25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
Αριθ.Πρωτ: 770ΓΔ
Κομοτηνή 21-08-2018
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 51200
Φαξ: 2531351191
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των υπαλλήλων (πλην ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010.
3. Tις διατάξεις της αριθ. ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.2007 (ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007)
4. Την υπ’ αριθμ. Α2β/ΓΠ 26975/2016 (ΦΕΚ 464/5.9.2016/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Υγείας , σύμφωνα με την οποία η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 5.9.2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκλογές την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 έως 17:00 για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

Καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλεγούν, σε Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια εκλογών.


Η ψηφοφορία διεξάγεται αφού πραγματοποιηθεί η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής .

Αν δεν υπάρξει απαρτία, ως ημερομηνία επαναληπτικής συνέλευσης ορίζεται η 30η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται το 30% των εγγεγραμμένων υπαλλήλων.
Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με την αρίθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-03-2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 421/Β/27-03-2007).

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν:
Α) οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Β) δεν συμμετέχουν όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στο Γραφείο του Διοικητή μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.

Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Εάν υποβληθεί μία υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.

Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης μόνον έναν υποψήφιο.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

α.α.

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
Αριθ.Πρωτ: 771ΓΔ
Κομοτηνή 21-08-2018
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 51200
Φαξ: 2531351191
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. Α2β/Γ.Π.29675/2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 464/05.09.2016 τ. ΥΟΔΔ, σύμφωνα με την οποία η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010.
4. Tις διατάξεις της αριθ. ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.2007 (ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκλογές την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως 16:00 για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

Καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και ναεκλέγονται, σε Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια εκλογών.

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στον προαναφερθέντα χώρο και ώρα, όπου απαιτείται το 30% των εγγεγραμμένων υπαλλήλων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν:
1. Όλοι οι ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν Νοσοκομείο.
2. Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των ιατρών ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή μέχρι την έναρξη της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέλος του Δ.Σ. ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και αν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικά, αν δεν υποβληθούν εγγράφως λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψηφίους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή ή του εκπροσώπου του. Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των ιατρών αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.

Εάν υποβληθούν πέραν της μίας υποψηφιότητες, αυτές καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης μόνο έναν υποψήφιο.

 

Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

α.α.

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Αικ. Δελημπεκάκη
Τηλέφωνο: 25313 51200 - 51400
Fax: 25313 51191
 
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το παρακάτω αρχείο.

 

 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                       Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

 

 

 ethnosimo

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή: 26-07-2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 
  
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 691 00 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Ανδρεάδου Ελένη
Τηλ.:2531351592
Fax: 25310 22515
E-mail grammateia@komotini-hospitaI.gr
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο διήμερο εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν προσέλθει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για να προσφέρουν εθελοντικά αίμα για τους πυροπαθείς πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η προσέλευση ήταν εξαιρετικά μεγάλη και πέρα από κάθε προσδοκία, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ενότητα και των αλτρουισμό των Ελλήνων σε καταστάσεις κρίσεις.

Επειδή, ωστόσο, έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα αποθέματα αίματος και σε τοπικό, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, με αποτέλεσμα σε λίγο να αδυνατούμε να αποθηκεύσουμε τα υπόλοιπα στην Τράπεζα Αίματος του Νοσοκομείου μας, θα θέλαμε αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συγκινητικά μεγάλη εθελοντική προσφορά σας, να σας παρακαλέσουμε να μην προσέρχεστε πλέον στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής για επιπρόσθετη δωρεά αίματος.

Οι εθελοντές αιμοδότες θα μπορούν να συνεχίσουν την προσφορά αίματος, από την επόμενη εβδομάδα, για τις τακτικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες είναι συνεχείς και διαχρονικές και πάντα σωτήριες για την ανθρώπινη ζωή.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κοινωνική ευαισθησία σας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας.

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

Δρ. Γεώργιος Φιλιππίδης

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020