π.Α. και 683.710,00€ χωρίς Φ.Π.Α..

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

   

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 07-05-2021και ώρα έως 10:00μ.μ.

   

  Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών: 12-05-2021στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

   

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:13-05-2021, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

   

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

   

    

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2021 - Προμήθεια Υγρών Καυσίμων »

  <![endif]-->

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020