25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
 
ΑΔΑ: 6ΚΠΝ4690ΒΑ-ΕΥΜ
Κομοτηνή 06-10-2015
Αρ. Πρωτ.: 7612
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 515261 - 51400 - 51200
FAX: 25313 51191
Email: prosopiko@komotini-hospital.gr
 
 

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 'Σισμανόγλειο' προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις των υπηρεσιών του με μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (άρθρο 6 του Ν.3613/2007), σε κενές οργανικές θέσεις.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που επιθυμούν να μεταταχθούν σε κάποια από τις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Νοσοκομείο μας.
 

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3801/2009, του άρθρου 71 του ν.3918/2011 και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα Υποδοχής. Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 71 του ν.3918/2011, για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003, οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α'.

Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για μετάταξη στις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α'/2001), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (ΦΕΚ315/τ.Α'/2003), 44/2005 (ΦΕΚ 43/τ.Α'/2005), 116/2006 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/2006) και 146/2007 (ΦΕΚ 185/τ.Α'/2007) και τους Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α'/2013) και 4148/2013 (ΦΕΚ 99/τ.Α'/2013).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., πλην των υπαλλήλων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ (άρθρο 71 Ν.3918/2011), καθώς και οι υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (άρθρο 6 του Ν.3613/2007). Επισημαίνεται ότι οι δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3613/2007.

Οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή (άρθρο 19 Ν.3801/2009) υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου μας, από 12-10-2015 έως και την 30-10-2015, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 – 69100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
  • Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος.
  • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
  • Βεβαίωση στην οποία να φαίνεται και ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή ότι δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του.
  • Βεβαίωση ότι δεν έχει δέσμευση δεκαετίας.
  • Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι αναρρωτικές άδεις της τελευταίας πενταετίας.
  • Για όσους υπαλλήλους επιθυμούν να κάνουν μετάταξη σε άλλη κατηγορία απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αντιγράφου πτυχίου αντίστοιχου με τη θέση που επιθυμεί να καταλάβει καθώς και αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.
  • Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003, απαιτείται επιπλέον σύμφωνα γνώμη του Δ.Σ. του φορέα, ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.
  • Για το προσωπικό Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ απαιτείται επιπλέον βεβαίωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
 

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου μας στα τηλέφωνα 25313 51200 – 25313 51526 – 25313 51400, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ  

PDF-Icon  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ  

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020