25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  Ψ2ΙΩ4690ΒΑ-ΨΥ5

 

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

Email: promithies@komotini-hospital.gr

Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
 
1. Την υπ’ αριθμ. 9/1ης/7-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «1ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2021»
2. Το με ΑΔΑΜ 21REQ008092081 πρωτογενές αίτημα του Υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
3. Την υπ’ αριθμ. 76/5ης/4-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας, υποβολή τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση κειμένου διακήρυξης για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής
4. Την με ΑΔΑ Ω3Λ34690ΒΑ-ΩΔΧ (410/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008167725)

εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Υγρού Οξυγόνου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής (CPV 24111900-4), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 7/2021 διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 154.170,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 191.170,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 09-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 02-04-2021 και ώρα έως 10:00μ.μ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 08-04-2021 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09-04-2021, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2021 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020