25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 15/03/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σε « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ »


Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8514/23-10-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» CPV 33162200-5 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 15-3-2016
Λήξη διαβούλευσης 22-3-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Τεχνικές Προδιαγραφές - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ    

Σχόλια

#5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ" - SURGILIFE ΕΠΕSURGILIFE ΕΠΕ 22-03-2016 15:01
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - CPV 33162200-5 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3801)


Αξιότιμοι Κύριοι-ες,

Στα πλαίσια της ως άνω διαβούλευσης παρακαλούμε δεχτείτε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρείας μας.

Αναφορικά με την διατύπωση " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " τόσο στο σετ τεχνικής Hasson όσο και στο σετ τεχνικής Verres:
Ο εν λόγω περιορισμός αποκλείει υλικά νέας τεχνολογίας, τα πλέον υγειονομικά εξελιγμένα, που φέρουν τμήματα πολλαπλών χρήσεων και μιας χρήσης σε άριστο συνδυασμό, προς εξυπηρέτηση της ιατρικής και της οικονομικής ωφέλειας.
Σε κάθε περίπτωση η απομάκρυνση του περιορισμού " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ " βοηθάει στην ευρύτητα συμμετοχής, την ανάπτυξη ανταγωνισμού, ενώ δεν είναι περιοριστική ή αποκλειστική στην συμμετοχή εταιρειών που διαθέτουν υλικά μιας χρήσης.
Η εταιρεία μας παρέχει τα τμήματα πολλαπλών χρήσεων εντελώς δωρεάν ως συνοδό εξοπλισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά και εμπράκτως τόσο στην παραχώρηση υλικών υψηλής τεχνολογίας, όσο και στην μείωση της οικονομικής δαπάνης.
Σε κάθε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, πέραν των περιγραφόμενων στα σετ υλικών, χρησιμοποιούντα ι στο νοσοκομείο σας πολλά επιπλέον υλικά επαναχρησιμοποι ούμενα τα οποία επαναποστειρώνο νται, όπως:

Πλύση - Αναρρόφηση
Λαβίδες πολλών τύπων π.χ. Ισχυρή τραυματική εξαγωγής παρασκευάσματος
Grasper, Babcock κλπ.
Λαβίδα αποκόλλησης, Hook, οπτική - ψυχρού φωτισμού
Καλώδια και λαβίδες μεταφοράς ενέργειας κλπ.

Ως εκ τούτου η φράση " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " καθ' υπερβολήν, σε καμμιά περίπτωση δεν αναφέρεται στο όφελος του αποτελέσματος της επέμβασης, παρά μόνον στην εξυπηρέτηση χαρακτηριστικών που είχαν σαν μοναδικό αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους.
Η πρόταση τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας μας, προς όφελος του αποτελέσματος της επέμβασης, εμπεριέχει υλικά που δημιουργούν μικρό τραύμα, με τροκάρ και εργαλείο απολίνωσης κλιπ, όπου μερικά τμήματά τους είναι πολλαπλών χρήσεων, αλλά τα ουσιαστικότερα όπως στεγανοποιητές, μειωτήρες, κεφαλή κλιπ και μηχανισμός προώθησης των κλιπ είναι αποκλειστικά μιας χρήσης, δίχως να απαιτούν την πολυπλοκότητα διαχείρισης που είναι αναγκαία για εργαλεία εξ' ολοκλήρου πολλαπλών χρήσεων, διότι είναι νέας τεχνολογίας, απλά, ελαφριά , ακτινοδιαπερατά , εύχρηστα, και προφανώς συμφερότερα ως προς το υγειονομικό όφελος εφόσον είναι υλικά τεχνολογικά εξελιγμένα.
Ειδικότερα, τα εν λόγω υλικά διασφαλίζουν στο μέγιστο:
α) Μηδαμινή απώλεια αίματος
β) Γρηγορότερη έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο
γ) Ταχεία επάνοδο στην εργασία
δ) Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
ε) Σχεδόν εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα όπως η διαπύηση, η διάσπαση, η κήλη, ο χρόνιος πόνος κλπ.
στ) Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
ζ) Μείωση δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.
Τα υλικά αυτά έχουν επιλεγεί και χρησιμοποιούντα ι σε περισσότερα των εξήντα νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.

