25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 20/07/2016
Αριθμ. Πρωτ.:10150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2,  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 25 -07-2016, 11:00
Λήξη διαβούλευσης 29-07-2016 , 11:00
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακός Μαστογράφος  

Σχόλια

#8 B’ Δημόσια Διαβούλευση για Ψηφιακό ΜαστογράφοSiemens Healthcare ABEE 29-07-2016 10:47
1. Ομάδα Α’, Παράγραφος 9 (Ακτινολογική λυχνία):
Ζητείται «Θερμοχωρητικότ ητα ανόδου, HU≥ 250.000»
Η εταιρία μας διαθέτει ακτινολογικής λυχνία με θερμοχωρητικότη τα ανόδου 162 KHU κατάλληλη για ψηφιακή μαστογραφία και όχι γενικών ενιαίων χαρακτηριστικών όπως των ψηφιακών ακτινολογικών. Επιπλέον η ζητούμενη τιμή δεν προσδίδει συγκεκριμένο όφελος στην κλινική πράξη κατά την λήψη ψηφιακής μαστογραφίας. Για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρία μας ζητούμε όπως επαναδιατυπωθεί ως αρχικώς:
«Θερμοχωρητικότ ητα ανόδου, HU≥ 160.000»

2. Ομάδα Α’, Παράγραφος 12 (Σταθμός Ελέγχου):
Ζητείται «Οθόνη: Τουλάχιστον 20’’, flat panel, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 2MP, medical grade»
Ο Σταθμός ελέγχου δεν αποτελεί διαγνωστικό σταθμό και η συγκεκριμένει προδιαγραφή περιορίζει τη συμμετοχή δίχως ουσιαστικής διαφορά εφόσον το μεγάλο μέγεθος και υψηλής ανάλυσης μόνιτορ συμπεριλαμβάνετ αι στον αμιγώς διαγνωστικό σταθμός επεξεργασίας της παραγράφου 34. Για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρία μας ζητούμε όπως επαναδιατυπωθεί ως αρχικώς:
«Οθόνη: Τουλάχιστον 19’’, flat panel, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1.3MP, medical grade»

3. Ομάδα Α’, Παράγραφος 22 (Βραχίονας):
Ζητείται «Μεγεθυντικό σύστημα: Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα είτε ψηφιακής είτε γεωμετρικής μεγέθυνσης. »
Η συγκεκριμένη απαίτηση για την ανάγκη μίας εκ των δυο δυνατοτήτων μεγέθυνσης υποβαθμίζει το επίπεδο προδιαγραφών και του υπό προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου. Σε εξετάσεις ρουτίνας ψηφιακής μαστογραφίας καθώς και ‘screening’ πέτα της ψηφιακής μεγέθυνσης, κρίνεται αναγκαί και η γεωμτερικής μεγέθυνση. Συνεπώς για την κάλυψη όλων των αναγκών στη ψηφιακής μαστογραφία ζητούμε όπως επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Μεγεθυντικό σύστημα: Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα ψηφιακής ΚΑΙ γεωμετρικής μεγέθυνσης. »

4. Ομάδα Α’, Παράγραφος 27 (Ψηφιακός Ανιχνευτής):
Ζητείται «Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, ≥ 24Χ26 cm»
Για τη πλήρη κάλυψη ευρύτερου φάσματος μεγέθους μαστών δίχως να περιορίζεται ο ανταγωνισμός, προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, ≥ 24Χ29 cm».
#7 Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού ΜαστογράφουΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 29-07-2016 10:35
13. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ψηφιακός Ανιχνευτής (16%)» στην παρ. 24 ζητείται:
«Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, > 24 Χ 26 cm.»
Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής, για να μπορεί να γίνει εξέταση όλων των ασθενών ακόμα και με μαστούς μεγάλων διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται τμηματική απεικόνιση, που επιφέρει επιβάρυνση σε δόση ακτινοβολίας, στις επικαλυπτόμενες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήματα μαστογράφων:
«Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή flat panel με εύρος πεδίου 24Χ29cm για κάλυψη όλων των μεγεθών μαστών.»

14. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ψηφιακός Ανιχνευτής (16%)» στην παρ. 30 ζητείται:
«Διακριτική ικανότητα, Ip/mm > 5»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον πρόβλεψη , κατ΄ ελάχιστο για αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, για την ποιότητα της τεχνικής τομοσύνθεσης που μελλοντικά πρόκειται να χρησιμοποιηθεί:
«Διακριτική ικανότητα, Ip/mm > 5 και τουλάχιστον 3lp/mm στις εικόνες τομοσύνθεσης»

15. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης (10%) στην παρ. 38 ζητείται:
«Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD). Να αναφερθούν οι δυνατότητές του».
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον πρόβλεψη , να λειτουργεί το σύστημα CAD και σε λήψεις τομοσύνθεσης που μελλοντικά πρόκειται να χρησιμοποιηθεί:
«Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD). Να αναφερθούν οι δυνατότητές του και να προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα και για τις 3D λήψεις.»


16. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σύστημα ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας (1%)» στην παρ. 41 ζητείται:


«Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης – επέκτασης με Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας υψηλής ακρίβειας με χρήση του ιδίου ψηφιακού ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας της ίδιας ή καλύτερης ακρίβειας. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος προς αξιολόγηση. Να κατατεθεί σχετική διεθνής βιβλιογραφία.
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης – επέκτασης με Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας υψηλής ακρίβειας με χρήση του ιδίου ψηφιακού ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας της ίδιας ή καλύτερης ακρίβειας. Να είναι εφικτή η αποστολή μεμονομένη εικόνας στην κονσόλα διάγνωσης ώστε να γίνεται επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης προς βιοψία, χωρίς την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψεων εξέτασης, ούτως ώστε σε περίπτωση απαιτούμενης διόρθωσης να μη χρειάζεται επιπλέον ακτινοβολία της ασθενούς. Να γίνεται αυτόματη αναγνώριση του συστήματος βιοψίας και να απενεργοποιείτα ι η αυτόματη αποσυμπίεση του πιέστρου. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος προς αξιολόγηση. Να κατατεθεί σχετική διεθνής βιβλιογραφία».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Με τιμή


Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πωλήσεων
#6 Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού ΜαστογράφουΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 29-07-2016 10:34
10. Στην τεχνική προδιαγραφή «Βραχίονας (10%)» στην παρ. 21 ζητείται:
« 21. Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης:…»
Προτείνουμε να υιοθετήσετε τις νεότερες τεχνολογίες στο σύστημα συμπίεσης, που έχουν και αποδεδειγμένα όφελος και βελτιώνουν την εξέταση. Προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικών για τα πίεστρα και το σύστημα συμπίεσης
« 21. Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης:…Να διαθέτει πίεστρα ειδικά σχεδιασμένα, ώστε εφόσον υπάρχει δυσαναλογία του πάχους του μαστού κοντά στο θωρακικό τοίχωμα σε σχέση με το πρόσθιο τμήμα του, να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα εικόνας θα παραμένει η υψηλότερη δυνατή σε όλο το εύρος του μαστού. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία ».


11. Στην τεχνική προδιαγραφή «Βραχίονας (10%)» στην παρ. 22 ζητείται:
« Μεγεθυντικό σύστημα: Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα είτε ψηφιακής είτε γεωμετρικής μεγέθυνσης ».
Το σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης είναι υποδεέστερο από το σύστημα γεωμετρικής μεγέθυνσης. Σύστημα μαστογράφου με ψηφιακή μεγέθυνση δεν είναι θεμιτό να συγκρίνεται με μαστογράφο που διαθέτει γεωμετρική μεγέθυνση.
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
« Μεγεθυντικό σύστημα: Να περιλαμβάνεται δυνατότητα γεωμετρικής μεγέθυνσης Επιπρόσθετα για συντομότερους χρόνους εξέτασης και εξασφάλιση εργονομίας και άνεσης στην εξεταζόμενη το grid πρέπει να απομακρύνεται αυτόματα και όχι χειροκίνητα τόσο στις μεγεθυντικές λήψεις όσο και στις μελλοντικές λήψεις τομοσύνθεσης.»

12. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ψηφιακός Ανιχνευτής (16%)» στην παρ. 23 ζητείται:
«Τύπος ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατά προτίμηση από άμορφο σελήνιο (θα αξιολογηθεί) και εναλλακτικά από άμορφο πυρίτιο ή από άλλο υλικό.»
Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Τύπος ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατά προτίμηση από άμορφο σελήνιο (θα αξιολογηθεί) και εναλλακτικά από άμορφο πυρίτιο ή από άλλο υλικό, που αποδεδειγμένα βάσει βιβλιογραφίας θα έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα»
#5 Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού ΜαστογράφουΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 29-07-2016 10:33
6. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σταθμός ελέγχου (8%)» στην παρ. 11 ζητείται:

«Υπολογιστικό σύστημα: Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά –ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά μέσα εγγραφής, κλπ.»
Για να είναι πιο αναλυτική η περιγραφή του σταθμού ελέγχου και για την αποφυγή ασαφειών κατά την τεχνική αξιολόγηση και υποβολή των προσφορών προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις.
«Nα διαθέτει ανάλογο υπολογιστικό σύστημα, με επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας τουλάχιστον 6 GB μνήμη RAM και τουλάχιστον 1TB HD ώστε να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 8.000 εικόνων.»


7. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σταθμός ελέγχου (8%)» προτείνουμε την προσθήκη της παρακάτω προδιαγραφής, διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη διαδικασία της εξέτασης και θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την άνεση και την ασφάλεια όλων των ασθενών που θα εξεταστούν στο υπό προμήθεια σύστημα (π.χ. να μην απαιτείται ολόκληρο το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις γυναικών που έχουν υποστεί μαστεκτομή, να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή κακής διάγνωσης σε γυναίκες που έχουν προθέματα σιλικόνης για αισθητικούς ή ιατρικούς λόγους):

«Να διαθέτει σταθερά ή και προγραμματιζόμε να πρωτόκολλα εξετάσεων με τη σειρά λήψης των εικόνων MLO, CC, ML, κλπ κατά την προτίμηση του χρήστη. Επιπλέον να διαθέτει ειδικά πρωτόκολλα για λήψεις του ενός μαστού για τις περιπτώσεις ασθενών με μαστεκτομή και πρωτόκολλα για περιπτώσεις με προθέματα σιλικόνης».


8. Στην τεχνική προδιαγραφή «Βραχίονας (10%)» στην παρ. 19 ζητείται:
«Απόσταση εστίας λυχνίας – ψηφιακού ανιχνευτή (SID), > 65cm»
Για να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης όλων των ασθενών, αλλά και να υπάρχει μέγιστη δυνατή ευχρηστία σε περίπτωση μελλοντικής αναβάθμισης με το σύστημα στεροτακτικής βιοψίας, πρέπει η απόσταση λυχνίας ανιχνευτή να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση:
«Απόσταση εστίας λυχνίας – ψηφιακού ανιχνευτή (SID), > 70cm. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα αξιολογηθεί η μεγαλύτερη απόσταση »

9. Στην τεχνική προδιαγραφή «Βραχίονας (10%)» στην παρ. 20 ζητείται:
«Ψηφιακές ενδείξεις»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής, για να διαθέτει ο χειριστή τουλάχιστον τις βασικές ενδείξεις κατά την τοποθέτηση της ασθενούς:
«Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον των εξής παραμέτρων:
Θέση του ΑΕC sensor. Εξασκούμενη πίεση κατά τη συμπίεση του μαστού.
Γωνία του βραχίονα. Πάχος του μαστού σε mm»
#4 Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού ΜαστογράφουΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 29-07-2016 10:33
3. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ακτινολογική Λυχνία (10%)» στην Παρ. 7 ζητείται:

«Άνοδος: Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία και υλικό ή υλικά, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, υψηλής διεισδυτικότητα ς και χαμηλής δόσης, ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.»
Για τα συστήματα ψηφιακής μαστογραφίας υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη λυχνία ακτινών Χ σε συνδυασμό με τη μεγάλη ταχύτητα περιστροφής της ανόδου, παρέχει σημαντικά υψηλότερο φορτίο και έξοδο mA. Επίσης εξασφαλίζει μικρούς χρόνους έκθεσης και βέλτιστη ποιότητα εικόνας τόσο με τη μικρή όσο και με τη μεγάλη εστία.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής, ώστε να αποτραπεί η προσφορά συστήματος με συμβατική λυχνία ακτινών Χ. Όλοι οι κατασκευαστές διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά λόγω κόστους αποφεύγουν την ενσωμάτωσή της στα συστήματα μαστογραφίας που προσφέρουν:

«Άνοδος: Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία και υλικό ή υλικά, να συνοδεύεται από δύο φίλτρα, τα οποία να είναι αυτόματα και χειροκίνητα επιλεγόμενα ανάλογα με το μέγεθος των μαστών, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, υψηλής διεισδυτικότητα ς και χαμηλής δόσης, ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.»


4. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ακτινολογική Λυχνία (10%)» στην Παρ. 8 ζητείται:

