25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 26/11/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 9428


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Μ.Ε.Θ."


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Πέμπτη 28/11/2013 έως και τη Πέμπτη 12/12/2013, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

 

Ηρακλής ΧατζηνέστωροςPDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προμήθεια Αναπνευστήρα για Μ.Ε.Θ.  

Σχόλια

#5 MEDITRUST-Ε.ΓΑΒ ΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕΜαριλύ Ματθαίου 12-12-2013 15:29
Αγαπητοί κύριοι,

Στα πλαίσια της ανωτέρω αναφερόμενης διαβούλευσης σας παραθέτουμε συνημμένα τα σχόλιά μας.

http://www.komotini-hospital.gr/attachments/Medicinet/Meditrust-Diabouleysi-Anapneystiras.pdf


Πάντα στην διάθεσή σας,
#4 Draeger Hellas S.A.ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 12-12-2013 15:26
Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου «Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείτα ι στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρ ία 2007-2013”, σας επισυνάπτουμε κείμενο με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας, για το είδος «Αναπνευστήρας ΜΕΘ» .

http://www.komotini-hospital.gr/attachments/Medicinet/Draeger-Diabouleysi-Anapneystiras.pdf


Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.
#3 Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 12-12-2013 15:21
Συνηµµένα θα ?ρείτε τις παρατηρήσεις - σχόλιά µας σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές αναπνευστήρα για ΜΕΘ για το Γ.Ν. Κοµοτηνής.

http://www.komotini-hospital.gr/attachments/Medicinet/Papapostolou-Diabouleysi-Anapneystiras.pdf

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
#2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.Μανώλης Φιλίνης 11-12-2013 13:59
Αξιότιμοι Κύριοι,
Συμμετέχοντας στην διαδικασία της διαβούλευσης έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην υπηρεσίας σας
σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις της εταιρείας μας για συμπλήρωση, διόρθωση, τροποποίηση των
τεχνικών προδιαγραφών για είδη ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού που αφορούν τη διακήρυξη
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ» , συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην άρτια κατάρτιση των
τεχνικών προδιαγραφών ώστε, μέσω της πληρότητας και αντικειμενικότη τας τους, να διασφαλίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα
εμπόδια στον ανταγωνισμό σε όφελος του επικείμενου διαγωνισμού (σύννομος διαγνωστική διαδικασία)
και κατ' επέκταση του δημοσίου συμφέροντος και του νοσοκομείου σας.
Ειδικότερα η εταιρεία μας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις της,
αιτούμενη την ανάλογη συνεκτίμηση και προσαρμογή των αντίστοιχων όρων.

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.10f: Να ρυθμίζει άμεσα ή έμμεσα Μέγιστη πίεση έως περίπου 100
cmH2O.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ζητείται ο αναπνευστήρας να ρυθμίζει άμεσα ή έμμεσα τη μέγιστη πίεση έως 100 cmH2O. Επειδή οι περισσότεροι αναπνευστήρες δεν φθάνουν αυτή τη μέγιστη τιμή της προδιαγραφής, για την αποφυγή ενστάσεων, η μέγιστη αυτή τιμή καλό θα ήταν να προσαρμοστεί στις συνήθεις τιμές των προσφερόμενων αναπνευστήρων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ''Να ρυθμίζει άμεσα ή έμμεσα Μέγιστη πίεση έως περίπου 80 cmH2O''.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.20: Να έχει δυνατότητα ειδικής διάταξης για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας κατά την αναρρόφηση με αυτόματο πρόγραμμα προ-οξυγόνωσης,
αναρρόφησης, μετά-οξυγόνωσης .

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ζητείται ο αναπνευστήρας να έχει δυνατότητα ειδικής διάταξης για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας κατά την αναρρόφηση με αυτόματο πρόγραμμα προ-
οξυγόνωσης, αναρρόφησης, μετά-οξυγόνωσης . Επειδή οι περισσότεροι αναπνευστήρες έχουν δυνατότητα προ-οξυγόνωσης και μετά-οξυγόνωσης αλλά όχι μέσω αυτόματου προγράμματος καλό θα ήταν να ζητηθεί οι αναπνευστήρες να διαθέτουν πλήκτρο για παροχή 100%Ο2 για δύο λεπτά. Επίσης για την αποφυγή άσκοπων συναγερμών κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης καλό θα ήταν να δύναται να σταματήσει ο αερισμός χωρίς να
απενεργοποιείτα ι ο αναπνευστήρας. Μετά την αναρρόφηση να ξεκινάει ο αερισμός,
βασιζόμενος στις προηγούμενες παραμέτρους, με το πάτημα ενός πλήκτρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ''Να διαθέτει ειδικό πλήκτρο για την παροχή 100% Ο2 για
2 λεπτά. Επίσης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αναρρόφησης να δύναται να
σταματήσει ο αερισμός χωρίς να απενεργοποιείτα ι ο αναπνευστήρας. Μετά την αναρρόφηση να ξεκινάει ο αερισμός, βασιζόμενος στις προηγούμενες παραμέτρους, με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Αιτούμαστε να επαναπροσδιορισ τούν σύμφωνα με τα ως άνω οι ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ πριν χρησιμοποιηθούν επίσημα στον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό.
#1 Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 10-12-2013 13:44
Προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στη δημόσια διαβούλευση με αποστολή των παρατηρήσεων μας.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020