25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51351
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Α.Υ.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
1. Την με αριθμό ΑΔΑ: 6ΖΜ94690ΒΑ-34Φ δημοσίευση της περίληψης του υπ’ αριθμ. 17/2020 διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των Ε.Α.Υ.Μ. του Νοσοκομείου
2. Την υπ’ αριθ. 415/29ης/24-9-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με θέμα « Έγκριση κειμένου της υπ’ αριθμ. 17/2020 διακήρυξης και τεχνικών και ειδικών όρων αυτής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Ε.Α.Υ.Μ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.»
3. Την υπ’ αριθμ. 471/32ης/8-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας για την έγκριση τροποποίησης ειδικού όρου του 17/2020 διαγωνισμού
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ειδικού ‘Ορου 1 όπως αυτός αναφέρεται στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών (σελ. 46) της υπ’ αριθμ. 17/2020 διακήρυξης, όσο και στο Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα φύλλου Συμμόρφωσης Προσφερόμενων Υπηρεσιών της διακήρυξης (σελ. 58) από: «Από το Νοσοκομείο θα πραγματοποιείται έλεγχος της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, με χρήση βιολογικών δεικτών (ένας (1) δείκτης ανά 200 lit ωφέλιμου όγκου του θαλάμου και με ελάχιστο αριθμό τριών (3) βιολογικών δεικτών). Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN σειρά 866-97» στο ορθό «Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ζητώντας τους κύκλους αποστείρωσης από την εταιρία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138) για τον έλεγχο του μικροβιολογικού φορτίου της αποστείρωσης των αποβλήτων (Ε.Α.Α.Μ.).. Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ( EN ISO 11138)».
Μετά την τροποποίηση του συγκεκριμένου όρου σε όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό, ο συστημικός αριθμός του από 96319 τροποποιήθηκε σε 96319,1.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή συνεπώς ισχύουν τα κάτωθι:
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 19-10-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 10:00μ.μ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής έντυπων προσφορών : 22-10-2020 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-10-2020, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

 

PDF-Icon   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2020 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - Ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2020 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020