25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή, 06/09/2017

Αρ. πρωτ. 11972

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551
FAX: 25313 51535
 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    15/2017

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ: ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αρ. Διακήρυξης: 15/2017

Το Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» διενεργεί Διεθνές Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης % επί της Μέσης Λιανικής Διαμορφούμενης Τιμής του τμήματος εμπορίου του νομού), για την προμήθεια, για ένα έτος ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από την ίδια εταιρεία και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 6/9/2017
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 8-9-2017
Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε :
• Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στις 11-9-2017
• Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού στις 11-9-2017 και σε μία εβδομαδιαία στις 14-9-2017
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε στα Επαγγελματικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιμελητήρια: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Θεσσαλονίκης – και στη Γενική Γραμματεία Μικρών & Μεγάλων Επιχειρήσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας για ενημέρωση.
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (URL) : WWW.KOMOTINI-HOSPITAL.GR, ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΕΙΝΑΙ 45755

Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 11-10-2017 στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ώρα 14:30μ.μ.
Ημερομηνία λήξης έντυπων προσφορών: 16-10-2017 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-10-2017, στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, ώρα 10:00π.μ.

Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό – νομαρχιακό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό (και σε περίπτωση επανάληψής του και τα έξοδα των νέων δημοσιεύσεων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν.3801/09.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Ν. 4270/2014.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Οι ειδικοί όροι αναφέρονται σε παράρτημα της διακήρυξης, το κείμενο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας που είναι, http://www.komotini-hospital.gr και να την κατεβάσουν από εκεί χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 25313 51551-351, fax: 25313515835, αρμόδια υπάλληλος: κα Κουρνιώτη Αικατερίνη, στο τμήμα Διαγωνισμών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν.. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

PDF-Icon  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 05/2017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020