25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 07/07/2016
Αριθμ. Πρωτ.:9565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015 και 6323/27-4-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.
4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 και 282/19-05-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 07 -07-2016
Λήξη διαβούλευσης 17-07-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Ψηφιακού μαστογράφου– CPV 33111650-2, 2) Ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος με λυχνία οροφής – CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακός Μαστογράφος  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα Οροφής  

Σχόλια

#18 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος- Ορθή ΕπανάληψηSIEMENS Healthcare ABEE 18-07-2016 04:21
Για το είδος του Ψηφιακού Ακτινολογικού μηχανήματος οροφής
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Β-7 (Υποστήριξη και Ανταλλακτικά):
Ζητείται «Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός ή από άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων, και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.»
Για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός ή από άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων, και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.Τέλος , πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.»

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Γ-6 (Εγκατάσταση Παράδοση):
Ζητείται «Μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος του Αξονικού τομογράφου, ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προβεί στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα διενεργηθεί από Ακτινοφυσικό. Η έκθεση του Ακτινοφυσικού θα κατατεθεί στο Νοσοκομείο για τις ενέργειές του, για τη λήψη άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου.»
Για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε η παραπάνω παράγραφος να απαλοιφεί (ή να διορθωθεί αναλόγως) εφόσον η εν λόγω προμήθεια αφορά ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα και όχι συγκρότημα Αξονικού Τομογράφου.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Δ-4 (Πληρότητα στοιχείων προσφοράς):
Ζητείται «Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο.»
Εφόσον βάσει Νόμου πλέον όλοι οι διαγωνισμοί υποβάλλονται ηλεκτρονικά, για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να απαλοιφεί η αρίθμηση των ντοσιέ και να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς φακέλους.»

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Δ-6 (Πληρότητα στοιχείων προσφοράς):
Ζητείται «…Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 του προμηθευτή, που αφορά στην διακίνηση, εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων, καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς κατά ISO 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην § Β.10).»
Για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«…Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 του προμηθευτή, που αφορά στην διακίνηση, εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων, καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς κατά ISO 9000 ή ισοδύναμο (π.χ. 13485) του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην § Β.10).»
#17 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος- Ορθή ΕπανάληψηSIEMENS Healthcare ABEE 18-07-2016 04:14
Για το είδος του Ψηφιακού Ακτινολογικού μηχανήματος οροφής

1. Ομάδα Α’, Παράγραφος 28 (Σταθμός Λήψης, Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων):
Ζητείται «Να διαθέτει οθόνη αφής, απεικόνισης των ακτινογραφιών τουλάχιστον 24’’ υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 2MP για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.»
Η ζητούμενη οθόνη αφής αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένου Κατασκευαστή Οίκου, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό δίχως να προσδίδει κλινική αξία και ουσιαστικής τεχνολογίας. Για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρίας μας προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Να διαθέτει διαγνωστική οθόνη, medical grade, απεικόνισης των ακτινογραφιών τουλάχιστον 19’’ (τουλάχιστον 1.3MP) για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.»

2. Ομάδα Α’, Παράγραφος 33 (Επιπλέον):
Ζητείται «Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από οθόνη αφής 2MP, 24’’ και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.»
Η ζητούμενη οθόνη αφής αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένου Κατασκευαστή Οίκου, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό δίχως να προσδίδει κλινική αξία και ουσιαστικής τεχνολογίας. Για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρίας μας προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας αποθήκευσης και ανάκλησης ιατρικών εικόνων (PACS) με Η/Υ υψηλών προδιαγραφών, συνοδευόμενο από διαγνωστική οθόνη, medical grade τουλάχιστον 24’’ (2MP), και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.»
#16 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος- Ορθή ΕπανάληψηSIEMENS Healthcare ABEE 18-07-2016 02:51
Για το είδος του Ψηφιακού Μαστογράφου
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Β-7 (Υποστήριξη και Ανταλλακτικά):
Ζητείται «Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός ή από άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων, και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.»
Για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός ή από άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων, και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.Τέλος , πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.»

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Δ-4 (Πληρότητα στοιχείων προσφοράς):
Ζητείται «Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο.»
Εφόσον βάσει Νόμου πλέον όλοι οι διαγωνισμοί υποβάλλονται ηλεκτρονικά, για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να απαλοιφεί η αρίθμηση των ντοσιέ και να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς φακέλους.»


6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος Δ-6 (Πληρότητα στοιχείων προσφοράς):
Ζητείται «…Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 του προμηθευτή, που αφορά στην διακίνηση, εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων, καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς κατά ISO 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην § Β.10).»
Για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«…Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 του προμηθευτή, που αφορά στην διακίνηση, εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων, καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς κατά ISO 9000 ή ισοδύναμο (π.χ. 13485) του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην § Β.10).»


