25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25310 81835
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  19 / 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1. Την υπ’ αριθ.163/10-11-2016 Απόφαση του Δ.Σ. και με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια « Προμήθεια Τριών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού νεφρού» με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με την πρόσκληση επιπλέον οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά.
2. Την υπ’ αριθ.177/17-11-2016 Απόφαση του Δ.Σ «Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 163/10ης/10-11-2016 απόφασης του ΔΣ που αφορά την προμήθεια τριών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.»
3. Την υπ’ αριθ.181/17-11-2016 Απόφαση του Δ.Σ «Εγκριση του κειμένου της διακήρυξης 19/2016, που αφορά συνοπτικό διαγωνισμό με θέμα ¨ προμήθεια τριών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού¨.

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια τριών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 7-12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν Κομοτηνής από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6-12-2016 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7-12-2016, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 9:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2016 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν.  

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020