25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                      Κομοτηνή: 4-4-2024

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                                               Αριθμ.Πρωτ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

               "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Σισμάνογλου 45

Πληροφορίες: Σ.Πλατσίδου

Τηλ: 25313 51400     

e-mail: prosopiko@komotini-hospital.gr      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για Συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρολόγων) με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής»

                                                                                 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143τΑ/28-6-2014)
 5. Την υπ αριθμ 2/14226/0021/25-2-2015 (ΑΔΑ : ΩΜΛ2Η-89Ζ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ περί διαδικασίας προώθησης πράξεων.
 6. Την με αρ. 51ης/752/21-12-2023/θ.3 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017».
  1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/8271/1-4-2024 Εγκριτική Απόφαση Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με 1 (έναν)εξωτερικό συνεργάτη κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
 7. Την με αρ.164/15ης/4-4-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα «Έγκριση Έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη με ΑΠΥ και ενός (1) συνεργάτη ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρολόγων) ».
 8. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) (1) θέση:

Μία (1) θέση με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ηλεκτρολόγων Συνολικός προϋπολογισμός 18.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ΔΕ Τεχνικούς (Ηλεκτρολόγους) σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 18.000,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγου) θα περιλαμβάνει: α) τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ β) επισκευές και αποκαταστάσεις ηλεκτρολογικών δικτύων γ) τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ σε θέματα ηλεκτρολογικών αποκαταστάσεων δ) την παροχή βοήθειας στους Τεχνολόγους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε θέματα ηλεκτρολογικών βλαβών ε) τη συνεχή κάλυψη του Νοσοκομείου για ηλεκτροτεχνικές εργασίες και εργασίες επαναφοράς της ηλεκτροδότησης του κτηρίου και γενικά στ) για βοηθητικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 5. Εφόσον επιλεγούν να προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης από την Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής τους έδρας.
 6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
 7. Να διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 8. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Τεχνικοί.
 9. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία και προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικές δομές.
 10. Να προσκομίσουν εφόσον επιλεγούν, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 4. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Άλλα πιστοποιητικά που μπορούν να συνεκτιμηθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι επτά (07) ημερολογιακές ημέρες και ξεκινάει από 04.04.2024 έως και 10.04.2024 στις 12:00μ.μ.

Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Κομοτηνής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κομοτηνή 22-3-2024
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ          Αρ. Πρωτ.:5875
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

“ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45

Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Τηλ.: 25313 51551

Fax: 2531351535

Email: promithies@komotini-hospital.gr

Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/

ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ    

            

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. Διαγωνισμών

-ΔΔΥ

Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» CPV79713000-5», για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην Υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                               ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     α.α

                                                                          ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Συνημμένα: 1 αρχείο pdf τεχνικές προδιαγραφές «ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» CPV79713000-5».

PDF-Icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

                                                                                                                                                     

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

   4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                         

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                                                                                                        Κομοτηνή, 08 Μαρτίου 2024

                 "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                                                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 341ΑΔ                

                                     

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ.Δημητριάδου, Σ. Γούλα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σισμάνογλου 45

TK: 69133, Κομοτηνή

ΤΗΛ: 2531351400/200

E-MAIL: prosopiko@komotini-hospital.gr   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

 

Τις διατάξεις:

 1. του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143A΄)
 2. του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄)
 3. των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/21-08-1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
 4. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄)
 5. του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ. β΄ του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α’) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν.4025/2011 ( ΦΕΚ 228 Α΄).
 6. του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 3868/2010 ( ΦΕΚ 129 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)
 7. Του άρθρου 25 παρ. 5 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 παρ.3 του ν.4461/2017 (Φ
 8. ΕΚ 38 Α΄), και του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄)
 9. Του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) αντίστοιχα και του άρθρου 22 παρ. 4 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄).
  1. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 6 του ν. 5063/2023 (ΦΕΚ 184 Α΄)
  2. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  3. Του ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  4. Την αρίθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.οικ. 62944/23-11-2023 (ΦΕΚ/Β/6701) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.».
  5. Την αρίθμ. πρωτ: 26/31-10-2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024».
  6. Την αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.12386/28-02-2024 Απόφαση έγκρισης για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ :6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) και τη δεύτερη ορθή επανάληψη αυτής.
  7. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 9721/22-02-2024 αίτημα της 4ης Υ.ΠΕ.
  8. Την αρίθμ. Υ4α/οικ.112163/2012 Κ.Υ.Α. που αφορά τον Οργανισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής (ΦΕΚ 3283/10-12-2012 Τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. Υ4α/οικ.33423/2013 (ΦΕΚ 876/Β΄/11-4-2013)
  9. Την αρίθμ. πρωτ: Γ4β/Γ.Π. οικ.88907/9-1-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού της Διοικήτριας του Γ.Ν. Κομοτηνής (ΦΕΚ 11/τ.ΥΟΔΔ/13-01-2020)
  10. Την αρίθμ. πρωτ: Γ4β/Γ.Π.οικ.694 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2023 αναφορικά με την παράταση θητείας της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
  11. Το γεγονός ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι κενές και δεν έχουν δεσμευθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Αποφασίζουμε

Την προκήρυξη πλήρωσης των παρακάτω θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ως εξής:

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(Για την Αιμοδοσία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1

 

Επισημαίνεται ότι «Από 01/01/2022 δεν ισχύουν οι περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. , όπως ορίζονταν στις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν.4655/2020 και συγκεκριμένα οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν οφείλουν να παραιτηθούν από τη θέση τους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Συνεπώς οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.4999/2022».

 

 

PDF-Icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝ Κομοτηνής διοργάνωσε πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED), σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Ερυθρού Σταυρού.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ και ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔIΣΤΗ (BLS/AED)”, υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED”, με ύλη προσαρμοσμένη, εναρμονισμένη και σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Κατά την εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση παιδί, ενήλικα και βρέφους, θέση ανάνηψης, χειρισμός Heimlich και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε εξειδικευμένα προπλάσματα και εκπαιδευτικούς απινιδιστές και έχει διάρκεια 6 (έξι) ωρών.

 

 

422942130 360804776780402 2225461181453345547 n               421388286 377796041653782 8660978651730777459 n                 421451255 2152831611727077 3860476977931306117 n                    421482948 920117006323626 4020350956511901728 n

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020