25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 07/10/2016
Αριθμ. Πρωτ.:13479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 07 -10-2016
Λήξη διαβούλευσης 12-10-2016, 09:00
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα Οροφής  

Σχόλια

#2 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΙΔΟΥ 12-10-2016 09:33
Π. Φάληρο, 12 Οκτωβρίου 2016

Σχετικά με την β’ δημόσια διαβούλευση για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ (διάρκειας έως και 12/10/2016), η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Σταθμός Λήψης, Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων
27. Χαρακτηριστικά σταθμού επεξεργασίας/δι άγνωσης : Να δοθούν προς αξιολόγηση : γενιά – ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά μέσα εγγραφής CD/DVD, κ.λπ. Ο σταθμός εργασίας να προστατεύεται από line interactive UPS με προστασία από υπερτάσεις κατά IEC 61643-1 και με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
Χαρακτηριστικά σταθμού επεξεργασίας/δι άγνωσης : Να δοθούν προς αξιολόγηση : γενιά – ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά μέσα εγγραφής CD/DVD, κ.λπ. Ο σταθμός εργασίας να προστατεύεται από line interactive UPS, που να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN62040-1 (Directive 2014/35/EU) και ΕΝ62040-2 (Directive 2014/30/EU), με προστασία από υπερτάσεις και με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.


Αιτιολογία
Tο απαιτούμενο πρότυπο IEC 61643-1 αναφέρεται σε εξοπλισμούς αντικεραυνικής προστασίας (απαγωγός υπέρτασης / TVSS) και από όσο γνωρίζουμε δεν απαντάται στα πρότυπα προς τα οποία συμμορφώνονται τα UPS ευρείας κυκλοφορίας.
Το αντίστοιχο πρότυπο προς το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται υποχρεωτικά ένα UPS σύμφωνα με τους κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directive 2014/35/EU) είναι το EN62040-1 (με πιο πρόσφατη ενημέρωση το EN62040-1:2008+ A1:2013). Επίσης το ΕΝ62040-2 για την Ηλεκτρομαγνητικ ή συμβατότητα σύμφωνα με την Directive 2014/30/EU.Επιπλέον
33. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκλησης ιατρικών εικόνων (από το PACS του Νοσοκομείου) εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από διαγνωστική οθόνη medical grade 2MP, 21’’ και line interactive UPS με προστασία από υπερτάσεις κατά IEC 61643-1 και με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκλησης ιατρικών εικόνων (από το PACS του Νοσοκομείου) εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από διαγνωστική οθόνη medical grade 2MP, 21’’ και από line interactive UPS, που να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN62040-1 (Directive 2014/35/EU) και ΕΝ62040-2 (Directive 2014/30/EU), με προστασία από υπερτάσεις και με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.Αιτιολογία
Tο απαιτούμενο πρότυπο IEC 61643-1 αναφέρεται σε εξοπλισμούς αντικεραυνικής προστασίας (απαγωγός υπέρτασης / TVSS) και από όσο γνωρίζουμε δεν απαντάται στα πρότυπα προς τα οποία συμμορφώνονται τα UPS ευρείας κυκλοφορίας.
Το αντίστοιχο πρότυπο προς το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται υποχρεωτικά ένα UPS σύμφωνα με τους κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directive 2014/35/EU) είναι το EN62040-1 (με πιο πρόσφατη ενημέρωση το EN62040-1:2008+ A1:2013). Επίσης το ΕΝ62040-2 για την Ηλεκτρομαγνητικ ή συμβατότητα σύμφωνα με την Directive 2014/30/EU.
#1 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΙΔΟΥ 11-10-2016 16:05
Π. Φάληρο, 11 Οκτωβρίου 2016

Σχετικά με την β’ δημόσια διαβούλευση για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ (διάρκειας έως και 12/10/2016), η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, ή σε επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται στα prospectus.


Αιτιολογία
Δεδομένου του πλήθους των τεχνικών προδιαγραφών είναι αδύνατο από την πλευρά των εταιρειών να μπορέσουν να παραπέμψουν το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, μόνο στα prospectus.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020