25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


33-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1. Την υπ’ αριθ. 595.2/40ης/05-10-2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2018 για το Γ.Ν. Κομοτηνής και συγκεκριμένα το ποσό των 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης.
2. Την υπ’ αρίθμ. 813/53ης/19-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που αφορά α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση στον εθνικό έντυπο τύπο, για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, Π/Υ 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) Το κείμενο της υπ’ αριθμόν 33/2018 διακήρυξης και των όρων που αναφέρονται σ’ αυτήν, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2018.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11-01-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10-01-2019 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11-01-2019, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν.. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2018 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020