«Εστίες: Δύο (2) (0,1mm & 0,3mm) με αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή εστίας.»
Η διαφορετική γωνία ως προς την κατακόρυφο biangular για κάθε εστία εξασφαλίζει ομοιογενή απεικόνιση σε όλο το υπό εξέταση πεδίο τόσο στις λήψεις ρουτίνας όσο και τις μεγεθυντικές λήψεις. Εισηγούμαστε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
«Να διαθέτει δύο σημειακές εστίες μικρού μεγέθους (0,1mm) περίπου για μεγεθυντικές λήψεις και μεγάλου μεγέθους (0.3mm) περίπου για εξετάσεις ρουτίνας. Απαραίτητη η ύπαρξη διαφορετικής γωνίας των δύο εστιών ως προς την κατακόρυφο (bi-angular).»5. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ακτινολογική Λυχνία (10%)» στην Παρ. 9 & 10 ζητείται:
«9. Θερμοχωρητικότη τα ανόδου, HU> 250.000»
«10. Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min»
Όσον αφορά τις παραγράφους 9 & 10 προτείνουμε την ενοποίηση και τροποποίηση ως κάτωθι, για να υπάρχει απρόσκοπτη συνεχόμενη λειτουργία του μαστογράφου, σε αλλεπάλληλα περιστατικά και με σκοπό τη μείωση του χρόνου αναμονής της ασθενούς και της αύξησης της παραγωγικότητας του τμήματος:
«Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη ,ταχύτητας άνω των 9.000 rpm υψηλής θερμοχωρητικότη τας HU> 250.000 και θερμοαπαγωγής.»
#3 Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού ΜαστογράφουΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 29-07-2016 10:32
Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου:


Παρατηρήσεις:


1. Στην τεχνική προδιαγραφή «Γεννήτρια 12%» Παρ. 1 ζητείται:

« Ισχύς, KW ≥4 »

Γεννήτρια υψηλής συχνότητας, σύγχρονης τεχνολογίας 7.0 kW ώστε να υπερκαλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις περί μαστογραφίας χαμηλής δόσης. Η γεννήτρια να είναι τελευταίας τεχνολογίας τύπου INVERTER και να παρέχει συνεχές δυναμικό και μεγάλη σταθερότητα. Λόγω της προηγμένης τεχνολογίας (LOW DOSE) να επιτρέπει τη διενέργεια όλων των διαγνωστικών εξετάσεων και μεθόδων / τεχνικών και να εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία από πλευράς δόσεως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε όλες τις προηγμένες χώρες.

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

« Ισχύς, KW ≥7 »2. Στην τεχνική προδιαγραφή «Γεννήτρια 12%» Παρ. 5 ζητείται:

«Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Έκθεσης (AEC): Ελεύθερη και αυτοματοποιημέν η επιλογή για kV, mAs, φίλτρα, σύμφωνα με την πυκνότητα και το πάχος του κάθε μαστού.»

Για καλύτερο υπολογισμό των στοιχείων δόσης και μείωση της επιβάρυνσης της ασθενούς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Σύστημα Αυτόματου Έλεγχου Έκθεσης (AEC): Να διαθέτει σύστημα ΑEC με 2 αισθητήρες (Automatic-Expo sure Control) για καλύτερο υπολογισμό των στοιχείων δόσης, με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επιλογής περισσότερων από πέντε θέσεων του AEC και ελεύθερη, ημιαυτόματη και αυτοματοποιημέν η επιλογή KV και MAS.»
#2 ACCOUNT MANAGERΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣ 27-07-2016 12:08
ΠΑΡΑTΗΡ ΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

2. Στην §27 των τεχνικών προδιαγραφών (" ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ") αναφέρεται:
«Μέγεθος pixel ≤ 85 μm...»

Αναφορικά με το μέγεθος pixel, η απαίτηση για μέγεθος μικρότερο των 85 μm ενώ αποκλείει την εταιρεία μας δεν προσφέρει κανένα απολύτως κλινικό πλεονέκτημα στο Νοσοκομείο.

Σε έναν ψηφιακό ανιχνευτή όσο μικρότερο γίνεται το μέγεθος του κόκκου τόσο αυξάνεται η παρουσία του θορύβου, επιδεινώνοντας την ποιότητα της εικόνας και ακόμη χειρότερα τα τελικά διαγνωστικά αποτελέσματα. Έτσι, μία πληθώρα από επιστημονικές έρευνες αποδεικνύει πως το μέγεθος pixel των 100 μm που έχει επιλέξει η GE Healthcare αποτελεί και τη βέλτιστη λύση μεταξύ διακριτικής ικανότητας και θορύβου. Το μέγεθος των 100 μm παρέχει εικόνες με την αναγκαία διακριτική ικανότητα για απεικόνιση ιδιαίτερα απαιτητικών εξετάσεων όπως η μαστογραφία.

Κατά συνέπεια, με βάση όλα τα παραπάνω, ζητάμε την επαναδιατύπωση της § 27 των τεχνικών προδιαγραφών, ως εξής:

« Μέγεθος pixel περίπου 100 μm.»
#1 ACCOUNT MANAGERΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣ 27-07-2016 12:07
ΠΑΡΑTΗΡ ΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Αναφορικά με τον όρο περί προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο των απαιτουμένων δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, σημειώνουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020