25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 16/09/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 7140


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ"


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Τετάρτη 18/09/2013 έως και τη Τετάρτη 25/09/2013, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

 

Ηρακλής Χατζηνέστωρος 

Σχόλια

#3 MEDIC PLAN Ε.Π.Ε.ΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25-09-2013 10:19
Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού για το είδος
«Κλίβανος Ατμού», σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου
να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών
προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια του είδους.

Συγκεκριμένα:
Παράγραφος 3: «Ο θάλαμος να είναι διπλού τοιχώματος με μανδύα πίεσης. Θάλαμος
και μανδύας θα πρέπει πιστοποιημένα να έχουν υποστεί δοκιμές σε υδραυλική πίεση
διπλάσια της πίεσης λειτουργίας. Τόσο ο θάλαμος όσο και ο μανδύας να διαθέτουν
ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης.»
Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να αναδιατυπωθεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων,
καθώς η απαίτηση που αναφέρεται «…σε υδραυλική πίεση διπλάσια της πίεσης
λειτουργίας» δεν ορίζεται ή/και βασίζεται σε κάποια από τα πρότυπα κατασκευής των κλιβάνων (π.χ. ΕΝ 285), αλλά ούτε και από κάποια σχετική οδηγία (π.χ. 97/23/EC Pressure Equipment Directive).
Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των
τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:
«Ο θάλαμος να είναι διπλού τοιχώματος με μανδύα πίεσης. Πιστοποίηση θαλάμου και
μανδύα. Κάλυψη απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δοχείων υπό πίεση Pressure
Equipment directive:93/23 /EE. Τόσο ο θάλαμος όσο και ο μανδύας να διαθέτουν
ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης.»

Παράγραφος 5: «Ο ωφέλιμος χώρος του θαλάμου του κλιβάνου να είναι 480 λίτρα
τουλάχιστον και να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 8 αποστειρωτικών μονάδων.»
Σχετικά με την ωφέλιμη χωρητικότητα του θαλάμου κλιβάνων επισημαίνεται ότι
αυτή καθορίζεται με τη χωρητικότητα σε αποστειρωτικές μονάδες, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 285, και όχι σε λίτρα. Συνεπώς, η φράση «Ο ωφέλιμος χώρος
του θαλάμου του κλιβάνου να είναι 480 λίτρα τουλάχιστον» αποτελεί ασαφή
διατύπωση και προτείνεται η απαλοιφή της.

Παράγραφος 12: «Ο κλίβανος να λειτουργεί με ατμό από το δίκτυο του νοσοκομείου.
Επίσης Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια (για αυτόνομη χρήση) η οποία να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 πάχους τουλάχιστον 5mm. Η ατμογεννήτρια να διαθέτει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ασφαλείας»
Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να αναδιατυπωθεί καθώς ο αυστηρός καθορισμός
πάχους της ατμογεννήτριας «…πάχους τουλάχιστον 5mm» αποτελεί δεσμευτικό
χαρακτηριστικό που πιθανόν δημιουργεί εμπόδια στη συμμετοχή εταιριών στον
διαγωνισμό. Σημειώνουμε ότι, ο καθορισμός του πάχους δεν ορίζεται από τη σχετική οδηγία για δοχεία υπό πίεση 97/23/EC Pressure Equipment Directive, κατά την οποία αρκεί η κατασκευή των δοχείων υπό πίεση (π.χ. ατμογεννήτρια) να είναι από υψηλής ποιότητας χάλυβα και να πληρεί τα όρια θερμικής αντοχής και πίεσης.
Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των
τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:
«Ο κλίβανος να λειτουργεί με ατμό από το δίκτυο του νοσοκομείου. Επίσης Ο κλίβανος
να διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια (για αυτόνομη χρήση) η οποία να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 ικανού πάχους (να αναφερθεί προς αξιολόγηση). Η ατμογεννήτρια να διαθέτει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ασφαλείας»

