25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 25/04/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 6189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7295/30-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 9479/12-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 26-4-2016
Λήξη διαβούλευσης 4-5-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Β' Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τροχήλατοι Προβολείς  

Σχόλια

#3 Draeger Hellas AEΜιχάλης Θεοδώρου 04-05-2016 16:30
ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
Σισμάνογλου 45
Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων για τις ανάγκες των Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής,
αρ. πρωτ. 6189/25-04-2016 , CPV 31524110-9 & Π/Υ : 5.000,00€ με το ΦΠΑ.
Αξιότιμοι κκ,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών που πραγματοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων για τις ανάγκες των Χειρουργείων σας αποστέλλουμε κείμενο με τις προτάσεις μας – προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η εταιρεία μας DRAEGER HELLAS Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 (Νέα Ιωνία 14231), είναι θυγατρική του οίκου DRÄGER Γερμανίας (Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, D-23542, Lübeck ) η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή και διανομή αναισθησιολογικ ών μονάδων, αναπνευστήρων, θερμοκοιτίδων, μόνιτορ παρακολούθησης, συστημάτων διαχείρισης και παροχής ιατρικών αερίων καθώς και εξοπλισμό χειρουργείου (χειρουργικοί προβολείς , pendands κ.λ.π.).

Η εταιρία μας διαθέτει, συντηρεί και επισκευάζει κατ’ αποκλειστικότητ α τη σειρά των προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου DRÄGER στην Ελληνική Αγορά.

Η απόπειρα παρεμβάσεων και προτάσεων της εταιρίας μας έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη πλήρους και υγιούς ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας.
Στην τεχνική προδιαγραφή υπ΄ αριθμόν 12 ζητείται :

« 12. Το τροφοδοτικό και τα λοιπά ηλεκτρονικά μέρη να είναι ενσωματωμένα στην τροχήλατη βάση και να μην απαιτούνται επιτοίχιες ή άλλες επιπλέον εγκαταστάσεις»

Προτεινόμενη προσθήκη /τροποποίηση

« 12. Το τροφοδοτικό και τα λοιπά ηλεκτρονικά μέρη να είναι ενσωματωμένα στην τροχήλατη βάση και να μην απαιτούνται επιτοίχιες ή άλλες επιπλέον εγκαταστάσεις. Να διαθέτει επαναφορτιζόμεν ες μπαταρίες για λειτουργία τουλάχιστον 180 λεπτών.»

Αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησης της Draeger Hellas AE

Στα πλαίσια της παροχής μέγιστης ασφάλειας για το Νοσοκομείο σας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του υπό προμήθεια τροχήλατου χειρουργικού προβολέα , σας προτείνουμε την προσθήκη του προαναφερόμενου όρου , λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροχήλατος προβολέας χρησιμοποιείται κυρίως στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Βλάβης ενός εκ των δύο ή και των δύο χειρουργικών προβολέων .
2. Εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης (Διακοπή ρεύματος στην χειρουργική αίθουσα , βλάβη του H/Z και του UPS )
3. Ανάγκης για επιπλέον φωτισμό

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.


Με εκτίμηση,
Draeger Hellas A.E.

Μιχάλης Θεοδώρου

Διευθυντής Πωλήσεων & Service
Β. Ελλάδος MedicalDivision
Υπεύθυνος Διαβούλευσης
κιν. 6985161491
τηλ. 2310918660
e-mail :Michalis.theodorou@draeger.com
#2 Santair A.E. - Β' Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Τροχήλατοι ΠροβολείςΧρήστος Κουταλίδης 03-05-2016 23:53
ΠΡΟΣ ΤΟ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΘΗΝΑ 03/05/2016

ΘΕΜΑ: «2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Κύριοι,
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για «Τροχήλατους Προβολείς» , που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα :

1) Στην προδιαγραφή Νο 6 αναφέρεται «Η διάρκεια ζωής των χρησιμοποιούμεν ων λαμπτήρων να είναι τουλάχιστον 30.000 ώρες. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα.»
Σχόλιο: Η διάρκεια ζωής των χρησιμοποιούμεν ων λαμπτήρων, τεχνολογίας LED, είναι ένας από τους βασικούς δείκτες ποιότητας του προβολέα για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγο προδιαγραφής έως εξής :
« Η διάρκεια ζωής των χρησιμοποιούμεν ων λαμπτήρων να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα.»

2) Στη προδιαγραφή Νο 7 αναφέρεται «Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 4.500Kelvin, σε απόσταση 1m. Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα καθώς επίσης και η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.»
Σχόλιο: Η εν λόγο προδιαγραφή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια αποκλείει έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στο χώρο των Χειρουργικών προβολέων όπως είναι η Maquet. Επομένως προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας αλλά και για να επιτευχθεί ευρύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προς όφελος του Νοσοκομείου σας προτείνουμε την τροποποίηση της ως εξής:
«Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 4.300 Kelvin, σε απόσταση 1m. Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα καθώς επίσης και η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.»

3) Στη προδιαγραφή Νο 8 αναφέρεται «Η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 100.000 Lux σε απόσταση 1m. »
Σχόλιο : Η αιτούμενη ισχύς φωτός των 100.000 Lux απέχει αισθητά από την αρχική απαίτηση των 50.000 Lux αυξάνοντας αισθητά το κόστος του προβολέα. Με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
«Η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι ρυθμιζόμενη έως τουλάχι στον 60.000 Lux. Μεγαλύτερη ισχύς θα αξιολογηθεί.»


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair A.E.
Χρήστος Κουταλίδης
Υπεύθυνος Πωλήσεων
#1 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.Α.Ε. - B’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – Τροχήλατοι ΠροβολείςΣΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 28-04-2016 08:46
Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/04/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 25/04/2016 με αριθμ. Πρωτ. 6189 – B’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – Τροχήλατοι Προβολείς


Κύριοι,
Αναφερόμενοι στην ως άνω ανακοίνωσή σας, παρακάτω σας παραθέτουμε τα σχόλια μας προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 .
Στην παράγραφο 8 ζητείται "η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 100.000 LUX σε απόσταση 1 m".

Η αιτούμενη ισχύς φωτός των 100.000 LUX (σημειωτέων ότι η αρχική απαίτηση ήταν 50.000 LUX ) αυξάνει το κόστος του προδιαγραφόμενο υ προβολέα χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στον χρήστη. Θεωρούμε ότι αποδιδόμενη ισχύς της τάξεως των 80.000 LUX είναι επαρκής για τροχήλατο προβολέα.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι:"η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 80.000 LUX σε απόσταση 1 m. Μεγαλύτερη ισχύς θα εκτιμηθεί"

Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Καρδούλας
Υπεύθυνος Πωλήσεων

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020