25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

             1.1. Του Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις

1.2. Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»

1.3. του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

1.4. των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου.

1.5. Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 

1.2.

Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»

1.3. του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»

1.4. των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του Νοσοκομείου.

 

2. Τις αποφάσεις:

 

2.1.

Την αριθμ. 271/18ης/16-07-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Κομοτηνής «Έγκριση διαδικασίας για την ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης του Γ.Ν. Κομοτηνής»

Προτίθεται να αναθέσει την ταμειακή διαχείριση του Γ.Ν. Κομοτηνής μετά τη λήψη κλειστών προσφορών από τα Τραπεζικά Καταστήματα της Κομοτηνής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά με βάση το επιτόκιο του ταμειακού υπολοίπου καθώς και τις άλλες παροχές, για χρονικό διάστημα τριών ετών με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα δύο έτη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  03-08-2020 στο Πρωτόκολλο του  Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 14:30 στο τμήμα γραμματείας του νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθεί

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04-08-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

PDF-Icon  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2020 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020