7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Παράγραφος ΣΤ-1 (Όροι εγγυήσεων - συντήρηση):
Ζητείται «Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.)….»
Επειδή το Ι.Κ.Α. δεν μπορεί να βεβαιώσει το χρόνο σχετικής ενσχόλησης παρά μόνο το χρόνο ενασχόλησης του ασφαλιζόμενου, για την ορθή κατανόηση των ειδικών όρων και την αποφυγή ασαφειών προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος ενασχόλησης και εκπαίδευσης, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.)….»
#15 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος- Ορθή ΕπανάληψηSIEMENS Healthcare ABEE 18-07-2016 02:49
Για το είδος του Ψηφιακού Μαστογράφου

1. Ομάδα Α’, Παράγραφος 27 (Ψηφιακός Ανιχνευτής):
Ζητείται «Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, ≥ 24Χ26 cm»
Για τη πλήρη κάλυψη ευρύτερου φάσματος μεγέθους μαστών δίχως να περιορίζεται ο ανταγωνισμός, προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, ≥ 24Χ29 cm».

2. Ομάδα Α’, Παράγραφος 42 (Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης):
Ζητείται «Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)»
Δεδομένου της εγκεκριμένης προϋπολογισθείσ ας δαπάνης (230.000 Ευρώ συμπ. του ΦΠΑ), πολύ χαμηλού προϋπολογισμού, προτείνουμε το ανωτέρω σύστημα να προσφερθεί προς επιλογή και να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
Για τη πλήρη κάλυψη ευρύτερου φάσματος μεγέθους μαστών δίχως να περιορίζεται ο ανταγωνισμός, προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί:
«Να διαθέτει τη δυνατότητα επέκτασης με Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD) το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση».

3. Ομάδα Α’, Παράγραφος 42 (Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης):
Ζητείται «Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα Τομοσύνθεσης»
Δεδομένου της εγκεκριμένης προϋπολογισθείσ ας δαπάνης (230.000 Ευρώ συμπ. του ΦΠΑ), πολύ χαμηλού προϋπολογισμού, προτείνουμε το ανωτέρω σύστημα να προσφερθεί προς επιλογή.
Επίσης η τεχνική της τομοσύνθεσης διαφοροποιείται από τον εκάστοτε Κατασκευαστή (όποιοι διαθέτουν) τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε εφαρμογή στη κλινική πράξη καθώς και το κόστος αγοράς διαφέρει σημαντικά από Κατασκευαστή σε Κατασκευαστή. Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
«Να διαθέτει τη δυνατότητα επέκτασης με Σύστημα Τομοσύνθεσης τελευταίας γενιάς το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή. Να διαθέτει δυνατότητα λήψεων τουλάχιστον CC & MLO, να αναφερθεί προς αξιολόγηση το εύρος της γωνίας σάρωσης, ο αριθμός προβολών (τουλάχιστον 15), η μήτρα λήψης κατά τη τομοσυνθετική λήψη, καθώς και το πάχος τομής. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας ανακατασκευασμέ νης 2D εικόνας από τις 3D λήψεις κλινικής διαγνωστικής αξίας για τη περαιτέρω μείωση της δόση ακτινοβολίας κατά την τομοσυνθετική λήψη. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία».
#14 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 17-07-2016 14:39
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2016

Θέμα: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2 & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος CPV 33111000-1 - Πρόσκληση τις 07-07-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 9565


Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου:


Παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με το Πρακτικό 25ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής της 29-6-2016 , Α.Δ.Α 6Μ1Σ4690ΒΑ-ΤΛΚ με θέμα το αίτημα έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020», το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έγκριση σκοπιμότητας για τον Ψηφιακό Μαστογράφο με προτεινόμενο προϋπολογισμό 230.000 με ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση περιγράφουν και προσδιορίζουν σύστημα με σύνθεση η οποία υπερβαίνει την προτεινόμενη προϋπολογισθείσ α δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επιπλέον, η έρευνα αγοράς η οποία έγινε και αναλυτικά αναφέρετε στην συγκεκριμένη απόφαση καταδεικνύει ότι οι προτεινόμενες δαπάνες από όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι για συστήματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν σύστημα βιοψίας, σύστημα τομοσύνθεσης και σύστημα CAD. Ενώ η μόνη εταιρεία που αναφέρει προϋπολογισθείσ α δαπάνη με την ανωτέρω σύνθεση (σύστημα βιοψίας, σύστημα τομοσύνθεσης και σύστημα CAD) είναι 300.000 με ΦΠΑ , 24% περίπου παραπάνω από την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσ α δαπάνη
#13 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 17-07-2016 14:14
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2016

Θέμα: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2 & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος CPV 33111000-1 - Πρόσκληση τις 07-07-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 9565


Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου:


Παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με το Πρακτικό 25ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής της 29-6-2016 , Α.Δ.Α 6Μ1Σ4690ΒΑ-ΤΛΚ με θέμα το αίτημα έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020», το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έγκριση σκοπιμότητας για τον Ψηφιακό Μαστογράφο με προτεινόμενο προϋπολογισμό 230.000 με ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση περιγράφουν και προσδιορίζουν σύστημα με σύνθεση η οποία υπερβαίνει την προτεινόμενη προϋπολογισθείσ α δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επιπλέον, η έρευνα αγοράς η οποία έγινε και αναλυτικά αναφέρετε στην συγκεκριμένη απόφαση καταδεικνύει ότι οι προτεινόμενες δαπάνες από όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι για συστήματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν σύστημα βιοψίας, σύστημα τομοσύνθεσης και σύστημα CAD. Ενώ η μόνη εταιρεία που αναφέρει προϋπολογισθείσ α δαπάνη με την ανωτέρω σύνθεση (σύστημα βιοψίας, σύστημα τομοσύνθεσης και σύστημα CAD) είναι 300.000 με ΦΠΑ , 24% περίπου παραπάνω από την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσ α δαπάνη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Με τιμή


Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πωλήσεων
#12 ΠΩΛΗΤΗΣΦΩΤΗΣ ΒΑΓΛΑΣ 15-07-2016 17:02
Προς
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
Π/Υ: 300.000€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)
ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Αξιότιμοι κύριοι,

• Προτείνουμε στην αρχική περιγραφή του ζητούμενου εξοπλισμού να αναφέρεται Ακτινοδιαγνωστι κή τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή.
• Στην ομάδα Ακτινοδιαγνωστι κή τράπεζα, προδιαγραφή 21 προτείνεται η αλλαγή των διαστάσεων σε 35x43 cm. Επίσης θα μπορούμε να αναφερθεί ότι ο ανιχνευτής να είναι ασύρματος.
• Στην ομάδα Όρθιο Bucky, προδιαγραφή 26 προτείνεται να αναφερθεί ότι ο ανιχνευτής να είναι μόνιμος.
• Στην ομάδα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Β Υποστήριξη και Ανταλλακτικά, παράγραφος 1 να αναφέρει χρονικό διάστημα 5 ετών.
• Στην ομάδα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Β Υποστήριξη και Ανταλλακτικά, παράγραφος 6 απαλοιφή της πρότασης: Στη συντήρηση θα περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προκύψουν με τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου, χωρίς επιπλέον κόστος.
• Στην ομάδα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ , ΣΤ Όροι Εγγυήσεων και Συντήρηση, παράγραφος 2 Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται με fax ή e-mail, η δε ανταπόκριση για την αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται τοπικά ή απομακρυσμένα την ίδια ή την επόμενη μέρα. Επίσης προτείνεται η μείωση της ποινικής ρήτρας που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο στις 10 μέρες
• Στην ομάδα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Ζ- Εκπαίδευση προσωπικού-πλήρ ης λειτουργία μηχανημάτων, παράγραφος 3 προτείνεται η μείωση του χρόνου εκπαίδευσης των τεχνικών του νοσοκομείου σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
• Στην ομάδα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ , ΣΤ Όροι Εγγυήσεων και Συντήρηση, για να ισχύει η παράγραφος 4 ,και συγκεκριμένα το κόστος συντήρησης ανά έτους η συντήρηση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται συνεχόμενα μετά το πέρας της εγγύησης και σε όλη την διάρκεια των υπόλοιπων οχτώ(8) ετών
• Στην ομάδα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, Η. Όροι και κόστος εξόδων συντήρησης-λειτ ουργίας, παράγραφος 1,2 προτείνεται να απαλειφθούν διότι το κόστος συντήρησης ανά έτος μετά το πέρας της εγγύησης περιγράφεται αναλυτικά στο ΣΤ. Όροι εγγυήσεως- Συντήρηση παράγραφος 4 καθώς όπως γνωρίζετε με την πάροδο των ετών το κόστος συντήρησης αυξάνεται.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΑΓΚΦΑ – ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ
#11 Υπεύθυνη τμήματος ΔιαγωνισμώνCarestream Health Hellas 15-07-2016 16:03
Για το Ψηφιακό ακτινολογικό Μηχάνημα:
Στην προδιαγραφή 28 προτείνουμε την αλλαγή του μεγέθους της οθόνης από τουλάχιστον 24'' σε τουλάχιστον 23'' για διεύρυνση του ανταγωνισμού.
Στους ειδικούς όρους Α.Prospectus και βεβαιώσεις παρ. 2 προτείνουμε την αλλαγή του όρου "να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική προξενική αρχή" σε "να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση" όσον αφορά την μετάφραση των επιστολών των οίκων κατασκευής.
Ομοίως στους ειδικούς όρους Β. Υποστήριξη και ανταλλακτικά παράγραφος 7 προτείνουμε ότι και προηγουμένως, αλλαγή του όρου "να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική προξενική αρχή" σε "να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση".
Στους όρους Δ. Πληρότητα στοιχείων προσφοράς, προτείνουμε την απαλοιφή του όρου 4 περί αρίθμησης των προσφορών και ευρετηρίου καθώς ο διαγωνισμός λόγω προϋπολογισμού θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
#10 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΙΔΟΥ 15-07-2016 15:27
Π. Φάληρο, 15 Ιουλίου 2016

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ (διάρκειας έως και 17/07/2016), η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γεννήτρια
8. Να διαθέτει δυνατότητα για διαδοχικές λήψεις & αυτόματη συνένωση εικόνων για επιμηκυμένη κάλυψη.