Ανακεφαλαιώνοντας και με σκοπό τη δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο
Διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όσο τεκμηριωμένα αναφέρονται
ανωτέρω ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές:
- να είναι αντικειμενικές και σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Π.Δ. (Άρθρο 3)
- να μην υπεισέρχονται στις πιθανές ιδιαιτερότητες κάθε εταιρίας αλλά στις
ανάγκες του Νοσοκομείου και στη διεθνή βιβλιογραφία, εξασφαλίζοντας άριστα
τον ανταγωνισμό και προκειμένου το υπό προμήθεια είδος να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Νοσοκομείου σας τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
#2 HOSPITECNICA ΕΠΕHOSPITECNICA ΕΠΕ 23-09-2013 11:51
Αξιότιμοι κύριοι,
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουμε το παρόν υπόμνημα για τις
τεχνικές προδιαγραφές του Κλιβάνου Ατμού του διαγωνισμού.
Προτείνουμε την αλλαγή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ως εξής:

Τεχνική Προδιαγραφή α/α 3. : Να διορθωθεί
O Θάλαμος να είναι διπλού τοιχώματος με μανδύα πίεσης. Θάλαμος και μανδύας θα πρέπει πιστοποιημένα να έχουν υποστεί δοκιμές σε υδραυλική πίεση πολλαπλασιαζόμε νη επί το συντελεστή 1,43 της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 97/23/EC για δοχεία υπό πίεση. Να κατατεθεί αντίγραφό του σχετικού
πιστοποιητικού CE. Τόσο ο θάλαμος όσο και ο μανδύας να διαθέτουν ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
Αιτιολόγηση:
Οι τεχνικές απαιτήσεις για την αντοχή και πιστοποίηση του θαλάμου και μανδύα, καθορίζονται από την οδηγία 97/23/EC. Υπάρχει και η σχετική συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας Αριθμ. Οικ. 16289/330 ΦΕΚ Β’ 987/ 27-05-1999. § 7.4 Πίεση υδραυλικής δοκιμής : Μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση πολλαπλασιαζόμε νη επί το συντελεστή 1,43 αναλόγως με το ποια τιμή είναι υψηλότερη. Δεν αναφέρει η οδηγία υδραυλική πίεση διπλάσια της πίεσης λειτουργίας.

Τεχνική Προδιαγραφή α/α 7. : Να προστεθεί
Το σφράγισμα της θύρας να γίνεται με την φλάντζα στεγανοποίησης προωθούμενης με ατμό ή αέρα.
Αιτιολόγηση:
Πρέπει να επεξηγηθεί ο τρόπος στεγανοποίησης της θύρας με την φλάντζα που συνήθως γίνεται με την χρήση ατμού ή αέρα.

Τεχνική Προδιαγραφή α/α 9. : Να προστεθεί
Η κίνηση της θύρας να επιτυγχάνεται απαραίτητα μέσω υδραυλικού συστήματος για αξιοπιστία λειτουργίας και μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.
Αιτιολόγηση:
Η πνευματική λειτουργία υπερτερεί έναντι της ηλεκτρικής λειτουργίας π.χ. με αλυσίδες ή ιμάντες καθώς παρουσιάζει αξιόπιστη συνεχή λειτουργία χωρίς φθορές, λόγω μη ύπαρξης κινούμενων μεταλλικών στοιχείων και παρέχει εύκολη προγραμματισμέν η συντήρηση.

Τεχνική Προδιαγραφή α/α 20. : Να προστεθεί
Τα προγράμματα να είναι προεγκατεστημέν α και διακριβωμένα (validated) από το εργοστάσιο κατασκευής.
Αιτιολόγηση:
Όλα τα έτοιμα προγράμματα αποστείρωσης είναι απαραίτητο να έχουν πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή.

