25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή: 25-01-2021

Αριθ.Πρωτ: 1457

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25313 51400, 51200
 
  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.64736/01-09-2017 : «Διαδικασία –κριτήρια για την επιλογή εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 17 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 55004/15/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄2049)
3. Τις διατάξεις της παρ. 5.α του άρθρου 8 της αριθμ. 5954/2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1807).
4. Την περ. Α της αριθμ. Κ1/122418/2016 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
5. Τον οδηγό σπουδών της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
6. Την αριθμ. 15/2ης/14-01-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σχετικά με την έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ιατρών και νοσηλευτών για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής και τον ορισμό τριμελών επιτροπών για τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτών και την εξέταση ενστάσεων

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την άνευ αμοιβής απασχόλησή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής για την κάλυψη των διδακτικών ωρών του προγράμματος κατάρτισης Εαρινού εξαμήνου 2021 Α, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τα οποία πρέπει να καλυφθούν από Ιατρούς και Νοσηλευτές του Νοσοκομείου είναι:

Κατά το Β΄ & Δ΄ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Α, το οποίο διαρκεί από 15-02-2021 έως και 30-06-2021, θα λειτουργήσουν το Β και Δ εξάμηνο κατάρτισης:

Β’ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Α:
1. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ώρα εβδομαδιαίως (Θ)
3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)

Δ’ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 A:
1. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ) στα τμήματα Δ1 ΚΑΙ Δ2
2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΙΙΙ 16 ώρες εβδομαδιαίως(Ε) στο τμήμα Γ1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ έχουν όλοι οι ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στο νοσοκομείο Κομοτηνής και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά μάθημα, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών των Ι.Ε.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ως ακολούθως:
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ : Ιατρός (κατά προτίμηση Γυναικολόγος ή Παιδίατρος) ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή Πτυχιούχος ΤΕΙ Μαιευτικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: Ιατρός (κατά προτίμηση Νευρολόγος ή Ψυχίατρος) ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι: Ιατρός (κατά προτίμηση χειρουργός) ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ: Ιατρός (κατά προτίμηση Ορθοπεδικός) ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ) ΙΙΙ : Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 14.00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

PDF-Icon ΑΙΤΗΣΗ

 

 

                                                                                                       

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020