25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

 

 

   Αρ. πρωτοκόλλου:13590

Ημερ.: 11-10-2016

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25310 81835
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ   10-2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
3. Του Ν. 3886/2010 ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων»
4. του Ν, 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
5. του N.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. του Ν 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
8. του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
9. Του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
10. του Π.Δ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες»
11. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε ισχύει με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη.
12. την υπ΄αρ. 3261/2014 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Εγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις λοιπές πηγές»
13. την υπ΄αριθ. 6484/31-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015 εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010,2011 και 2013»
14. την υπ, αριθ. Α.Δ. 199/5-4-2016 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής με θέμα; « Ορισμός επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για το έτος 2016»
15. την υπ΄αρ 138/17-3-2016 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας για το Νοσοκομείο Κομοτηνής τα Κέντρα Υγείας Σαπών – Ιάσμου και το ΚΕΦΙΑΠ
16. την υπ΄αρ.82/22-9-2016 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας για το Νοσοκομείο Κομοτηνής τα Κέντρα Υγείας Σαπών – Ιάσμου και το ΚΕΦΙΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
17. Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών « ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής το Κ. Υ. ΣΑΠΩΝ το Κ. Υ. ΙΑΣΜΟΥ και το ΚΕΦΙΑΠ προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 7-6-2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και τον τακτικό προϋπολογισμό της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24-10-2016 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 25-10-2016, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2016 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020