Προτείνουμε να απαλοιφεί η προδιαγραφή λόγω χαμηλού προϋπολογισμού.


Όρθιο Bucky
25. Να διαθέτει εξάρτημα ασθενούς για διαδοχικές λήψεις.

Προτείνουμε να απαλοιφεί η προδιαγραφή λόγω χαμηλού προϋπολογισμού.


Σταθμός Λήψης, Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων
28. Να διαθέτει οθόνη αφής, απεικόνισης των ακτινογραφιών τουλάχιστον 24’’ υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 2ΜΡ για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
Να διαθέτει οθόνη αφής, απεικόνισης των ακτινογραφιών τουλάχιστον 21’’ υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 2ΜΡ για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ
33. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από οθόνη αφής 2ΜΡ, 24’’ και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από οθόνη αφής 2ΜΡ, 21’’ και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.


35. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση εκτυπωτή ιατρικών εικόνων πολλαπλών μεγεθών:
8’’Χ10’’, 10’’Χ12’’, 11’’Χ14’’, 14’’Χ14’’ και 14’’Χ17’’.

Περιοχή διαγνωστικής εκτύπωσης :
8X10 inch : 2376X3070 pixels
10X12 inch : 3070X3653 pixels
14x17 inch : 4358X5232 pixels
11X14 inch : 3348X4358 pixels

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
35. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση εκτυπωτή ιατρικών εικόνων πολλαπλών μεγεθών:
8’’Χ10’’, 10’’Χ12’’, 11’’Χ14’’ ή 10’’Χ14’’, 14’’Χ14’’ και 14’’Χ17’’.

Περιοχή διαγνωστικής εκτύπωσης :
8X10 inch : 2376X3070 pixels
10X12 inch : 3070X3653 pixels
14x17 inch : 4358X5232 pixels
11X14 inch ή 10X14 inch: 3348X4358 pixels

Αιτιολογία
Οι κατασκευαστές εκτυπωτών ιατρικών εικόνων στην παγκόσμια αγορά διαθέτουν μία εκ των δύο διαστάσεων (11’’Χ14’’ ή 10’’Χ14’’) για την ίδια χρήση και συνεπώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί και εναλλακτικά η διάσταση 10’’Χ14’’.
#9 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΙΔΟΥ 15-07-2016 15:12
Π. Φάληρο, 15 Ιουλίου 2016

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τον ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ (διάρκειας έως και 17/07/2016), η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής:


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Σύνθεση Συστήματος
Στη σύνθεση του συστήματος περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων
- Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD).

Προτείνουμε να αλλάξει σε :
Δυνατότητα αναβάθμισης – επέκτασης με σύστημα ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD).

Αιτιολογία
Δεδομένου του πολύ χαμηλού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ (συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ) προτείνουμε το ανωτέρω σύστημα να προσφερθεί προς επιλογή.


Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διάγνωσης
42. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε :
Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης - επέκτασης με Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)

Αιτιολογία
Δεδομένου του πολύ χαμηλού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ (συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ) προτείνουμε το ανωτέρω σύστημα να προσφερθεί προς επιλογή.


43. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση σύστημα τομοσύνθεσης.

Η προδιαγραφή αυτή αφορά βασικά το Σταθμό Ελέγχου και όχι το Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης και προτείνουμε την απαλοιφή της και ένταξή της στο Σταθμό Ελέγχου.
#8 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος CPV 33111000-1ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 14:09
Προς το
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
‘’Σισμανόγλειο’’
Σισμάνογλου 45
691 33 Κομοτηνή
Υπόψη: Γραφείου Προμηθειών

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2016

Θέμα: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2 & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος CPV 33111000-1 - Πρόσκληση τις 07-07-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 9565


Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος:


Παρατηρήσεις:

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται:

«19. Να μπορεί να δεχθεί ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 200kg χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις.»

Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

«19. Να μπορεί να δεχθεί ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 300 kg χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις»


2. Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται:


«28. Να διαθέτει οθόνη αφής, απεικόνισης των ακτινογραφιών τουλάχιστον 24’’ υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 2MP για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.»

«33. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από οθόνη αφής 2MP, 24’’ και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος.»