Από οικονομικής πλευράς αφετέρου, πέραν των οικονομικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος, δηλαδή όλων των παραπάνω, αυτονόητο είναι ότι μειώνεται εντυπωσιακά το άμεσο και το έμμεσο οικονομικό και υγειονομικό κόστος της κάθε λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης διότι το κόστος περιορίζεται στην προμήθεια σε κάθε χρήση μόνο ενός μικρού αλλά του πλέον, υγειονομικά, σημαντικού τμήματος του "TROCAR" που είναι ο μειωτήρας και ο στεγανοποιητής και όσον αφορά στο εργαλείο απολίνωσης η κεφαλή των κλιπ και ο μηχανισμός αυτόματης προώθησής τους, ασφαλώς με παράπλευρο όφελος για τα ταμεία εφόσον μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και αυξάνονται τα έσοδα από εισφορές με την γρήγορη επάνοδο τους στην εργασία.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε να συνηγορήσετε υπέρ της απομάκρυνσης από την διατύπωση " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία υλικών νέας τεχνολογίας που πέραν των πλείστων υγειονομικών πλεονεκτημάτων μπορούν και είναι κατά πολύ οικονομικά συμφερώτερα εφόσον τα τμήματα πολλαπλών χρήσεων παρέχονται από την εταιρεία μας εντελώς δωρεάν.


Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσετε.

Με εκτίμηση
για την Surgilife Ε.Π.Ε.
SURGILIFE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε.Π.Ε.
ΔΡΟΣΙΝΗ 2, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.11141
ΤΗΛ.210-2116291 - FAX: 210-2116292
#4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ¨ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"JOHNSON & JOHNSON HELLAS 22-03-2016 11:56
Προτείνουμε στα τροκάρ των σετ να προστεθούν τα εξής χαρακτηριστικά:

«με σπογγώδη απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας, για τον περιορισμό της κηλίδωσης που προκαλείται κατά την επανεισαγωγή της κάμερας/εργαλεί ων και με τέσσερις βαλβίδες στεγανοποίησης για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτόνεο υ κατά την διάρκεια της επέμβασης»
#3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΚΟΠΕΡ Α.Ε 22-03-2016 09:17
ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ HASSON

Σύστημα τροκάρ Hasson, διαμέτρου έως 12 ΜΜ, με ειδικό μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο ή τζελ στεγανοποίησης για ασφαλή σταθεροποίηση στο κοιλιακό τοίχωμα και με ενσωματωμένους μετατροπείς στεγανοποίησης.
Ένα σύστημα τροκάρ διαμέτρου 5mm που να περιλαμβάνει ένα στυλεό και 2 κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει επαρκώς το κόπτον άκρο και εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης.
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5-10/11 mm που να περιλαμβάνει ένα στυλεό και μια κάνουλα. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει επαρκώς το κόπτον άκρο και εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης.
Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, διαμέτρου 10mm. Η σύγκλιση των σκελών του κλιπ να γίνεται αφού έχει περιβροχιστεί το αγγείο. Να υπάρχει μηχανισμός μπλοκαρίσματος. Σε μέγεθος μεσαίο-μεγάλο.
Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία.
Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ατραυματική.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VERRES

Βελόνα πνευμοπεριτοναί ου τύπου verres 12cm
Ένα σύστημα τροκάρ διαμέτρου 5mm που να περιλαμβάνει , ένα στυλεό και 2 κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει επαρκώς το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης.
Ένα σύστημα τροκάρ διαμέτρου 5-10/11 ΜΜ που να περιλαμβάνει, ένα στυλεό και δύο κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει επαρκώς το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης.
Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, διαμέτρου 10mm. Η σύγκλιση των σκελών του κλιπ να γίνεται αφού έχει περιβροχιστεί το αγγείο. Να υπάρχει μηχανισμός μπλοκαρίσματος. Σε μέγεθος μεσαίο-μεγάλο.
Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία.
Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ατραυματική.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή¨

