25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6Ψ1Σ4690ΒΑ-Τ6Σ

 

Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 25313 51351 – 51551

FAX :25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)

Email: promithies@komotini-hospital.gr

Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

 

 

 

 

       

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

      Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

  1. Την υπ’ αριθμ. 9/1ης/7-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  «1ος Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 2021»
  2. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ008083587 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας
  3. Την υπ’ αριθμ. 75/5ης/4-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας και κειμένου διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ  (ΑΔΑ Ψ7ΞΥ4690ΒΑ-ΒΞΞ)
  1. Την με ΑΔΑ 6ΙΕΒ4690ΒΑ-ΝΕΝ (617/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008368499) 

εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ Ροδόπης (CPV09100000-0), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 16/2021 διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 341.855,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 423.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 847.800,00€  με Φ.Π.Α. και 683.710,00€ χωρίς Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 07-05-2021και ώρα έως 10:00μ.μ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 12-05-2021στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:13-05-2021, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2021 - Προμήθεια Υγρών Καυσίμων »

<![endif]-->

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020