25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 15/04/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 5643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7295/30-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 9479/12-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 15-4-2016
Λήξη διαβούλευσης 22-4-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τροχήλατοι Προβολείς  

Σχόλια

#2 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Τροχήλατοι ΠροβολείςMEDIC PLAN ΕΠΕ 20-04-2016 13:30
Παράγραφος 13 «Το βάθος Φωτισμού (L1+L2), να είναι 1.000mm περίπου»

Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να αναδιατυπωθεί καθώς σύμφωνα με το πρότυπο EN60601-2-41 το βάθος φωτισμού μετράται σε απόσταση εργασίας περίπου 1m κάτω από την επιφάνεια εκπομπής, όπου η φωτεινή ροή φτάνει το 60% της Κεντρικής Φωτεινής Ροής (Ec). Επιπλέον προτείνεται η αλλαγή του ορίου ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής και να μη δημιουργούνται εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:

«Το βάθος Φωτισμού σύμφωνα με IEC 60601-2-41, (L1+L2), σε 60% της κεντρικής φωτεινής ροής (Εc) να είναι 900mm περίπου.»
#1 Διευθυντής ΠωλήσεωνΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ - κος Αθ. Καρδούλας 20-04-2016 11:15
Κύριοι,
Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια τροχήλατων προβολέων (CPV 31524110-9):
Παρατηρήσεις:
Σημεία των τεχνικών Προδιαγραφών
Παράγραφος 8:

Ζητείται “η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι 50.000 Lux τουλάχιστον σε απόσταση 1m “.

Θεωρούμε ότι η αιτούμενη αποδιδόμενη ισχύς των 50.000 Lux είναι ανεπαρκής για προβολέα χειρουργείου.

Προτείνουμε την τροποποίηση της οικείας προδιαγραφής ως κάτωθι:

“H αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι 80.000 Lux τουλάχιστον σε απόσταση 1m “.

Παράγραφος 9:

Ζητείται “Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) τουλάχιστον 90 για τη βέλτιστη διαφοροποίηση των ιστών “.

Θεωρούμε ότι το αιτούμενο μέγεθος CRI είναι ιδιαιτέρως μικρό και δεν εξασφαλίζει την βέλτιστη διαφοροποίηση των ιστών.

Προτείνουμε την τροποποίηση της οικείας προδιαγραφής ως κάτωθι:

“ Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) τουλάχιστον 95 για τη βέλτιστη διαφοροποίηση των ιστών “.

Παράγραφος 13:

Ζητείται “Το βάθος Φωτισμού (L1+L2) να είναι 1.000 mm περίπου “.

Θεωρούμε ότι το αιτούμενο βάθος είναι ιδιαιτέρως μικρό για χειρουργικό τροχήλατο προβολέα, ο οποίος για λόγους εξασφάλισης ελεύθερου χώρου για τους χρήστες, επιβάλλεται να τοποθετείται μακράν του χειρουργικού πεδίου.

Προτείνουμε την τροποποίηση της οικείας προδιαγραφής ως κάτωθι:

“ Το βάθος Φωτισμού (L1+L2) να είναι 1.300 mm τουλάχιστον “.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020