25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 30/06/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 9133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Γ΄ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ»
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6696/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. Τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεων των εταιριών που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης και δεύτερης διαβούλευσης .

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Γ΄Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» CPV 33141000-0, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη 30-6-2016
Λήξη διαβούλευσης 7-7-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Γ'Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Σχόλια

#2 ΑΠ: Γ' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDI-SUP A.E. 07-07-2016 08:03
Α/Α 1. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ.
Η απαίτησή σας «…Με δύο καθετήρες αναρρόφησης μήκους 40cm πάχους 10ch…), προτείνουμε να αλλάξει σε «… Με δύο καθετήρες αναρρόφησης μήκους 40cm πάχους 6ch ο ένας και 10ch ο άλλος…».


Α/Α 10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLOW Μ.Χ. (ΠΑΡΟΜΟΙΟ).
Η απαίτησή σας «Συσκευή θωρακικής παροχέτευσης ενός θαλάμου με διαφανή φιάλη υψηλής αντοχής από νοσοκομειακό PVC χωρητικότητας περίπου 3 λίτρων…», προτείνουμε να αλλάξει σε «Συσκευή θωρακικής παροχέτευσης ενός θαλάμου με διαφανή φιάλη υψηλής αντοχής από νοσοκομειακό PVC χωρητικότητας περίπου 2-3 λίτρων…».
#1 Γ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΣΚ. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 06-07-2016 12:33
Α/Α 3
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ
Προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:
Να φέρει αντιαφριστική ουσία (για την πλήρη εκμετάλλευση του όγκου του σάκου).
Να κατατεθούν οι ένθετες οδηγίες χρήσης/insert.

Α/Α 16
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
Προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:
Να φέρει στο σταγονομετρικό θάλαμο φίλτρο 15μ.
Να έχει μήκος τουλάχιστον 200 cm.
Να καταλήγει σε ανεξάρτητα περιστρεφόμενο luer-lock με αδιάβροχο αεραγωγό πώμα (για εξαέρωση χωρίς την απομάκρυνση του πώματος).
Να είναι ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP free).

Α/Α 18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ)
Προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:
Να φέρει δύο τρόπους έκπλυσης για ασφάλεια (με πίεση και εφελκυσμό).
Να είναι ελεύθερο πλαστικοποιητών (DEHP free).
Η εταιρεία να παρέχει προς χρήση τα συνδετικά καλώδια με τα monitors του νοσοκομείου και τα στηρικτικά σε οροστήλη.

Α/Α 19
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LOCK
Προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:
Να έχει μήκος τουλάχιστον 220 cm.
Να είναι ελεύθερο πλαστικοποιητών (DEHP free).
Με διαβάθμιση και δυνατότητα χορήγησης έως 250 ml/hr.
Η συσκευή στο άκρο της να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό πώμα (για εξαέρωση χωρίς την απομάκρυνση του πώματος).

Α/Α 20
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ SOLU SET
Προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών:
Με ογκομετρικό κύλινδρο 100 έως 150 ml.
Να έχει μήκος περίπου 200 cm.
Να είναι ελεύθερο πλαστικοποιητών (DEHP free).
Να καταλήγει σε ανεξάρτητα περιστρεφόμενο luer-lock με αδιάβροχο αεραγωγό πώμα (για εξαέρωση χωρίς την απομάκρυνση του πώματος).

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020