Η προδιαγραφή της Οθόνης αφής περιορίζει τον ανταγωνισμό και αυξάνει το κόστος. Προτείνουμε να αντικατασταθεί με την σωστή προδιαγραφή ως ακολούθως:


«28. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από από μόνιτορ Ιατρικού τύπου(medical grade) , 23’’ και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος»


«33. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων εγκατεστημένο σε Η/Υ κατάλληλων δυνατοτήτων, συνοδευόμενο από μόνιτορ Ιατρικού τύπου(medical grade) 2MP, 23’’ και line interactive UPS με αυτονομία τουλάχιστον 5’ σε διακοπές ρεύματος»


3. Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται:


«29. Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση και αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού εικόνων λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. Να δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση με την χωρητικότητα κάθε εικόνας.»

Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

«29. Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση, χωρητικότητας >= 500 GB και μνήμη RAM>=4BG, για αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού εικόνων λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. Να δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση με την χωρητικότητα κάθε εικόνας.»


Τέλος πρέπει να για λογούς σύγκρισης των μηχανήματων να προστεθεί η προδιαγραφή τόσο για την ακτινοδιαγνωστι κή τράπεζα όσο και για το όρθιο bucky ως ακολούθως:

- Να περιλαμβάνουν θαλάμους Ιονισμού για AEC με τουλάχιστον 5 ευαίσθητες περιοχές.


Παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Με τιμή


Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πωλήσεων
#7 KEY ACCOUNT MANAGERΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΣΣΑΙ 15-07-2016 13:17
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 29 ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Βάθος και διάσταση μήτρας λήψης: Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση,
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: Να δοθούν στοιχεία με βάθος ανάλυσης τουλάχιστον 14 bit
#6 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 13:14
ΜΕΡΟΣ ΣΤ


8. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης (10%)»

Στην παρ. 38 ζητείται:
«Διαγνωστικές οθόνες : Να διαθέτει δύο monitors τουλάχιστον 21’’ υπερυψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 5MP για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Διαγνωστικές οθόνες : Να διαθέτει δύο monitors τουλάχιστον 21’’ υπερυψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 5MP για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση με αισθητήρα αυτόματης βαθμονόμισης ανάλογα με την φωτινότητα του χώρου. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα απεικόνισης εικόνων και από άλλα συστήματα όπως MRI, υπέρηχοι και να προσφερθεί προς επιλογή η εν λόγω δυνατότητα.»

Στην παρ. 39 ζητείται:
«Χωρητικότητα: Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση και αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού εικόνων λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. Να δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση με την χωρητικότητα κάθε εικόνας.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Χωρητικότητα: Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση και αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού εικόνων λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. Να δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση με την χωρητικότητα κάθε εικόνας. Το λογισμικό να κάνει αυτόματη ανάκληση (fetching) αυτόματα φέρνοντας όλες τις προγενέστερες εξετάσεις για σύγκριση προς ταχύτερη και ασφαλέστερη διάγνωση από το διαγνωστικό σταθμό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σύστημα αποθήκευσης εξετάσεων όπως PACS.»

Στην παρ. 42 ζητείται:
«Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Να μπορεί απαραίτητα να δεχθεί σύστημα CAD. Να αναφερθούν οι δυνατότητές του και να προσφερθεί προς επιλογή σύστημα CAD για τις 2D και για τις 3D λήψεις.»

Στην παρ. 43 ζητείται:
«Να διαθέτει στη βασική σύνθεση σύστημα τομοσύνθεσης.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Nα προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα Τομοσύνθεσης μαστού DBT η οποία θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές γωνίες και τουλάχιστον CC & MLO καθώς και η δημιουργία ανακατασκευασμέ νης 2D εικόνας από τις 3D λήψεις ώστε να μειώνεται στο μισό η δόση ακτινοβολίας κατά την εξέταση της τομοσύνθεσης. Να δοθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αύξηση ευαισθησίας και ειδικότητας της τεχνικής Τομοσύνθεσης του προσφερόμενου συστήματος.»

9. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σύστημα ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας (1%)»

Στην παρ. 48 ζητείται:
«Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης – επέκτασης με Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας υψηλής ακρίβειας με χρήση του ιδίου ψηφιακού ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας της ίδιας ή καλύτερης ακρίβειας. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος προς αξιολόγηση. Να κατατεθεί σχετική διεθνής βιβλιογραφία.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης – επέκτασης με Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας υψηλής ακρίβειας με χρήση του ιδίου ψηφιακού ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας της ίδιας ή καλύτερης ακρίβειας. Να είναι κατάλληλο και για τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών και να είναι συμβατό με κάθε τύπο στερεοτακτικού οδηγού βιοψίας. Να διαθέτει εργονομικό interface που να παρέχει δυνατότητα καθοδήγησης από το σταθμό εργασίας του ψηφιακού μαστογράφου. Να παρέχει βιοψία υπό γωνία περίπου 10ο για την απρόσκοπτη προσέγγιση των βλαβών ενώ ταυτόχρονα να διατηρούνται οι καθιερωμένοι μέθοδοι υπολογισμού καρτεσιανών συντεταγμένων. Να διαθέτει ακρίβεια του στερεοτακτικού συστήματος +/- 1 mm και γωνία στερεοταξίας +/-15ο. Να διαθέτει διαφορετικά πίεστρα εύρους τουλάχιστον 5 Χ 5cm καθώς πίεστρο συμπίεσης μασχαλιαίας περιοχής. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος προς αξιολόγηση. Να κατατεθεί σχετική διεθνής βιβλιογραφία.»
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Με τιμή


Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πωλήσεων
#5 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 13:13
ΜΕΡΟΣ Ε

7. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ψηφιακός Ανιχνευτής (15%)»

Στην παρ. 26 ζητείται:
«Τύπος ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας είτε από άμορφο πυρίτιο είτε από άμορφο σελήνιο ή από άλλο υλικό αντίστοιχου αποτελέσματος.»
Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Τύπος ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας , από άμορφο σελήνιο για άμεση ψηφιοποίηση και να επεξηγηθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος δημιουργίας του ψηφιακού σήματος.»

Στην παρ. 27 ζητείται:
«Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής διάταξης, > 24 Χ 26 cm.»
Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή flat panel με εύρος πεδίου 24Χ29cm για κάλυψη όλων των μαστών.»

Στην παρ. 30 ζητείται:
«Μέγεθος pixel, < 100 μm»
Προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Μέγεθος pixel, < 70 μm»

Στην παρ. 31 ζητείται:
«Παράγοντας DQE σε πλήρη λειτουργία του συστήματος: Να διαθέτει τον μεγαλύτερο δυνατό παράγοντα DQE ο οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤9 mR. Nα αναφερθεί η μέγιστη επιτυγχανόμενη τιμή DQE σε 0 lp/mm και σε 5 lp/mm.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Παράγοντας DQE σε πλήρη λειτουργία του συστήματος: Να διαθέτει τον μεγαλύτερο δυνατό παράγοντα DQE (τουλάχιστον 70% σε 0lp/mm) ο οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤9 mR. Nα αναφερθεί η μέγιστη επιτυγχανόμενη τιμή DQE σε 0 lp/mm και σε 5 lp/mm.»

Στην παρ. 32 ζητείται:
«MTF: Να διαθέτει το μεγαλύτερο δυνατό παράγοντα MTF ο οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤9 mR . Nα αναφερθεί η μέγιστη επιτυγχανόμενη τιμή MTF σε 2 lp/mm και σε 5 lp/mm. Nα δοθούν αντίστοιχα διαγράμματα στα οποία να φαίνεται η απόκριση της ανιχνευτικής διάταξης»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«MTF: Να διαθέτει το μεγαλύτερο δυνατό παράγοντα MTF (τουλάχιστον 90% σε 2lp/mm) ο οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤9 mR . Nα αναφερθεί η μέγιστη επιτυγχανόμενη τιμή MTF σε 2 lp/mm και σε 5 lp/mm. Nα δοθούν αντίστοιχα διαγράμματα στα οποία να φαίνεται η απόκριση της ανιχνευτικής διάταξης»

Στην παρ. 33 ζητείται:
«Διακριτική ικανότητα, Ip/mm > 5»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Διακριτική ικανότητα, Ip/mm > 7 και τουλάχιστον 3lp/mm στις εικόνες τομοσύνθεσης.»

Επιπλέον, προτείνουμε να προστεθεί η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή:
- Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το επίπεδο δόσεων τόσο στην 2D όσο και στην 3D εξέταση μετρημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου.
#4 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 13:11
ΜΕΡΟΣ Δ

6. Στην τεχνική προδιαγραφή «Βραχίονας (10%)»

Στην παρ. 17 ζητείται:
«Ευθυγράμμιση (διαφράγματα): Αυτόματης επιλογής & χειροκίνητης επιλογής»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Ευθυγράμμιση (διαφράγματα): Αυτόματης επιλογής & χειροκίνητης επιλογής, να διαθέτει grid κατά προτίμηση κυψελοειδές ώστε να εξασφαλίζεται περαιτέρω μείωση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας καθώς και αύξηση της διεισδυτικότητα ς, να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.»

Στην παρ. 20 ζητείται:
«Περιστροφή βραχίονα: Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, γωνίες)»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Περιστροφή βραχίονα: Να διαθέτει βραχίονα με ηλεκτροκίνητη περιστροφή τουλάχιστον +190ο/-150ο ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθού ν όλων των ειδών οι λήψεις.»

