25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

  

 Medicinet II   Logo 2

 

 

 

 

 

   

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
Κομοτηνή, 02-10-2017
Αρ. Πρωτ. 13120
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μιχαηλίδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 25313 51340
Fax: 25313 51360
Email: michailidis.p@komotini-hospital.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», για τις ανάγκες διαχείρισης του έργου «Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals' cooperation on emergencies/ ACRONYM: MediciNet II», διάρκειας 24 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 1.336.407,94€, προτίθεται να προχωρήσει στη παρακάτω προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής:

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Πολυμηχάνημα Laser Μονόχρωμο 1
 2 Hybrid Laptop/Tablet 1

 

Το έργο «Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies (Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά)» με ακρωνύμιο «MediciNet II» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμό Β2.9a.01 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και έχει λάβει κωδικό MIS 5010604.

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ:

  • Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.
  • Στην προσφορά να αναγράφεται η χρονική περίοδος ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης καλής λειτουργίας.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο για το σύνολο του εξοπλισμού.
  • Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο έως και τη Παρασκευή 06/10/2017, και ώρα 14:30, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου με την ένδειξη ''Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής έργου MEDICINET II".

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της παραγγελίας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

PDF-Icon  Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής - Τεχνικές Προδιαγραφές  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020