25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Δημητρα Μαντακη
Τηλέφωνο: 25313 51551, 51351
FAX: 25313 51535
Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.komotini-hospital.gr

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/2019

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ    ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 1. 1.Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής,Σισμάνογλου 45,Τ.Κ.69133, Κομοτηνή,Τηλ:2513351100), κωδικός NUTS:EL513, Φαξ: 2531022515, URL: www. komotini-hospital. gr, email: grammateia@komotini- hospital.gr
  1. 2. Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Δήμητρα Μαντάκη (Τηλ. 2531351351,Φαξ: 2531351535,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:promithies@komotini-hospital.gr ).
  2. 3.Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οιενδιαφερόμενοι μπορούνναπαραλάβουνδωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξηςαπότηνδικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσωτηςοποίας θαδιενεργηθείοηλεκτρονικός διαγωνισμός και από τηνδικτυακήπλατφόρμα τουΚΗΜΔΗΣ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούνστηνδιακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η .ΔΗ.Σ.
 2. 4. ΑντικείμενοΣύμβασης:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ    ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» CPV : 33141000-0
 3. 5.Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:81058
  1. 6.Προϋπολογισμόςτηςπρομήθειας: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ . Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης ήτοι παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
  2. 7.Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονταιαπότουςοικονομικούςφορείςηλεκτρονικά, μέσωτης διαδικτυακήςπύλης http://www.promitheus.gov.gr τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Γίνονταιδεκτές προσφορέςγιαένα, περισσότεραήόλα ταείδηστοσύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.
  3. 8.ΤρόποςΧρηματοδότησης:Τοκόστοςθακαλυφθείαπό ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
  4. 9.Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Ημερομηνία καταχώρησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα υποβολής προσφορών   στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Καταληκτική ημερομηνία   και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών   στην διεύθυνση της Α.Α Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού
30-10-2019 30-10-2019 30-10-2019

18-11-2019

10:00 π.μ

21-11-2019

14:30 μ.μ

22-11-2019

10:00 π.μ

                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                             ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                                           α/α

 

 

                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

 

 

PDF-Icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019 - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης Αναρρόφησης

PDF-Icon  ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020