25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 67424690ΒΑ-ΡΜΥ

 
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
 

  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η            Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ            Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
1. Την υπ’ αριθμ. 145/14ης/31-3-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής
2. Την υπ’ αριθμ. 140/13/24-3-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «4ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2022»
3. Το με ΑΔΑΜ 22REQ010286840 πρωτογενές αίτημα της Διευθύνουσας της νοσηλευτικής υπηρεσίας
4. Την με ΑΔΑ ΨΘΧ74690ΒΑ-ΞΗΧ (790/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ010655339)
5. Την υπ’ αριθ. 12/1ης/12-5-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κειμένου της υπ’ αριθμ. 3-2022 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Ε.Α.Υ.Μ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.»

εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων ιατρικών μονάδων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής (CPV 90520000-8), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 3-2022 διακήρυξης ( αρ. συστ. 162418).

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 248.000,00€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-6-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 24-6-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 10:00μ.μ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 29-6-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

  

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

  

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2022 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020