25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

Κομοτηνή, 10/02/2021

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351 & 51551

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2014-2020

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ‘’ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’’»

 

Αριθμός Διακήρυξης :10-2021

Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 106439. 106441. 106449. 106450. 106451. 106452. 106453. 106454.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής,Σισμάνογλου 45,Τ.Κ.69133, Κομοτηνή,Τηλ:2513351100), κωδικός NUTS: EL513, Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr, email:info@komotini-hospital.gr Αρμόδιος για πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών (Τηλ. 2531351351-51551, Φαξ:2531351535, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:promithies@komotini-hospital .gr).

2. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρ όγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η .ΔΗ .Σ.

3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω.

5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», NUTSEL513

6. Είδος σύμβασης: Αγαθά.

7. ΑντικείμενοΣύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ‘’ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”.

8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
1
Κλίνη νοσηλείας ορθοπαιδική, ηλεκτρική (τεμ.10)
33192130-2 65.000 106439
2 Μικροσκόπιο ΩΡΛ (τεμ.2) 38510000-3 45.000 106441
3 Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες 33711790-1 24.000 106449
4 Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ 33100000-1 82.000 106450
5 Φυγόκεντρος αίματος (2 τεμ.) 33100000-1 14.000 106451
6 Φορητός υπέρηχος παλάμης 33124120-2 7.000 106452
7 Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ 33162000-3 52.000 106453
8 Ενδοσκοπικό Σύστημα Βρογχοσκόπησης 33168000-5 75.000 106454
ΣΥΝΟΛΟ 364.000  

9. Προϋπολογισμός της προμήθειας : Διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά του ευρώ (293.548,37), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά(70.451,63€).

10. Εναλλακτικές προσφορ ές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

11. Συνολική διάρκεια σύμβασης δικαιώματα παράτασης: Εκατό πενήντα (150) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6.1 της διακήρυξης.

12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.

13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.

14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http ://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για έν α, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.

15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ .Σ .: Την 29-3-2021, ώρα 10:00 μ.μ.

17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 365 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http ://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κα τά το άν οιγμα των εγγράφ ων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση.

19.  Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές : Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόµενα στο διαγωνισµό  δικαιολογητικά, εκτός των προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόµενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγµένα επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.

20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

21. Φορέας αρ μόδιος για τις διαδικασίες  προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

22. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επ ισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις 17-2-2021

24. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.

25. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

26. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρ εούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπο γραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020