25313.51100

Διαγωνισμοί

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: 6ΙΑΕ4690ΒΑ-Κ87  
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 200/18-6-2020  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο  της  υπ΄αρ.  12-2020  διακήρυξης  για την προμήθεια  ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για  την προμήθεια ΣΕΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33695000-8) για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής   προϋπολογισμού  105.288,6976(με ΦΠΑ  )84.910,2400(χωρίς ΦΠΑ ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος) 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 93238, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-7-2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  03-07-2020 03-07-2020 03-07-2020 20-07-2020             14:00 μ.μ 23-07-2020    14:30 μ.μ 24-07-2020   10:00 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020 - Προμήθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  PDF-Icon ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμήθεια ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: ΩΞΙ24690ΒΑ-9Θ6
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 199/18-6-2020  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο  της  υπ΄αρ.  13-2020  διακήρυξης για την προμήθεια  ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   προκηρύσσει  ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για   την προμήθεια ΣΕΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ (CPV 33696500-0)για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής    προϋπολογισμού  145.051,6980(με ΦΠΑ  ) 119.733,9000(χωρίς ΦΠΑ ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος) 

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό  93521, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-07-2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.  ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

   

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

  Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

  Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α

  Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού

  03-07-2020

  03-07-2020

  03-07-2020

  20-07-2020             14:00μ.μ

  23-07-2020    14:30 μ.μ

  24-07-2020   11:00π.μ

   Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.  

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 - Προμήθεια ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  PDF-Icon ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Διαγωνισμός για τη προμηθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6ΩΟ14690ΒΑ-Α3Ν

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθ. 67/28-1-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄αρ. 3-2021 διακήρυξης για την προμήθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV 33181500-7) για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής προϋπολογισμού 120.832,32€ (με ΦΠΑ ) 109.611,20 € (χωρίς ΦΠΑ ).

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 105472 , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19-3-2021 Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
   
  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα υποβολής προσφορών   στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών   στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  25-2-2021 25-2-2021 25-2-2021 12-3-2021 11:00 μ.μ

  18-3-2021 14:30 μ.μ

  19-3-2021   11:00 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

 • Διαγωνισμός για τη προμηθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6ΩΟ14690ΒΑ-Α3Ν

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 70/28-1-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε   το κείμενο της υπ΄αρ. 5-2021 διακήρυξης για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV33181000-2) για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής προϋπολογισμού 181.781,96 €(με ΦΠΑ) 167.212,00 €(χωρίς ΦΠΑ).

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 105395, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19-3-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα υποβολής προσφορών   στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών   στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  25-2-2021 25-2-2021 25-2-2021 12-3-2021            10:00μ.μ 18-3-2021   14:30 μ.μ 19-3-2021   10:00π.μ
   

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ»

 • Διαγωνισμός για τη προμηθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  Ψ2ΙΩ4690ΒΑ-ΨΥ5

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
   
  1. Την υπ’ αριθμ. 9/1ης/7-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «1ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2021»
  2. Το με ΑΔΑΜ 21REQ008092081 πρωτογενές αίτημα του Υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
  3. Την υπ’ αριθμ. 76/5ης/4-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας, υποβολή τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση κειμένου διακήρυξης για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής
  4. Την με ΑΔΑ Ω3Λ34690ΒΑ-ΩΔΧ (410/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008167725)

  εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Υγρού Οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής (CPV 24111900-4), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 7/2021 διακήρυξης.
  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 154.170,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 191.170,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 09-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 02-04-2021 και ώρα έως 10:00μ.μ.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 08-04-2021 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09-04-2021, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

 • Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συντήρησης Δικτύων Ιατρικών Αερίων

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
  ΑΔΑ: 6ΥΡΛ4690ΒΑ-5ΘΔ
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr

   

         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Το με ΑΔΑΜ 21REQ008014841 Πρωτογενές αίτημα

  2. Την υπ’ αριθμόν 9/7-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση του 1ου προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2021

  3. Την υπ’ αριθ. 40/21-1-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας, κειμένου διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτύων ιατρικών αερίων με τα παρελκόμενα τους για τις ανάγκες του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής

  4. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 21REQ008055098 απόφαση ανάληψης δέσμευσης

   

  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης δικτύων ιατρικών αερίων με τα παρελκόμενα τους για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50500000-0) για χρονικό διάστημα ενός έτους, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό τύπο, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (32.258,07€ χωρίς ΦΠΑ) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 4/2021 διακήρυξη.

