25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΔΑ: Ψ9Ζ74690ΒΑ-ΑΥ6

 
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
Τηλέφωνο: 25313 51351
Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

      Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1.       Την υπ’ αριθ 263/20ης/08-09-2022  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής « 12ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2022»

2.       Το με ΑΔΑΜ: 22REQ011240212 (αρ. πρωτ. 15892/14-9-2022) πρωτογενές αίτημα του Υποδ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω  τεχνικές προδιαγραφές

  1. Την υπ’ αριθμ. 272/21ης/15-9-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ904690ΒΑ-46Τ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας και επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με τη διαδικασία του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
  2. Την υπ’ αριθμ. 286/22ης/22-9-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση του κειμένου της υπ’ αριθμ. 22-2022 διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.»

εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης (CPV 09100000), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 22-2022 διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 517.525,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 641.731,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 18-11-2022 και ώρα έως 10:00μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 23-11-2022 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24-11-2022, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2022 -Διαγωνισμός για τη προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020