25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 03/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 6940,6967


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ"


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Δευτέρα 03/09/2012 έως και τη Δευτέρα 24/09/2012, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ηρακλής ΧατζηνέστωροςΣχόλια

#2 Draeger Hellas S.A.Χριστίνα Φωτεινογιαννοπούλου 24-09-2012 13:06
Αξιότιμοί κύριοι,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείτα ι στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρ ία 2007-2013”, σας αποστείλαμε κείμενο με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας την 23 Σεπτεμβρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr για τα είδη «Κεντρικός σταθμός με επτά (7) παρακλίνια μόνιτορ & σύστημα τηλεμετρίας με οχτώ (8) τηλεμετρίες» καθώς και για το είδος «Φορητή θερμοκοιτίδα μεταφοράς», με σκοπό την τελική διαμόρφωση των εν λόγω προδιαγραφών.

Η απόπειρα παρεμβάσεων και προτάσεων της εταιρίας μας Draeger Hellas έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη πλήρους και υγιούς ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

Η εταιρία μας Draeger Hellas A.E είναι θυγατρική εταιρία της Drager Γερμανίας η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή και διανομή αναισθησιολογικ ών μονάδων, αναπνευστήρων, θερμοκοιτίδων, μόνιτορ παρακολούθησης, συστημάτων διαχείρισης και παροχής ιατρικών αερίων καθώς και εξοπλισμό χειρουργείου (χειρουργικοί προβολείς , pendands κ.λ.π.).

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.
1. ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ

1.13 Να προσφέρεται με τροχήλατη βάση, πτυσσόμενη (κατάλληλη για την μεταφορά με τα υπάρχοντα ασθενοφόρα του νοσοκομείου αλλά και του ΕΚΑβ), με στατώ ορρών, αλλά και ράφι τοποθέτησης μόνιτορ και άλλων συσκευών.

Η εταιρία μας προτείνει την ακριβή διευκρίνιση του τύπου της βάσης που χρησιμοποιείται στα ασθενοφόρα του νοσοκομείου, αλλά και του ΕΚΑΒ για την αποφυγή τυχόν λάθους προσφερόμενου εξοπλισμού.2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

2.5 Να διαθέτει απαραίτητα τις κάτωθι ρυθμίσεις:
Α.Εισπνεόμενο οξυγόνου 21 – 100%
Β.Χρόνο εισπνοής 0,1 – 2 sec
Γ.Χρόνο εκπνοής 0,2 – 20 sec
Δ.Πίεση εισπνοής έως 60 cm H2O
Ε.PEEP/CPAP 0 – 10 cm H2O
Ζ.Συχνότητα έως 120 bpm

Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
2.5 Να διαθέτει απαραίτητα τις κάτωθι ρυθμίσεις:
Α.Εισπνεόμενο οξυγόνου 21 – 100%
Β.Χρόνο εισπνοής 0,1 – 2 sec, περίπου
Γ.Χρόνο εκπνοής 0,2 – 20 sec , περίπου
Δ.Πίεση εισπνοής έως 60 cm H2O
Ε.PEEP/CPAP 0 – 10 cm H2O
Ζ.Συχνότητα έως 120 bpm

Αιτιολόγηση:
Η διατύπωση της προδιαγραφής περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του εφαρμοστέου Π.Δ. 118/2007, όπου ρητώς ορίζονται τα εξής, ισχύει :
«Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές
§3. Οι τεχνικές προδιαγραφές …………… Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ εμπόδια στον ανταγωνισμό.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11. Να διαθέτει ειδική αντιπαρασιτική μονάδα έτσι ώστε να μην επηρεάζει την εικόνα των monitors ούτε να επηρεάζεται από τη χρήση απινιδωτών

Η ανωτέρω προδιαγραφή δεν αφορά το σύστημα “ ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ”.
Παρακαλούμε να απαλειφεί
#1 MEDITRUST- Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕΜ. Καραγαβριηλίδου 24-09-2012 09:22
Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας ανά προδιαγραφή.

1. ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Προδιαγραφή 1.4
A. Προφανώς από λάθος αναφέρεται 23° έως 28°C αντί 23° έως 38°C που συνήθως είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αέρος εντός της θερμοκοιτίδας.
B. Στις φορητές θερμοκοιτίδες δεν γίνεται ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας δέρματος νεογνού. Υπάρχει απλά ένδειξη της θερμοκρασίας δέρματος του νεογνού

Ζητάμε την αλλαγή της απαίτησης.

Προδιαγραφή 1.5
Εκτός των αναφερομένων ενδείξεων θεωρούμε ότι πρέπει να παρέχει ένδειξη και για το ποσοστό Ο2 που υπάρχει εντός της θερμοκοιτίδας.

Προδιαγραφή 1.6
Εκτός των αναφερομένων alarms θεωρούμε ότι πρέπει να διαθέτει και alarms υψηλού οξυγόνου.2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

Προδιαγραφή 1.4
Ζητούμε την αλλαγή των ορίων σε:
Β. Χρόνο εισπνοής 0,2 – 3 sec περίπου
Γ. Χρόνο εκπνοής 0,4 – 30 sec περίπου
Ζ. Συχνότητα έως 100 bpm περίπου

Με αυτόν τον τρόπο δεν περιορίζεται σε τίποτα η απόδοση και λειτουργία του αναπνευστήρα ενώ εξασφαλίζεται ευρεία συμμετοχή προσφορών.


Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η πλέον ασφαλής και τελευταίας τεχνολογίας λειτουργία θα πρέπει να ζητηθούν επιπρόσθετα τα κάτωθι βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμεν η μπαταρία, που να εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 3 ώρες και να μπορεί να λειτουργήσει τόσο με τάση δικτύου πόλεως
220V-240V / 50Hz όσο και με τάση 12V από το ηλεκτρικό κύκλωμα του μέσου διακομιδής.
2. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα οπτικών και ηχητικών συναγερμών για υψηλή-χαμηλή πίεση αεραγωγών, άπνοια, στάθμης μπαταρίας, πίεσης παροχής οξυγόνου και τάσης δικτύου.
3. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς αυτοελέγχου της καλής λειτουργίας του.
4. Να εμφανίζει ψηφιακά στην οθόνη τη μέση πίεση.
5. Να διαθέτει ροή εισπνοής τουλάχιστον 8 lt/min.
6. Nα είναι μικρού βάρους περίπου έως 5 κιλά.
7. Να παρέχει 02 από 45%- 100%( μέσω συστήματος Venturi) καθώς και από 21%-75% και 45%-100% μέσω μίκτη αέρος/Ο2.


Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020