25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
 
   

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

      Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

Την υπ’ αριθ.418/39ης/21-09-2017 Ορθή επανάληψη ΑΔΑ: 6ΩΥΟ4690ΒΑ-617 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής (CPV 50721000-5), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2014, χωρίς δημοσίευση στον εθνικό τύπο, προϋπολογισμού 44.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (35.887,09€) και σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Την υπ’ αριθ.545/52ης/30-11-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία  εγκρίθηκε   το κείμενο της διακήρυξης   για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή για τις ανάγκες του  Γ.Ν. Κομοτηνής, με την διαδικασία  του συνοπτικού διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.

  Την υπ’ αριθμ. 575/54ης/14-12-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία ακυρώνεται ο διαγωνισμός λόγω έλλειψης αποδεκτής προσφοράς και εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τιμές

Την υπ’ αριθμ. 611.4/55ης/21-12-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την τροποποίηση – συμπλήρωση της αρίθμ. 575/54ης/14-12-2017 απόφασης ως προς το Β) σκέλος της και εγκρίνεται η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη θέση σε λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου του Γ.Ν. Κομοτηνής με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές, τον ίδιο προϋπολογισμό και για χρονικό διάστημα από 1/2/2018 έως 31/12/2018

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της θέσης σε λειτουργίας και συντήρησης του Λεβητοστασίου του Γ. Ν. Κομοτηνής με την διαδικασία  του συνοπτικού διαγωνισμού  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016  προϋπολογισμού  44.500,00€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.  

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του  Γ.Ν Κομοτηνής  από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του  Νοσοκομείου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11-01-2018 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-01-2018 , στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30 π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν.. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                      Κ.α.α.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2017 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020