   

  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 15-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  12-02-2021 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  15-02-2021 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2021 - Υπηρεσίες Συντήρησης Δικτύων Ιατρικών Αερίων

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2021 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    3 2 / 2 0 1 8 (Επαναπροκήρυξη του 30/2018)

   

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθμόν 644/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου
  Την υπ’ αριθμόν 645/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 595.2/5-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον α/α 4. Του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018 και του Προϋπολογισμού της συντήρησης του Λεβητοστασίου στο ποσό των 44.500,00€ αντί του ποσού των 74.400,00€
  Την υπ’ αριθμόν 646/43ης/25-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά της έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης λεβητοστασίου για ένα έτος
  Την υπ’ αριθμόν 713/48ης/22-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά την έγκριση του κειμένου της 30/2018 διακήρυξης και των όρων που αναφέρονται σε αυτή
  Την υπ’ αριθμόν 787/51ης/11-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 30-2018 διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών και την επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους και τιμές

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της θέσης σε λειτουργίας και συντήρησης του Λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον έντυπο εθνικό τύπο και σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27-12-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28-12-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2018 - Λειτουργία και Συντήρηση του Λεβητοστασίου

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

   

 • Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    ΤΟΥ    ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    24/2018    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΤΟΥ    19/2018)

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  1.Την υπ’ αριθ. 289/20ης/10-5-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνει α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης, β) τους τεχνικούς και ειδικούς όρους και το κείμενο της παρούσας διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης, γ) την απένταξη από το ΠΠΥΥ του 2014 του διαγωνισμού και τη διενέργεια αυτού με την διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 21 έως 35 του Ν. 4472/2017
  2. Την υπ’ αριθμ. 556/39/25-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής βάσει της οποίας εγκρίνονται οι όροι και το κείμενο της υπ’ αριθμ. 24/2018 (επαναπροκήρυξη του 19/2018 διαγωνισμού) διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας (CPV 66512000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης Προϋπολογισμού 10.000,00€ (5.000,00€ με Φ.Π.Α. για τον τεχνικό ασφαλείας και 5.000,00€ με Φ.Π.Α. για τον ιατρό εργασίας).
  3. To Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας», προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον τεχνικό ασφαλείας και 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον ιατρό εργασίας.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2018 - Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

   

   

   

   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX: 25313 51535
  Δικτυακός Τόπος: www.komotini-hospital.gr

   
   
   

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ. 506/30-8-2018 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το κείμενο της διακήρυξης για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,

  την υπ’ αριθμ. 557/25-9-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία ακυρώνεται ο υπ΄αρ. 21/2018 διαγωνισμός λόγω έλλειψης αποδεκτής προσφοράς και εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων,

  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 10.368,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:23-10-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.
  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24-10-2018, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351/551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2018 - Προμήθεια Εντύπων

  PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 • ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16-2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  Αριθμός Διακήρυξης : 16/2020

  Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: (2531351351), Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr
  Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Αικατερίνη Κουρνιώτη (Τηλ. 2531351551, Φαξ: 2531351535,
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr

  Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ματαιώνει την διενέργεια του με αρίθμ. 16-2020 Διαγωνισμού, ο οποίος έχει αντικείμενο: «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», σύμφωνα με την αριθμ. 312/20ης/30-07-2020 απόφασης Δ.Σ. και αποφασίζει την επανάληψη αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

 • Ματαίωση Διαγωνισμού Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης του Γ. Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες:Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

    

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 32-2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗς ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ


  Αριθμός Πρόσκλησης : 32/2021

  Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: (2531351351), Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr
  Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Αικατερίνη Κουρνιώτη (Τηλ. 2531351551, Φαξ: 2531351535,
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr

  Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ματαιώνει τη διενέργεια της με αρίθμ. 32-2021 Ανάθεσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αντικείμενο: «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», σύμφωνα με την αριθμ. 769/54ης/06-12-2021 απόφασης Δ.Σ. για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

   

 • Ματαίωση διαγωνισμού για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"


   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Αριθμός Διακήρυξης : 8/2021

  Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: (2531351351), Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr
  Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Φαλάμη Χριστιάνα (Τηλ. 2531351551, Φαξ: 2531351535,
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr

  Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ματαιώνει την διενέργεια του με αρίθμ. 8-2021 Διαγωνισμού, ο οποίος έχει αντικείμενο: «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», σύμφωνα με την αριθμ. 123/8ης/23-02-2021 απόφαση Δ.Σ. και αποφασίζει την επανάληψη αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

 • Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της 4ης ΥΠΕ

   
  ethnosimo
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
   
   

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 79-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

  Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 53267/14-12-2021 (ΑΔΑ: 9Β48ΟΡ1Ο-Ω62) Απόφασης,

  Προκηρύσσει

  Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων ευθύνης της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης και σχεδιασμού τεχνικής πρότασης αναβάθμισής τους, (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων, (CPV: 72224000-1), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 14-12-2021

  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 9-1-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 10-1-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-1-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

  Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 146056 (Διακήρυξη με αριθμ. 79/2021). Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α./2016). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327826, E- mail: promithies@4ype.gr ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

                                                                                                         

  Θεσσαλονίκη, 14-12-2021

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

   

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

 • Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για αυτόματους Βιοχημικους Αναλυτες με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΨΠΟ4690ΒΑ-7ΔΙ

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
  Τηλέφωνο: 25313 51551-351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθ. 139/9ης/30-06-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄ αρ. 15-2022 διακήρυξης για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016,

  προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Αντιδραστηριων Και Αναλωσιμων Για Αυτοματους Βιοχημικους Αναλυτες Με Ταυτοχρονη Παραχωρηση Συνοδου Εξοπλισμου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» προϋπολογισμού 269.562,36€ (με ΦΠΑ) 217.389€ (χωρίς ΦΠΑ) (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος).

