25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΨΠ634690ΒΑ-ΒΜΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                      
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"  
   
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                                                              
Πληροφορίες: Λεονταρίδου Μαγδαληνή  

Τηλέφωνο: 25313 51551

FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

Email: promithies @komotini-hospital.gr

 

Δικτυακός Τόπος (URL) :

http://www. komotini-hospital.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής με την αριθμ. 15-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια βελόνων ηλεκτρόδιων νευρόλυσης με CPV: 33141326-1, σύμφωνα με το αρ. 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, προϋπολογισμού 29.640,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.753,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με γραπτές, έντυπες, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/7/2024 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα: έως 14:30 μ.μ. Τηλέφωνο:25313 51546 (Πρωτόκολλο)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17/7/2024 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:30 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00).

 

   H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  

 

 

       ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

 

 

PDF-Icon Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια "Bελόνων ηλεκτρόδιων νευρόλυσης" για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής - 15/2024  

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020