25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΕΝΙΚΟΥ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Δ.Ι.Ε.Κ.
Τηλέφωνο: 25313 51152-3
Email: epas@komotini-hospital.gr
  


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Ι.Ε.Κ- Νοσοκομείου Κομοτηνής της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-17

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση επιλογής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.Κομοτηνής έως 15 Σεπτεμβρίου και από 9:00 πμ έως 14:00 μμ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων όπως προβλέπονται στο αρ.12 παρ.6 της αριθμ.5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ» (ΦΕΚ 1807 B΄) αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση (από τη Γραμματεία της Σχολής) στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας και το Α.Μ.Κ.Α του υποψηφίου.
2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (Γ.Ε.Λ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ ή πτυχίο ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄κύκλου), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ( φωτοτυπία)..
4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα (σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης), ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Πιστοποιητικό γέννησης
8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμό, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι τέσσερα (4) και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2531351152 ή 2531351153

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Οι εγγραφές για το Α΄ χειμερινό εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017 θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η φοίτηση είναι δωρεάν.
Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στο site του Νοσοκομείου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ τμήμα Νοσηλευτικής.


ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γραφείο Δ.Ι.Ε.Κ-Γ.Ν.Κομοτηνής
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το γραφείο του Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γ.Ν. Κομοτηνής, θα λειτουργεί κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, ανά 15/νθήμερο ημέρα Πέμπτη ως εξής:
14-7-16
28-7-16
11-8-16
25-8-16
Ώρες λειτουργίας του γραφείου: 9:00πμ-13:00μμ
Τηλέφωνο: 2531351153-152-151
 
 Οι εγγραφές για το Α΄ χειμερινό εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017 θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στο site του Νοσοκομείου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ τμήμα Νοσηλευτικής.

ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ.

                                                                                                                                                        Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                      

 

                                                                                                                                                    ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
 
Κομοτηνή 09-06-2016
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 51400
 
 

«Ανακοίνωση – Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία»

  

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σάς ενημερώνει ότι με την από 09/06/2016 απόφαση-προκήρυξη με ΑΔΑ: 6ΒΧΝ4690ΒΑ-Ι51 προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία:

1. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
2. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β, για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Ν.Τ.)
3. Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Ορθοπαιδικής στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Ορθοπαιδικό Τμήμα
4. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Οφθαλμολογικό Τμήμα.

 

Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες εμπεριέχονται στη συνημμένη απόφαση - προκήρυξη. 

 

 

PDF-Icon  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ  

PDF-Icon  ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

PDF-Icon  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1  

PDF-Icon  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2  

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020