25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων των επιλεγέντων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 Β’ ,εκπαιδευτικού έτους 2018-2019, του Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής, ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο παρακάτω αρχείο

 

Όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις:

 1. Επιλογής στο Α΄εξάμηνο σπουδών
 2. Ανανέωση εγγραφής και κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών

Να προσέλθουν τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8:30 πμ στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  

 

PDF-Icon Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Χειμερινού Εξαμήνου 2018 Β' ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας"

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή: 20-09-2018

Αριθ.Πρωτ: 13183

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25313 51400
 
  

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ.5954/2014 Υπουργική Απόφαση που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1807/τ.β’/02-07-2014)
 2. Την αριθμ.Γ4α/Γ.Π.12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που αφορά την ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 1038/τ.Β’/03-06-2015)
 3. Την αριθμ.Γ4α/Γ.Π.55004/15 Κ.Υ.Α. σχετικά με τη Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2049/τ.Β’/06-07-2016)
 4. Την αριθμ.Κ1/122418/2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα Κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 3405/τ.Β’/21-10-2016)
 5. Την αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39625/16-6-2018 (ΦΕΚ 2482/τ.Β’/2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με τη Λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019
 6. Το αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.64736/01-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή εκπαιδευτών για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
 7. Το αριθμ.πρωτ.450/12-09-2018 έγγραφο του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.
 8. Την αριθμ.542.1/38ης/13-09-2018 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σχετικά με έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής καθώς και ορισμός επιτροπών μοριοδότησης των υποψήφιων εκπαιδευτών και εξέτασης ενστάσεων

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την άνευ αμοιβής απασχόλησή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής για την κάλυψη των διδακτικών ωρών του προγράμματος κατάρτισης Χειμερινού εξαμήνου 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να καλυφθούν είναι:

 

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 Β, το οποίο διαρκεί από 01-10-2018 έως 15-02-2019, θα λειτουργήσουν το Α και Γ εξάμηνο κατάρτισης:

Α’ Χειμερινό Εξάμηνο

 1. Φαρμακολογία (Θ) 1 ώρα εβδομαδιαίως
 2. Φυσιολογία (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
 3. Υγιεινή – Μικροβιολογία (Θ) 1 ώρα εβδομαδιαίως

Γ’ Χειμερινό Εξάμηνο

 1. Χειρουργική ΙΙ (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
 2. Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) ΙΙ (14 ώρες στο Γ1 και 14 ώρες στο Γ2 εβδομαδιαίως σε Χειρουργικό και Παθολογικό Τομέα)

Κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2019 Α, το οποίο διαρκεί από 16-02-2019 έως 30-06-2019, θα λειτουργήσουν το Β και Δ εξάμηνο κατάρτισης:

Β’ Εαρινό Εξάμηνο

 1. Χειρουργική Ι (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
 2. Γυναικολογία - Παιδιατρική (Θ) 2 ώρες εβδομαδιαίως
 3. Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας (Θ) 1 ώρα εβδομαδιαίως
 4. Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) Ι (5 ώρες σε Χειρουργικό και 5 ώρες εβδομαδιαίως σε Παθολογικό Τομέα)

Δ’ Εαρινό Εξάμηνο

 1. Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκομείο) ΙΙΙ (16 ώρες στο Δ1 και 16 ώρες στο Δ2 εβδομαδιαίως σε Χειρουργικό, Παθολογικό Τομέα και ΤΕΠ)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στο νοσοκομείο Κομοτηνής και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά μάθημα, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών των Ι.Ε.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ως ακολούθως:

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ: Πτυχιούχος ΑΕΙ Φαρμακευτικής ή Ιατρός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή Πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ιατρός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ιατρός μικροβιολόγος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΤΕΙ οποιασδήποτε παραϊατρικής ειδικότητας με μεταπτυχιακό τίτλο στην υγιεινή ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΙΙ: Ιατρός χειρούργος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: Ιατρός γυναικολόγος ή παιδίατρος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: Ιατρός νευρολόγος ή ψυχίατρος ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Σχολής ή πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 25-09-2018 και ώρα 14:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

PDF-Icon ΑΙΤΗΣΗ

 

 

                                                                                                         Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κομοτηνής

                                                                                                                                                                                               α/α

 

                                                                                                        Κωνσταντίνος Μαυροματίδης

 

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
Αριθ.Πρωτ: 770ΓΔ
Κομοτηνή 21-08-2018
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 51200
Φαξ: 2531351191
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των υπαλλήλων (πλην ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010.
3. Tις διατάξεις της αριθ. ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.2007 (ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007)
4. Την υπ’ αριθμ. Α2β/ΓΠ 26975/2016 (ΦΕΚ 464/5.9.2016/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Υγείας , σύμφωνα με την οποία η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 5.9.2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκλογές την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 έως 17:00 για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

Καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλεγούν, σε Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια εκλογών.


Η ψηφοφορία διεξάγεται αφού πραγματοποιηθεί η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής .

Αν δεν υπάρξει απαρτία, ως ημερομηνία επαναληπτικής συνέλευσης ορίζεται η 30η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται το 30% των εγγεγραμμένων υπαλλήλων.
Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με την αρίθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-03-2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 421/Β/27-03-2007).

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν:
Α) οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Β) δεν συμμετέχουν όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στο Γραφείο του Διοικητή μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.

Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Εάν υποβληθεί μία υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.

Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης μόνον έναν υποψήφιο.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

α.α.

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
Αριθ.Πρωτ: 771ΓΔ
Κομοτηνή 21-08-2018
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 51200
Φαξ: 2531351191
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. Α2β/Γ.Π.29675/2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 464/05.09.2016 τ. ΥΟΔΔ, σύμφωνα με την οποία η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010.
4. Tις διατάξεις της αριθ. ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.2007 (ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκλογές την 4η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως 16:00 για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

Καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και ναεκλέγονται, σε Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια εκλογών.

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στον προαναφερθέντα χώρο και ώρα, όπου απαιτείται το 30% των εγγεγραμμένων υπαλλήλων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν:
1. Όλοι οι ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν Νοσοκομείο.
2. Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των ιατρών ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή μέχρι την έναρξη της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέλος του Δ.Σ. ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και αν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικά, αν δεν υποβληθούν εγγράφως λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψηφίους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή ή του εκπροσώπου του. Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των ιατρών αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.

Εάν υποβληθούν πέραν της μίας υποψηφιότητες, αυτές καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης μόνο έναν υποψήφιο.

 

Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

α.α.

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020