25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Το γραφείο της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών κατά τις θερινές διακοπές λειτουργεί ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Πέμπτη από 08:00 έως 14:00.

Ημερομηνίες λειτουργίας του γραφείου:
04-07-2013
18-07-2013
01-08-2013
16-08-2013
29-08-2013                                                                                                     Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                            ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


Η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής προκειμένου να προβεί στην εγγραφή είκοσι πέντε (25) μαθητών–τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2013 – 14, καλείτους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 3-6-2013 έως 28-6-2013.

Για τους μαθητές που μετέχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου (ανεξεταστέοι), οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν από 2-9-2013 έως στις 10-9-2013.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Αίτηση Εγγραφής
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού Α΄τάξης Λυκείου.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτά σε άλλη Σχολή.
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Η Φοίτηση στη Σχολή μας είναι διετής και στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μόνο μαθήματα ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Σχολής (καθημερινά 08:30 - 13:00) στο τηλέφωνο 25313 51153.
 
 

ethnosimo

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
--------------------------------------------------------------------------


ΑΔΑ: ΒΕΝΕ4690ΒΑ-7Α8
Κομοτηνή: 02-05-2013
Αριθ. Πρωτ: 3729
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

για 12/μηνη συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και ΤΕ Νοσηλευτή/τριαμε καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα (Κέντρο Φύλαξης)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 1 του Νόμου 4058/2012 «Παροχή Υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/22-3-2012/τ.Α)

2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ.43954/26-4-2012 (ΑΔΑ Β496Θ-ΝΩΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

4. Tην από 26.04.2013 κοινής εισήγηση της Δ/νσης Ιατρικής Υπ/σίας και της Δ/νσης Νοσ/κής Υπ/σίας.

5. Την αριθ. 265/2.5.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

6. Την αριθ..πρωτ. 6334/26.04.2013 Απόφαση έγκρισης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  για τη θέση:

 

Κωδικός

Θέση

Ειδικότητα

1

1

Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

2 1 ΤΕ Νοσηλευτή/τρια

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020