25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 03/06/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 7895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « B΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σε « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ »
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8514/23-10-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ » όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης διαβούλευσης η οποία διεξήχθη από 15-03-2016 έως και 22-03-2016.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β΄ Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» CPV 33162200-5 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 3-6-2016
Λήξη διαβούλευσης 10-6-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Β' Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ    

Σχόλια

#2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ SURGILFIE ΕΠΕ για την Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝSURGILIFE ΕΠΕ 10-06-2016 11:43
Αξιότιμοι Κύριοι-ες,

Δυστυχώς οι αρχικές μας προσδοκίες για διεθνώς παραδεδεγμένες προδιαγραφές, για υλικά υψηλής αποτελεσματικότ ητας και αποδοτικότητας, που εξυπηρετούν το μοντέλο "λόγος οφέλους-κόστους ", διατυπωμένες με τρόπο γενικό ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού με συνδυασμό υλικών μίας και πολλαπλών χρήσεων, συνδυασμός που ούτως ή άλλως γίνεται καθημερινά σε όλες τις επεμβάσεις του νοσοκομείου, δεν φαίνεται να εισακούστηκαν και σ'αυτό το στάδιο της διαβούλευσης, όπου, όλως προσχηματικά, ζητούνται φωτογραφικά, διαφορετικά σετ, όπως:

Α1. μιας χρήσης Hasson με αποκλειστικά φωτογραφικές προδιαγραφές συγκεκριμένης εταιρείας.

Β. μιας χρήσης Verres με αποκλειστικά φωτογραφικές προδιαγραφές της ίδιας εταιρείας.

Α2. μιας χρήσης Hasson μεαποκλειστικά φωτογραφικές προδιαγραφές συγκεκριμένης εταιρείας (διαφορετικής από την προηγούμενη).

Εκ περισσού μάλλον, θα θέλαμε όμως να σημειώσουμε ότι η άκριτη αντιγραφή των προδιαγραφών εμπεριέχει και σοβαρά λάθη, πέραν των μη ουσιαστικών και φωτογραφικών χαρακτηριστικών , που εξυπηρετούν μόνο τον αποκλεισμό όλων των εταιρειών και την πρόκριση μόνο μιας σε κάθε Α/Α και κατ'επέκταση την μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, π.χ.:

Α1: "ειδικό μπαλόνι και αιμοστατικός σπόγγος"
Ασαφές εφόσον δεν προσδιορίζεται η έννοια ειδικό ούτε ο μηχανισμός αιμόστασης που προκαλεί ο εν λόγω σπόγγος.

Α1 και Β: "τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου - παύσης ροής CO2" και
"Δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ"
Περιττά φωτογραφικά χαρακτηριστικά που φέρουν μόνο οι προδιαγραφές της συγκεκριμένης εταιρείας.

Α2: Λάθος φωτογραφικό σετ όπου ζητούνται 5 διαφορετικά τροκάρ, τεχνική που δεν αναφέρεται πουθενά παγκοσμίως.

Εκ των ανωτέρω γίνεται επομένως εμφανές ότι μπορεί κάποιος να γνωρίζει εκ των προτέρων τους μοναδικούς οι οποίοι θα προκριθούν μετά από μια τεχνική αξιολόγηση με τις παραπάνω προδιαγραφές.

Επειδή εξακολουθούμε και πιστεύουμε στις προδιαγραφές τις οποίες σας προτείναμε στο αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας (έγγραφο με αρ.πρωτ.2015-26 63/γλ, 25-04-2015) η πρότασή μας εμμένει σε αυτές.

Διατελούμε στην διάθεσή σας προκειμένου να υποστηρίξουμε και να τεκμηριώσουμε τα ως άνω σχόλια και παρατηρήσεις μας.

Με τιμή,
για την Surgilife ΕΠΕ
Μακρίδης Γεώργιος
Διαχειριστής Surgilife ΕΠΕ
#1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ JNJ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝJOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE 10-06-2016 08:59
Σας επισυνάπτουμε τις προτάσεις της εταιρείας Johnson and Johnson HELLAS AEBE συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VERRES
3 "Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα.
Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες
δ) 1 βελόνα verres 120mm με οπτική και ηχητική επιβεβαίωση εισαγωγής της.
ε) Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό.
ζ) Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth
στ) Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους
"
4 "Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 σετ τροκάρ 5/11mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες. Τα τροκάρ να είναι διύνησης περιορισμένου τραύματος, με δύο ενσωματωμένους μειωτήρες για την αποφυγή διαρροής αερίου κατά την διάρκεια της επέμβασης. με κωνική υποδοχή εργαλείου, με χαμηλό προφίλ με διάφανη κάνουλα, με τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής εργαλείων στην κεφαλή της κάνουλας. Το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 45o.
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλίπ στις σιαγόνες.
δ) μία βελόνα πνευμοπεριτοναί ου 120mm, με βαλβίδα αέρος, με ηχητική επιβεβαίωση κατά την εισαγωγή και δυνατότητα επιπλέον οπτικής επιβεβαίωσης.
ε) Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό.
ζ) Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth
στ) Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους"

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020