25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΑΔΑ: ΨΨΤΘ4690ΒΑ-ΨΒΩ
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

      Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αρίθμ. 242/16ης /2-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης ενός νέου ατμολέβητα, καθώς επίσης και των εργασιών αποξήλωσης-απομα΄κρυνσης και τη μεταφορά του παλιού ατμολέβητα σε ΟΔΥ, ποσού 59.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  2. Την υπ’ αριθμ. 259/17ης/9-7-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «8ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2020»
  3. Το με ΑΔΑΜ 20REQ006942436 Πρωτογενές αίτημα
  4. Την υπ’ αριθμόν ΑΔΑΜ 20REQ007080169 απόφαση ανάληψης δέσμευσης
  5. Την υπ’ αριθμόν 296/19ης/23-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του κειμένου της υπ’ αρίθμ. 14/2020 διακήρυξης για την προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 KG/H ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 KG/H ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (CPV42162000-2), χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο και σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 14/2020 διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 48.306,45€ χωρίς Φ.Π.Α. και 59.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-08-2020στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   05-08-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2020 - Προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 KG/H ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

excel-icon ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020