Στην παρ. 21 ζητείται:
«Κάθετη κίνηση ,cm: Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, εύρος κίνησης)»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Κάθετη κίνηση ,cm και ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος μετακίνηση τουλάχιστον 75-140cm.: Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, εύρος κίνησης)»

Στην παρ. 23 ζητείται:
«Ψηφιακές ενδείξεις»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον των εξής παραμέτρων:
Θέση του ΑΕC sensor.
Εξασκούμενη πίεση κατά τη συμπίεση του μαστού.
Γωνία του βραχίονα.
Πάχος του μαστού σε mm»

Στην παρ. 24 ζητείται:
«Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης: Να εφαρμόζεται αυτόματα και χειροκίνητα με επιλογή των τιμών πίεσης οι οποίες να αναφερθούν. Να υπάρχει σύστημα απελευθέρωσης του μαστού «έκτακτης ανάγκης».
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης: Να εφαρμόζεται αυτόματα και χειροκίνητα με επιλογή των τιμών πίεσης οι οποίες να αναφερθούν. Οι ανωτέρω ενέργειες να εκτελούνται και από ποδοδιακόπτες ελευθερώνοντας έτσι τα χέρια του εκάστοτε χειριστή. Να υπάρχει σύστημα απελευθέρωσης του μαστού «έκτακτης ανάγκης». Η αποσυμπίεση να είναι επίσης αυτόματη και χειροκίνητη μετά το τέλος της έκθεσης σε ακτινοβολία. H όλη διάταξη συμπίεσης-αποσυ μπίεσης να είναι ευαίσθητη στη χρήση και να συνοδεύεται από σειρά ακτινοδιαπερατώ ν πιέστρων διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε εφαρμογή και να υπάρχει κομβίο αποσυμπίεσης στον σταθμό λήψης για αμεσότερη αποσυμπίεση προς καλύτερη εμπειρία της εξεταζόμενης. Τα πίεστρα να διαθέτουν δυνατότητα κλίσης για ομοιόμορφη συμπίεση σε όλο το εύρος του μαστού.»

Στην παρ. 25 ζητείται:
«Μεγεθυντικό σύστημα: Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα είτε ψηφιακής είτε γεωμετρικής μεγέθυνσης.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Μεγεθυντικό σύστημα: Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα είτε ψηφιακής είτε γεωμετρικής μεγέθυνσης. Να έχει σύστημα δύο μεγεθυντικών λήψεων της τάξεως του 1.8 και 1.5 τουλάχιστον. Επιπρόσθετα για συντομότερους χρόνους εξέτασης και εξασφάλιση εργονομίας και άνεσης στην εξεταζόμενη το grid πρέπει να απομακρύνεται αυτόματα και όχι χειροκίνητα τόσο στις μεγεθυντικές λήψεις όσο και στις μελλοντικές λήψεις τομοσύνθεσης.»
#3 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 13:10
ΜΕΡΟΣ Γ

5. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σταθμός ελέγχου (8%)»

Για να είναι πιο αναλυτική η περιγραφή του σταθμού ελέγχου και για την αποφυγή ασαφειών κατά την τεχνική αξιολόγηση και υποβολή των προσφορών προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
Στην παρ. 11 ζητείται:
«Υπολογιστικό σύστημα: Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά –ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά μέσα εγγραφής, κλπ.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Nα διαθέτει ανάλογο υπολογιστικό σύστημα, με επεξεργαστη συγχρονης τεχνολογιας τουλάχιστον 6 GB μνήμη RAM και τουλάχιστον 1TB HD ώστε να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 8.000 εικόνων.»

Στην παρ. 12 ζητείται:
«Οθόνη: Τουλάχιστον 19’’, flat panel, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1MP.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Οθόνη: Υψηλής ανάλυσης, 2 ΜΡ flat panel, 20” τουλάχιστον , κατηγορίας medical grade.»


Στην παρ. 13 ζητείται:
«Χωρητικότητα σκληρού δίσκου, GB»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Χωρητικότητα σκληρού δίσκου, 4 GB ώστε να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 8.000 εικόνων.»

Στην παρ. 16 ζητείται:
«Χρόνος μεταξύ λήψης εικόνας και φόρτωσης στο σταθμό χειριστή, (preview), 15 sec. Περίπου.»
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«Χρόνος μεταξύ λήψης εικόνας και φόρτωσης στο σταθμό χειριστή, (preview), να είναι μικρότερος των 10sec.»

