25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                

    Προς :

                                                                 ΜΜΕ Ν. Ροδόπης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Προς αποκατάσταση της αλήθειας

Σ’ έναν πολύμηνο αγώνα επιστημονικής πειθούς το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας, με επικεφαλής τον Δ/ντη της Ιατρικής Υπηρεσίας. κατόρθωσε να εμβολιαστεί η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε ποσοστό μέχρι στιγμής 92%. Από τους 583 συνολικά ενεργούς εργαζομένους ανεμβολίαστοι είναι 46.
Στο ιατρικό προσωπικό το ποσοστό εμβολιασμένων ανέρχεται στο 98% και στο νοσηλευτικό παραϊατρικό στο 93%.
Στη ΜΕΘ non covid του Νοσοκομείου οι νοσηλευτές είναι εμβολιασμένοι στην απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία (από τους 12 ανεμβολίαστος 1). Οι εφημερίες των μη εμβολιασμένων ιατρών καλύπτονται πλήρως από τους εμβολιασμένους καθώς και από ιατρούς με παρεμφερείς ειδικότητες και γνώση (αναισθησιολόγους, χειρουργούς και εντατικολόγο-πνευμονολόγο).
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ανησυχίες για την αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ, που διατυπώνονται δημόσια, προκαλούν σύγχυση και αναστάτωση αλλά δεν ευσταθούν και προέρχονται από πηγές που δεν ελέγχθησαν.
Οι φόβοι λοιπόν ίσως είναι προσχηματικοί και πρόωροι. Κι αυτό γιατί το ποσοστό εκείνων που εργάζονται στο Νοσοκομείο παρέχει τη δυνατότητα μίας άμεσης και επιτυχημένης διαχείρισης της κατάστασης.
Αυτές τις δύσκολες στιγμές κανείς δεν υποστηρίζει ότι δεν είναι πολύτιμη η συνεισφορά και ενός ακόμη εργαζομένου στο Νοσοκομείο μας.
Ο αγώνας όμως πειθούς πρέπει να είναι κοινός ώστε να προσέλθουν προς εργασία εμβολιασμένοι ΟΛΟΙ.
Αγώνας επιστημονικός, αγώνας επιστημονικών ιατρικών επιχειρημάτων, όχι αγώνας τιμωρητικός αλλά ούτε αγώνας προσχηματικός προς εντυπωσιασμό. Αγώνας γνώσης. Αγώνας ΖΩΗΣ και ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

 

                                                                               Κομοτηνή 06-09-2021

                                                                               H Διοικήτρια

                                                                               του Γ.Ν. Κομοτηνής

 
                                                                                 Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Κομοτηνή 9-7-2021
4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ           Αρ.πρωτ.:  12168
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

“ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45

Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή

Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών

Τηλ.: 25313 515 51

Fax: 2531351535

Email: promithies@komotini-hospital.gr

Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/

ΠΡΟΣ:      ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

email.: diavoulefsi @eprocurement.gov.gr

              

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

   - Γρ. Διαγωνισμών

   -ΔΔΥ

 

 

Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ CPV 79713000-5», για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 14η-07-2021 έως και την 28η-7-2021. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                               ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                          ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

Συνημμένα: 1 αρχείο pdf τεχνικές προδιαγραφές «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ CPV79713000-5 ».

 

PDF-Icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Κομοτηνή9-7-2021
4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ           Αρ.πρωτ.:  12163
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

“ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45

Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή

Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών

Τηλ.: 25313 515 51

Fax: 2531351535

Email: promithies@komotini-hospital.gr

Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/

ΠΡΟΣ:      ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

email.: diavoulefsi @eprocurement.gov.gr

              

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

   - Γρ. Διαγωνισμών

   -ΔΔΥ

 

 

Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 90911200-8», για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 14η-07-2021 έως και την 28η-7-2021. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                               ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                          ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

Συνημμένα: 1 αρχείο pdf τεχνικές προδιαγραφές «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV90911200-8 ».

 

PDF-Icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Κομοτηνή9-7-2021
4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ           Αρ.πρωτ.:  12164
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

“ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45

Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή

Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών

Τηλ.: 25313 515 51

Fax: 2531351535

Email: promithies@komotini-hospital.gr

Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/

ΠΡΟΣ:      ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

email.: diavoulefsi @eprocurement.gov.gr

              

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

   - Γρ. Διαγωνισμών

   -ΔΔΥ

 

 

Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γ.Ν. Κομοτηνής ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( CPV55320000-9 )», για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 14η-07-2021 έως και την 28η-7-2021. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                               ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                          ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

Συνημμένα: 1 αρχείο pdf τεχνικές προδιαγραφές «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV 55320000-9)» .

 

PDF-Icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020