25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51351-551

 Κομοτηνή, 06/09/2017
Αριθμ. Πρωτ.:11976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: "Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Συστήματος Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου MediciNet II"

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Συστήματος Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού για τα Κεντρικά Χειρουργεία του Γ.Ν. Κομοτηνής στα πλαίσια του έργου «Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies» με ακρωνύμιο MediciNet II. Το project MediciNet II υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

PROJECT MEDICINET II
     
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Προβολέας χειρουργείου με δορυφόρο (οροφής) 4
2. Χειρουργική Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων 1
3. Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων 1
4. Περιφερειακός τροχήλατος εξοπλισμός χειρουργείων που να αποτελείται από:
2 σκαμπώ (χειρούργου+αναισθησιολόγου), 1 mayo τροχήλατο, 1 ερμάριο ιματισμού, 2 στατώ δαπέδου, 1 τροχήλατο πολλαπλών χρήσεων
4
5. Κλιματισμός “Laminar Flow” 1
6. Κεντρική Θύρα Εισόδου χειρουργείου (αυτόματη) 1
7. Θύρες  Εισόδου Χειρουργικών Αιθουσών (ΔΙΦΥΛΛΕΣ) (μη αυτόματες) 4
8. Εσωτερικές Θύρες Χειρουργείου (ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ) (μη αυτόματες) 9
9. Control panels χειρουργείων 4
10. Κονσόλες Ανάνηψης 4
11. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 2 θέσεων 1
12. Νιπτήρες χειρουργείου (scrub up) - 3 θέσεων 1
13. Συστήματα αποθήκευσης που να αποτελούνται από:
- Εντοιχισμένες ντουλάπες (τεμ. 16)
- Pass through (τεμ. 3) χειρουργικών αιθουσών
- Συνθέσεις ραφιέρας αποθηκών, ανοξείδωτες, 5 επιπέδων (τεμ. 6)
1

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.


Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 06-09-2017 ημέρα Τετάρτη έως και 26-09-2017 ημέρα Τρίτη.


Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις του Ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  Α' Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Σύστημα Κλιματισμού, Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού  

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020