Τεχνική Προδιαγραφή α/α 33. : Να διορθωθεί
Να διαθέτει πλήρη σειρά παρελκομένων φόρτωσης όπως τροχήλατο φόρτωσης, πλατφόρμα φόρτωσης και καλάθια. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής (ανοξείδωτο) και ο αριθμός και οι
διαστάσεις των καλαθιών για μία πλήρη φόρτωση. Στην πλατφόρμα φόρτωσης θα
τοποθετούνται τα καλάθια τα οποία μέσω κατάλληλων οδηγών θα εναποθέτονται εντός του θαλάμου. Για να μην επιβαρύνεται ο κλίβανος με μη ωφέλιμο φορτίο, η πλατφόρμα θα εναποθέτει τα καλάθια στο θάλαμο και οπωσδήποτε θα εξέρχεται του θαλάμου κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Αιτιολόγηση:
Επεξηγείται αναλυτικά το σύστημα φόρτωσης ώστε να είναι κατανοητό πλήρως το σύστημα που ζητείται. Το ζητούμενο σύστημα φόρτωσης δεν επιβαρύνει τον κλίβανο με επιπλέον φορτίο και επιπρόσθετα αποφεύγονται οι συχνές βλάβες στους τροχούς που διαθέτουν άλλου τύπου συστήματα φόρτωσης με ραφιέρες από την έκθεση τους στον ατμό.

Προδιαγραφή α/α 5 –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Γ. Εγκατάσταση -Παράδοση. : Να προστεθεί
Ο προμηθευτής θα εκτελέσει κατά την παράδοση του κλιβάνου τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου (VALIDATION), ήτοι τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης και ικανότητας λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 285 & EN ISO 17665. Για το σκοπό αυτό ο προμηθευτής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & ISO 13485 για να εκτελεί εργασίες VALIDATION.
Αιτιολόγηση:
Είναι απαραίτητο ο προμηθευτής να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει εμπειρία στην επικύρωση φορτίου και να μην δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει άλλη εταιρεία για την εκτέλεση
εργασιών επικύρωσης φορτίου.
#1 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 19-09-2013 08:43
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Προδιαγραφή 6:
θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ποιότητα χάλυβα AISI 316Ti η οποία άλλωστε συνίσταται μεταξύ άλλων (για την κατασκευή κλιβάνου) από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της οδηγίας ΕΝ285. Προτείνουμε την εξής έκφραση: «Θάλαμος και μανδύας να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής ποιότητας AISI 316L ή AISI 316Ti……».

Προδιαγραφή 33:
είναι αόριστη. Δεν προσδιορίζει ακριβώς ποια είναι τα ζητούμενα παρελκόμενα. Θα συνοδεύουν τον κλίβανο ή είναι είδη προς επιλογή ? Πρέπει να υπάρχει ακριβής προσδιορισμός ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ όμοιων ειδών. Προτείνουμε την εξής έκφραση: «Να προσφερθεί πλήρης σειρά παρελκομένων προς επιλογή (π.χ. εξωτερικό τροχήλατο φόρτωσης, εσωτερική πλατφόρμα φόρτωσης, καλάθια, κλπ.

Προδιαγραφή Α.2 & Β.7:
με την συγκεκριμένη προδιαγραφή επιστρέφετε την χώρα πολλά χρόνια πίσω, στην εποχή του βασίλειου της γραφειοκρατείας ! Η εταιρία μας συμμετέχει εδώ και 3 χρόνια σε δημόσιους διαγωνισμούς νοσοκομείων και αυτή την απαίτηση για επικύρωση από το τοπικό επιμελητήριο και μετάφραση από προξενική αρχή, δεν την έχουμε συναντήσει. Η γνησιότητα των εγγράφων μπορεί να ελεγχθεί με πλείστους τρόπους. Επιπλέον, η μετάφραση που επικυρώνεται από δικηγόρο είναι καθόλα νομιμή και αρκετή. Προτείνουμε την πλήρη απαλοιφή των όρων Α.2 και Β.7.

Προδιαγραφή Δ:
αναφέρεται μια παράγραφος που δεν υφίσταται στο υπόλοιπο κείμενο: §Δ.2

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020