Για την ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝ ΙΑ Α.Ε
Αριστοβούλου 64,
Τ.Κ:11853, Αθήνα
Τηλ. 210 3462108
#2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 18-03-2016 14:05
Προτείνεται:
ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ HASSON
Σύστημα τροκάρ Hasson, διαμέτρου 10 mm, με ειδικό μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο για ασφαλή σταθεροποίηση στο κοιλιακό τοίχωμα και με ενσωματωμένους μετατροπείς στεγανοποίησης .
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5 mm που να περιλαμβάνει ένα στυλεό και 2 κάνουλες.Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5-11 mm που να περιλαμβάνει ένα στυλεό και μία κάνουλα. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, διαμέτρου 10 mm, με δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ. Να έχει δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφεί ας. Η σύγκλιση των σκελών του κλιπ να γίνεται αφού έχει περιβροχιστεί το αγγείο. Να υπάρχει μηχανισμός μπλοκαρίσματος. Σε μέγεθος μεσαίο-μεγάλο.
Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυαντότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυαντότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ατραυματική. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.


Προτείνεται:
ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ME TEXNIKH VERRES
Βελόνα πνευμοπεριτοναί ου τύπου verres 12cm.
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5mm που να περιλαμβάνει, ένα στυλεό και 2 κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5-11mm που να περιλαμβάνει, ένα στυλεό και δύο κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, διαμέτρου 10mm, με δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ. Να έχει δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφεί ας. Η σύγκλιση των σκελών του κλιπ να γίνεται αφού έχει περιβροχιστεί το αγγείο. Να υπάρχει μηχανισμός μπλοκαρίσματος. Σε μέγεθος μεσαίο-μεγάλο.
Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ατραυματική. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.

Για την ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
τηλ. 2310 474299
#1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ¨ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 18-03-2016 13:58
Προτείνεται:
ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ HASSON
Σύστημα τροκάρ Hasson, διαμέτρου 10 mm, με ειδικό μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο για ασφαλή σταθεροποίηση στο κοιλιακό τοίχωμα και με ενσωματωμένους μετατροπείς στεγανοποίησης .
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5 mm που να περιλαμβάνει ένα στυλεό και 2 κάνουλες.Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5-11 mm που να περιλαμβάνει ένα στυλεό και μία κάνουλα. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, διαμέτρου 10 mm, με δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ. Να έχει δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφεί ας. Η σύγκλιση των σκελών του κλιπ να γίνεται αφού έχει περιβροχιστεί το αγγείο. Να υπάρχει μηχανισμός μπλοκαρίσματος. Σε μέγεθος μεσαίο-μεγάλο.
Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυαντότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυαντότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ατραυματική. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.


Προτείνεται:
ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ME TEXNIKH VERRES
Βελόνα πνευμοπεριτοναί ου τύπου verres 12cm.
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5mm που να περιλαμβάνει, ένα στυλεό και 2 κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5-11mm που να περιλαμβάνει, ένα στυλεό και δύο κάνουλες. Να διαθέτει ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, ενσωματωμένο μετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητα ς και τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2
Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων, διαμέτρου 10mm, με δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ. Να έχει δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα χολαγγειογραφεί ας. Η σύγκλιση των σκελών του κλιπ να γίνεται αφού έχει περιβροχιστεί το αγγείο. Να υπάρχει μηχανισμός μπλοκαρίσματος. Σε μέγεθος μεσαίο-μεγάλο.
Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών 5mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ατραυματική. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.
Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή. Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.

Για την ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
14ο χλμ Θεσσαλονίκης Μουδανιών
ΤΘ 60688, ΤΚ 57001
Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310474299

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020