25313.51100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             ΑΔΑ: ΨΔΛΚ4690ΒΑ-ΔΛ8
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                        Κομοτηνή: 5-4-2024
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                                         Αρίθ. Πρωτ.:467 "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ:« Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο, κατ΄εφαρμογή του ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/11-11-2022 τ. Α΄) και της Οδηγίας ΕΕ2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν3329/05, άρθρο 7 παρ.8 (ΦΕΚ 81/ΤΑ/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Την αρίθ. Υ4α/οικ.11216323/11-2012 Κ.Υ.Α. που αφορά τον Οργανισμό του Γ.Ν. Κομοτηνής (ΦΕΚ 3283/10-12-2012 Τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθ. Υ4α/οικ.33423/10-4-2013 (ΦΕΚ 876/11-4-2013 τ. Β΄).
3. Την αρίθ. Γ4β/Γ.Π.88907/9-1-2020 Υπουργική Απόφαση, περί διορισμού της Διοικήτριας του Γ.Ν. Κομοτηνής (ΦΕΚ 11/13-1-2020 τ. ΥΟΔΔ) και την αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.694/4-1-2023 Παράταση θητείας της Διοικήτριας του Γ.Ν. Κομοτηνής.
4. Τις διατάξεις του ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/11-11-2022 τ. Α’) περί της «Προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
5. Την Οδηγίας ΕΕ2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305) σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρώπης.
6. Την με αριθμ. πρωτ.. ΓΓΑΔΔΤ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/ιοικ.858/19-1-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχληση στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».
7. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/31-1-2023 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: ««Πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχληση στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».
8. Την με αριθμ. πρωτ.. ΓΓΑΔΔΤ 329/6770/19-4-2023 (ΑΔΑ: 64Η646ΜΤΛ6-ΜΒΒ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προσδιορισμός και εξειδίκευση των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου πλήρωσης της θέσης του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4990/2022 (Α’ 210)»
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996οικ. 6766/19-4-2023 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα : Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ. 858/19-1-2023 (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) απόφασης με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».
10. Την με αριθμ. πρωτ.. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ.8690/18-5-2023 (ΑΔΑ: 91ΟΚ46ΜΤΛ6-57Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου, Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας, Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ν. 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210)».
11. Το με αριθμ. πρωτ.. 16319/2-4-2024 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ με θέμα: «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ω. 4990/22 και της Οδηγίας ΕΕ2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305).
12. Το γεγονός ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας και ως εκ τούτου οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α ασκούνται από υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στην οργανική μονάδα αρμόδια για θέματα προσωπικού του φορέα, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων του.
13. Το γεγονός ότι οι οριζόμενοι με την παρούσα απόφαση υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της με αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ/ 329/6770/19-4-2023 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2561/τ.Β’/19-4-2023) σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται τα τυπικά προσόντα για την επιλογή σε θέση Υ.Π.Π.Α.
14. Το γεγονός ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι υποχρεώσεις και τα κωλύματα της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4990/2022 και διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία των οριζομένων με την παρούσα απόφαση υπαλλήλων και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α , όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4990/2022 και το άρθρο 2 της με αριθ ΓΓΑΔΔΤ/ 329/6770/19-4-2023 (Φ.Ε.Κ. 2561/τ.Β’/19-4-2023, ΑΔΑ: 64Η646ΜΤΛ6- ΜΒΒ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
15. Την προφορική εισήγηση του Διευθυντή της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζονται ως Υπεύθυνοι Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) κατ΄εφαρμογή του ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/11-11-2022 τ. Α΄) και της Οδηγίας ΕΕ2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305) οι παρακάτω υπάλληλοι:
1. Κουρτούμα Μαρία, κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με αναπληρωτή της τον
2. Γιαννακόπουλο Αθανάσιο, κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Υπευθύνων Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α), περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις
Τα εν λόγω καθήκοντα ασκούνται παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα των υπαλλήλων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

PDF-Icon ΦΕΚ-2022-ΤΕΥΧΟΣ A-00210

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020