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 164204, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 25-08-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
   11/07/2022 15/07 /2022 15/07/2022 15/07/2022 19/08/2022              10:00 π.μ 24/08/2022     14:30 μ.μ 25/08/2022   10:00 π.μ

   

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 • Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΩΝΣ14690ΒΑ-Ε32

   
  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
  Τηλέφωνο: 25313 51351
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
   

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η         Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ          Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  Την υπ’ αριθ.512/5-8-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της υπ΄αρ. 21-2021 διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

  προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής προϋπολογισμού 259.760.00 € (με ΦΠΑ ) 229.854.20 € (χωρίς ΦΠΑ) ((συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος).

  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 135848 , μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 1-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Ημερομηνία αποστολής  της προκήρυξης σύμβασης   στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία  καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής  προσφορών  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών  στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  23-8-2021 27-8-2021 27-8-2021 27-8-2021 27-9-2021            10:00π.μ 30-9-2021    14:30 μ.μ 1-10-2021   10:00π.μ

   

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

   

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2021 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   ethnosimo

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6ΜΔΧ4690ΒΑ-ΦΑ2

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
  Την υπ’ αριθ. 27/2ης/19-5-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας και κειμένου διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»» με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 231.000,00€ (με ΦΠΑ) και 186.290,32€ (χωρίς ΦΠΑ)
  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με συστημικό αριθμό 162617, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29-6-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

  Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα   υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
  7-6-2022 7-6-2022 7-6-2022 23-6-2022            10:00 π.μ 28-6-2022   14:30 μ.μ 29-6-2022   10:00 π.μ

  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351 -551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

  PDF-Icon   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2022 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Ψ1ΛΟ4690ΒΑ-ΒΓ6

   

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα

  Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Email: promithies@komotini-hospital.gr

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

   

   

   

   

         

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ.11-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ραμμάτων με CPV 33141126-9, σύμφωνα με το αρ.118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 24.234,04€ χωρίς Φ.Π.Α. και 27.384,47€ με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο.

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07-06-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546 (Πρωτόκολλο)

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 08-06-2022 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2022 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

  PDF-Icon ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11/2022 

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια "ΓΑΖΩΝ" για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

   ethnosimo

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  ΨΗΗΨ4690ΒΑ-ΑΦΦ

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 14-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια γαζών με CPV 33141114-4, σύμφωνα με το αρ.118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 5.468,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 6.222,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (π/υ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10.936,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 12.445,68€ με Φ.Π.Α.),με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

   

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης .

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  20-07-2022  στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26-07-2022 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 

   

  H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

    

  PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ "ΓΑΖΕΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ασκών αίματος.

   ethnosimo

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

  ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  9ΨΜΟ4690ΒΑ-ΧΝΔ

  Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

  Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www. komotini-hospital.gr

    

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αρίθμ. 9-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ασκών αίματος με CPV33141613-0, σύμφωνα με το αρ.118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 14.920,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 18.500,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (π/υ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 29.840,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 37.001,60€ με Φ.Π.Α.),με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

   

  Η σύμβαση/συμβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν διάρκεια ένα (1) χρόνο. ΤοΓενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα (ενεργοποίηση προαίρεσης) να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ακόμη ένα (1) χρόνο, με μονομερή δήλωσή του  (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης .

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  17-05-2022 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα  : έως 14:30μ.μ. Τηλέφωνο :25313 51546  (Πρωτόκολλο)

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18-05-2022 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00). 

   

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

    

  PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
  Τηλέφωνο: 25313 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

   

   

   

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

               1.1.Του Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις

  1.2. Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»

  1.3. του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

  1.4.των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου.

  1.5.Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

   

  1.2.

  Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»

  1.3. του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

  1.4.των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου.

   

  2. Τις αποφάσεις:

   

  2.1.

  Την αριθμ. 271/18ης/16-07-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Κομοτηνής «Έγκριση διαδικασίας για την ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του Γ.Ν. Κομοτηνής»

  Προτίθεται να αναθέσει την ταμειακή διαχείριση του Γ.Ν. Κομοτηνής μετά τη λήψη κλειστών προσφορών από τα Τραπεζικά Καταστήματα της Κομοτηνής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά με βάση τοεπιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου καθώς και τις άλλες παροχές, για χρονικό διάστημα τριών ετών με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα δύο έτη.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  03-08-2020 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 14:30 στο τμήμα γραμματείας του νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθεί

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04-08-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

  Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη  

   

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   

   

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

   

  PDF-Icon  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2020 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020