Επιπλέον, προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
- Να συνοδεύεται από μολυβδύαλο ακτινοπροστασία ς οι διαστάσεις του οποίου να αναφερθούν .
- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακές ενδείξεις των στοιχείων για όλες τις παραμέτρους και επιλογές καθώς επίσης ενδείξεις για τυχόν λάθη χειρισμού και βλαβών.
- Να διαθέτει δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων σε ενσωματωμένο CD-RW drive αλλα και εξαγωγή τους σε εξωτερικη συσκευη αποθήκευσης μεσω θυρας USB
- Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης εικόνων , αποστολής τους στο σταθμό παρατήρησης αλλά και επιλεκτικής διαγραφής τους .
- Να διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας, π.χ zoom, αντιστροφή, ρύθμιση contrast-bright ness, annotations, κλπ
- Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 τουλάχιστον σε επίπεδο storage, query/retrieve, print, worklist, κλπ . Να αναφερθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
- Το χειριστήριο να είναι ρυθμιζόμενου ύψους ώστε να εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία στους τεχνολόγους-ιατρούς.
- Λειτουργικές δυνατότητες – Χειρισμός
Στις διαγνωστικές εξετάσεις:
Να διαθέτει σταθερά ή και προγραματιζόμεν α πρωτόκολλα εξετάσεων με τη σειρά λήψης των εικώνων MLO, CC, ML, κλπ κατά προτίμηση του χρήστη. Επιπλέον να διαθέτει ειδικά πρωτόκολλα για λήψεις του ενός μαστού για τις περιπτώσεις ασθενών με μαστεκτομή και πρωτόκολλα για περιπτώσεις με προθέματα σιλικόνης
Στις Επεμβατικές εφαρμογές:
Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών πίεστρων open localization ή perforated για την τοποθέτηση σύρματος. Να αναφερθουν και να προσφερθούν οι τυποι και διαστάσεις αυτών.
Να γίνεται αυτόματη αναγνώριση του συστήματος βιοψίας και να απενεργοποιείτα ι η αυτόματη αποσυμπίεση του πιέστρου.
Να είναι εφικτή η αποστολή μεμονομένη εικόνας στην κονσόλα διάγνωσης ώστε να γίνεται επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης προς βιοψία, χωρίς την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικάσία λήψεων εξέτασης, ούτως ώστε σε περίπτωση απαιτούμενης διόρθωσης να μη χρειάζεται επιπλέον ακτινοβολία της ασθενούς.
#2 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 13:09
ΜΕΡΟΣ Β


4. Στην τεχνική προδιαγραφή «Ακτινολογική Λυχνία (10%)»

Στην Παρ. 7 ζητείται:

«Άνοδος: Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία και υλικό ή υλικά, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, υψηλής διεισδυτικότητα ς και χαμηλής δόσης, ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.»
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Άνοδος: Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία και υλικό ή υλικά, να συνοδεύεται από δύο φίλτρα, τα οποία να είναι αυτόματα και χειροκίνητα επιλεγόμενα ανάλογα με το μέγεθος των μαστών, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, υψηλής διεισδυτικότητα ς και χαμηλής δόσης, ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.»

Στην Παρ. 8 ζητείται:

«Εστίες: Δύο (2) (0,1mm & 0,3mm) με αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή εστίας.»
Εισηγούμαστε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
«Να διαθέτει δύο σημειακές εστίες μικρού μεγέθους (0,1mm) περίπου για μεγεθυντικές λήψεις και μεγάλου μεγέθους (0.3mm) περίπου για εξετάσεις ρουτίνας. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη διαφορετικής γωνίας των δύο εστιών ως προς την κατακόρυφο (bi-angular).»


Στην Παρ. 9 & 10 ζητείται:

9. Θερμοχωρητικότη τα ανόδου, HU> 160.000
10. Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min
Όσον αφορά τις παραγράφους 9 & 10 προτείνουμε την ενοποίηση και τροποποίηση ως κάτωθι:
«Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη ,ταχύτητας άνω των 9.000 rpm υψηλής θερμοχωρητικότη τας και θερμοαπαγωγής.»
#1 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 15-07-2016 13:07
Προς το
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
‘’Σισμανόγλειο’’
Σισμάνογλου 45
691 33 Κομοτηνή
Υπόψη: Γραφείου Προμηθειών

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2016

Θέμα: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακού Μαστογράφου CPV 33111650-2 & Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος CPV 33111000-1 - Πρόσκληση τις 07-07-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 9565


Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου:


Παρατηρήσεις:

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές αρχικά ζητείται:

«Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας στο οποίο θα αναπτυχθούν νέες πρωτοποριακές τεχνικές απεικόνισης. Να γίνει σχετική αναφορά.»
Για να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση και υποβολή των προσφορών προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι:

«Το σύστημα να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με τις νεώτερες τεχνικές λήψης όπως αυτές της τομοσύνθεσης, της μαστογραφίας με σκιαγραφικά , κλπ.»

2. Στην τεχνική προδιαγραφή «Σύνθεση συστήματος» ζητείται:

- Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)

- Σύστημα τομοσύνθεσης

Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

- Δυνατότητα αναβάθμισης-επέ κτασης Συστήματος Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)

- Δυνατότητα αναβάθμισης-επέ κτασης Συστήματος τομοσύνθεσης


3. Στην τεχνική προδιαγραφή «Γεννήτρια» Παρ. 5 ζητείται:

«Σύστημα Αυτόματου Έλεγχου Έκθεσης (AEC): Ελεύθερη και αυτοματοποιημέν η επιλογή για kV, mAs, φίλτρα, σύμφωνα με την πυκνότητα και το πάχος του κάθε μαστού.»

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Σύστημα Αυτόματου Έλεγχου Έκθεσης (AEC): Να διαθέτει σύστημα ΑEC με 2 αισθητήρες (Automatic-Expo sure Control) για καλύτερο υπολογισμό των στοιχείων δόσης, με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επιλογής περισσότερων από πέντε θέσεων του AEC και ελεύθερη, ημιαυτόματη και αυτοματοποιημέν η επιλογή KV και MAS.»

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020