25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                              Κομοτηνή: 31-07-2023

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ: 14987

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

               "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Σισμάνογλου 45

Πληροφορίες: Λ.Μορφακίδου

Τηλ: 25313 51200     

e-mail: prosopiko@komotini-hospital.gr      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για Συνεργασία με δύο (2) συνεργάτες ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρολόγων) και έναν (1) συνεργάτη ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Υδραυλικού- Θερμοϋδραυλικού) με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής»

                                                                                 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143τΑ/28-6-2014)
 5. Την υπ αριθμ 2/14226/0021/25-2-2015 (ΑΔΑ : ΩΜΛ2Η-89Ζ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ περί διαδικασίας προώθησης πράξεων.
 6. Την με αρ. 163/11ης/23-03-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας, για έκδοση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης κάλυψης τριών (3) θέσεων Τεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων και μιας (1) μιας θέσης ειδικότητας Υδραυλικού- Θερμοϋδραυλικού, με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017»
 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Γ4β/27896/28-07-2023 Εγκριτική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας και με τεχνικό προσωπικό, δύο (2) ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) και έναν (1) ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών- Θερμοϋδραυλικών), με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
 8. Την με αρ.436/29ης/31-07-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα «Έγκριση Έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού ειδικότητας δύο (2) ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων και ενός (1) ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικού-Θερμοϋδραυλικών».
 9. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) (2) θέσεις:

Δύο (2) θέσεις με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ηλεκτρολόγων Συνολικός προϋπολογισμός 36.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ΔΕ Τεχνικούς (Ηλεκτρολόγους) σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη σύμβασης με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 18.000,00 ευρώ, ετησίως για τον καθένα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγου) θα περιλαμβάνει: α) τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ β) επισκευές και αποκαταστάσεις ηλεκτρολογικών δικτύων γ) τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ σε θέματα ηλεκτρολογικών αποκαταστάσεων δ) την παροχή βοήθειας στους Τεχνολόγους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε θέματα ηλεκτρολογικών βλαβών ε) τη συνεχή κάλυψη του Νοσοκομείου για ηλεκτροτεχνικές εργασίες και εργασίες επαναφοράς της ηλεκτροδότησης του κτηρίου και γενικά στ) για βοηθητικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ.

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών- θερμαϋδραυλικών) (1) θέση:

Μία (1) θέση με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας υδραυλικών- θερμοϋδραυλικών. Συνολικός προϋπολογισμός 18.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ΔΕ Τεχνικούς (Υδραυλικούς- Θερμοϋδραυλικούς) σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 18.000,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με ειδικότητα   ΔΕ Τεχνικού (Υδραυλικών- Θερμοϋδραυλικών) θα περιλαμβάνει: α) τη συντήρηση των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ, β) Επισκευές και αποκαταστάσεις Υδραυλικών δικτύων, γ) τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε θέματα υδραυλικών αποκαταστάσεων, δ) την παροχή βοήθειας στους Τεχνολόγους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής σε θέματα υδραυλικών βλαβών, και ε) τη συνεχή κάλυψη του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ για υδραυλικές εργασίες και εργασίες επαναφοράς της υδροδότησης του κτιρίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 5. Εφόσον επιλεγούν να προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης από την Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής τους έδρας.
 6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
 7. Να διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 8. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Τεχνικοί.
 9. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία και προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικές δομές.
 10. Να προσκομίσουν εφόσον επιλεγούν, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ή «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ- ΘΕΡΜΑΫΔΡΑΥΛΙΚΟ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 4. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Άλλα πιστοποιητικά που μπορούν να συνεκτιμηθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και ξεκινάει από 31.07.2023 έως και 03.08.2023. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

     Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

                                                             

                                                                                  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Κομοτηνή: 31/07/2023

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                             Αριθμ. πρωτ. 17988

4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                

             "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                                  

                                                                                                                             

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληρ.:Λ. Μορφακίδου                                                            

Δ/νση: Σισμάνογλου 45                                                                

Τηλ: 25313-51200
Email: prosopiko@komotini-hospital.gr                                                       

                                                                  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
 4. Την με αρ. 175/11ης/23-3-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στον Υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής Απόφασης για συνεργασία του Νοσοκομείου με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό, ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ»
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/27896/28-07-2023 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας και με τεχνικό προσωπικό, δύο (2) ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) και έναν (1) ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών – Θερμοϋδραλικών), με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
 6. Την με 435/29ης/31.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για πρόσληψη με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ενός ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας».
 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, για παρεχόμενες υπηρεσίες με το Γ.Ν. Κομοτηνής, για ένα έτος με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Ο συνεργάτης ιατρός θα συμμετέχει στον προγραμματισμό εφημέρευσης του τμήματος, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θα εξυπηρετεί έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες των ΤΕΠ, όπου απαιτείται προεγχειρητικός έλεγχος.

Η συνολική αμοιβή του ιατρού ανέρχεται στις 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για τα έτη 2023 και 2024.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 4. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
 5. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
 6. Να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 33 Κομοτηνή, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, για συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής».


Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
 4. αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 5. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 7. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
 8. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και ξεκινάει από 31/07/2023 έως και 3/08/2023. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

                                                                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                     Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                          ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2022-2023

Το γραφείο του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας κατά τις θερινές διακοπές λειτουργεί ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Πέμπτη από 8:00πμ-14:00μμ

Ημερομηνίες λειτουργίας του γραφείου:

20-7-2023
3-8-2023
17-8-2023
31-8-2023

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2531351152 και 2531351153

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

  

                

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., στο βαθμό Επιμελητή Β΄»

 

Η Διοικητρια του Γενικου Νοσοκομειου Κομοτηνης "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" αποφασίζει την προκήρυξη πλήρωσης των παρακάτω θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου  Ε.Σ.Υ., ως εξής.

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΉΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

1

 

 

PDF-Icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/07/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/07/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

 

                                                               

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020