25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
 ΑΔΑ:7Α4Β4690ΒΑ-4ΑΦ
Κομοτηνή 06-10-2016
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
                     Αικ. Δελημπεκάκη
Τηλέφωνο: 25313 51200
Φαξ: 2531351191
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη και τρόπος διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.09.1988 (ΦΕΚ684/τ.Β’/1998), Υπουργική Απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις υπ΄ αριθ.: ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/07.12.1988 (ΦΕΚ 876/Β΄/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/03.09.1990 (ΦΕΚ 562/Β΄/1990), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26.09.2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001), Υπουργικές Αποφάσεις.

2. Την υπ΄ αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/οικ.15787/8.6.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 159 της παρ. 6 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/Α΄/9-2-2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 9 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54Α’/14-3-2012), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ.4 του ν.3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του ν.4057/2012.

4. Tις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016.

5. Το γεγονός ότι στις 31.12.2016 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δημοσίων Υπηρεσιών

6. Την υπ΄ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.53908/27.7.2016 Υπουργική Απόφαση Διορισμού του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου και των υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των ειδικευόμενων ιατρών, μετά των αναπληρωτών τους, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 22η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη, από ώρα 7.30 πμ έως 17.00 μμ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΓΝ Κομοτηνής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. Τρόπος Εκλογής
Εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, δύο (2) αιρετά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Την ευθύνη για την διαδικασία και τη διεξαγωγή των εκλογών έχει ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
Οι υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», οι οποίοι εργάζονται με απόσπαση ή μετακίνηση εκτός έδρας της υπηρεσίας τους, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα αυτοπροσώπως ή δια αλληλογραφίας. Το αντίστοιχο εκλογικό υλικό για τους εν λόγω υπαλλήλους, θα αποσταλεί από την υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

2. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι μόνιμοι και οι συνδεόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», σύμφωνα με τους πίνακες εκλογέων.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έχουν Γ΄ βαθμό, οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικευόμενοι ιατροί εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας . Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην οργανική τους θέση.

Κάθε υπάλληλος που συμπεριλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες εκλογέων και έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα είτε μεμονωμένα είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων.
Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται εγγράφως, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, το χρονικό διάστημα από 17.10.2014 έως και 26.10.2016

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στην παραπάνω αναφερόμενη αποκλειστική προθεσμία είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή ως εξής:
α) Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι με γραπτή αίτησή τους, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του.
β) Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων (4) τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με κοινή γραπτή δήλωση των υποψηφίων, που την απαρτίζουν και περιλαμβάνει:
1. την ονομασία του συνδυασμού
2. το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την υπαλληλική ιδιότητα και την ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά
3. το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.
Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο της προηγούμενης παραγράφου δεν γίνεται δεκτή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας και το σχετικό έλεγχο,
οι υποψηφιότητες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του νοσοκομείου στις 27/10/2016 και θα αποσταλούν αυθημερόν σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες όπου υπηρετούν υπάλληλοι που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα εκλογέων.

Σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης και έως 2.11.2016 οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες εκλογέων μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της υποψηφιότητας κάποιου υποψηφίου εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι. Η ένσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την υπαλληλική ιδιότητα και την διεύθυνση αυτού που υποβάλλει την ένσταση και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου κατά του οποίου στρέφεται και τους ακριβείς λόγους για τους οποίους ζητά τη διαγραφή του. Συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν και τα αποδεικτικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται η ένσταση.
Η εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 3.11.2016 έως 5.11.2016 και θα ακολουθήσει οριστικοποίηση των πινάκων υποψηφίων στις 7.11.2016.

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, από τρεις υπαλλήλους με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται με κλήρωση και είναι τριμελής. Η κλήρωση της Εφορευτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Διοικητή του Νοσοκομείου μας, την Δευτέρα 14.11.2016 και ώρα 11:00.

4. Εκλογική διαδικασία
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 07.30 πμ και τελειώνει στις 17.00 μμ. Εάν υπάρχουν υπάλληλοι στο κατάστημα ψηφοφορίας, που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν, μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία. Η παράταση και η αιτία αυτής γράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Η ψηφοφορία είναι προσωπική. Δεν επιτρέπεται με αντιπρόσωπο. Οι ψηφοφόροι έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή βιβλιάριο ασθενείας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που δείχνει την ταυτοπροσωπία τους. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ψηφίζουν, εφόσον είναι γνωστοί σε δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν βάζοντας στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου που επιθυμεί να ψηφίσει. Ψηφοδέλτιο με σταυρό θεωρείται έγκυρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΕΝΙΚΟΥ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Δ.Ι.Ε.Κ.
Τηλέφωνο: 25313 51152-3
Email: epas@komotini-hospital.gr
  


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Ι.Ε.Κ- Νοσοκομείου Κομοτηνής της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-17

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση επιλογής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.Κομοτηνής έως 15 Σεπτεμβρίου και από 9:00 πμ έως 14:00 μμ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων όπως προβλέπονται στο αρ.12 παρ.6 της αριθμ.5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ» (ΦΕΚ 1807 B΄) αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση (από τη Γραμματεία της Σχολής) στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας και το Α.Μ.Κ.Α του υποψηφίου.
2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (Γ.Ε.Λ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ ή πτυχίο ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄κύκλου), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ( φωτοτυπία)..
4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα (σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης), ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Πιστοποιητικό γέννησης
8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμό, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι τέσσερα (4) και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2531351152 ή 2531351153

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Οι εγγραφές για το Α΄ χειμερινό εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017 θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η φοίτηση είναι δωρεάν.
Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στο site του Νοσοκομείου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ τμήμα Νοσηλευτικής.


ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γραφείο Δ.Ι.Ε.Κ-Γ.Ν.Κομοτηνής
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το γραφείο του Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γ.Ν. Κομοτηνής, θα λειτουργεί κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, ανά 15/νθήμερο ημέρα Πέμπτη ως εξής:
14-7-16
28-7-16
11-8-16
25-8-16
Ώρες λειτουργίας του γραφείου: 9:00πμ-13:00μμ
Τηλέφωνο: 2531351153-152-151
 
 Οι εγγραφές για το Α΄ χειμερινό εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017 θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στο site του Νοσοκομείου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ τμήμα Νοσηλευτικής.

ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕIΕΣ.

                                                                                                                                                        Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                      

 

                                                                                                                                                    ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020