25313.51100

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Κλινικών & Εργαστηριακού Τομέα

 • Οδοντιατρικό Ακτινολογικό Μηχάνημα - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Οδοντιατρικού ακτινολογικού μηχανήματος.

 • Οφθαλμολογικές μονάδες- AMTEC 2 μονάδων

 • Οφθαλμολογικές μονάδες- AMTEC 3 μονάδων

 • Πλυντήρια υποδημάτων χειρουργείου - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συσκευής Φακοθρυψίας.

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κλινικών & Εργαστηριακού Τομέα

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25310 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-9-2015
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7294

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών και του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και συγκεκριμένα:

   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

  CPV

  1. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής

  33111000-1

  2.Υπέρηχος Γυναικολογικός

  33112200-0

  3. Holter ρυθμού με 5 καταγραφικά με το αντίστοιχο λογισμικό, Η/Υ, εκτυπωτή

  33123210-3

  4.Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά

  33100000-1

  5.Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών

  33100000-1

  6.Οφθαλμολογικές μονάδες

  33122000-1

  7. Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο

  33150000-6

  8.Επιδαπέδια Φυγόκεντρος ασκών αίματος

  38434520-7

  9. Κρεββάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ

  33192130-2

  10.Αναπνευστήρας για ΜΕΘ

  33157400-9

  11. Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο

  33192110-6

  12. Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων

  33192130-2

  13. Holter πίεσης με το αντίστοιχο λογισμικό, Η/Υ, εκτυπωτή

  33123210-3

  14. Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης

  33195110-7

  15. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας

  33122000-1

  16. Σετ ωτοσκόπιο με οφθαλμοσκόπιο φορητό led

  33100000-1

  17.Σχισμοειδείς λυχνίες με συμπαρατήρηση

  33122000-1

  18.ΗΚΓ 6-κάναλος

  33123200-0

  19. Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ

  33100000-1

  20. Φυγόκεντρος αίματος

  38434520-7

  21. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο

  33168000-5

  22.Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ

  33100000-1

  23.IOL Master- Οπτική βιομετρία

  33122000-1

  24.Συσκευή μέτρησης αναπνευστικών μυών

  33195110-7

  25.Μόνιτορ apnea

  33195110-7

  26. Laser φυσικοθεραπείας

  33150000-6

  27. Συσκευή Shockwave

  33150000-6

  28. Συσκευή Κρυοθεραπείας

  33165000-4

   

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών ήτοι έως 30/10/2015, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

   

  A N N O U N C E M E N T


  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO" intends to conduct unofficial invitation to tender Medical Equipment for its Clinics and Lab Sector as follows:

   

  Description

  CPV

  1. Digital ceiling-mounted X-ray system

  33111000-1

  2. Ultrasound unit for Obstetrics/Gynecology

  33112200-0

  3. ECG holter with 5 recorders, software, PC and printer

  33123210-3

  4. Noninvasive bilirubin meter for neonates

  33100000-1

  5. Fibre optics Phototherapy Unit for neonates (portable)

  33100000-1

  6.Ophthalmic examination unit

  33122000-1

  7. Shortwave diathermy machine for Physiotherapy

  33150000-6

  8. Floor standing centrifuge for blood bags

  38434520-7

  9.ICU bed

  33192130-2

  10.ICU ventilator

  33157400-9

  11.Beds for Orthopedics

  33192110-6

  12.Motorised hospital beds

  33192130-2

  13. Blood Pressure holter with 5 recorders, software, PC and printer

  33123210-3

  14. Spirometer for measurement of static lung volumes and diffusion capacity

  33195110-7

  15. Optical Coherence Tomography (OCT-Multicolor) and Digital  Fluorescein Angiography system

  33122000-1

  16. Otoscope/Ophthalmoscope LED Illuminator Diagnostic Set

  33100000-1

  17.Co-observation slit lamps

  33122000-1

  18.6-lead ECG device

  33123200-0

  19. Portable digital monitors for blood pressure, oxymetry & ECG

  33100000-1

  20.Desktop Blood centrifuge

  38434520-7

  21.Rhinolaryngoscope

  33168000-5

  22.ENT examination unit

  33100000-1

  23.IOL master optical biometer

  33122000-1

  24.Respiratory Muscle Testing device

  33195110-7

  25.Infant Apnea monitor

  33195110-7

  26. Laser Therapy device for Physiotherapy

  33150000-6

  27. Shockwave therapy device for Physiotherapy

  33150000-6

  28. Cryotherapy device for Physiotherapy

  33165000-4

  performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within thirty (30) days (until 30/10/2015) to send technical specifications for the above-listed equipment in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                        

                                                                                                                            ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

   

   

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 17/08/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11148

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 07/09/2016να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

  Τα προϊόντα της ανωτέρω προμήθειας φέρουν ενδεικτικώς τους κωδικούς CPV: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  1. Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων με τις αντίστοιχες λαβίδες για ΩΡΛ χρήση  Radiofrequency device for ENT operations  33100000-1
  2. Εξεταστικό μικροσκόπιο για ΩΡΛ χρήση  Microscope for ENT use  38510000-3
  3. Βιντεονυσταγμογράφος για ΩΡΛ χρήση  Video Nystagmography Device for ENT use  3310000-1
  4. Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα (δύο γραμμές αεροτούρ μεLED, δύο γραμμές μικρομότορ με φως και εσωτ. σπρέι, αεροϋδροσύριγγαinox, χειρουργική αναρρόφηση, συσκευή φωτοπολυμερισμού επί της έδρας, ενσωματωμένη συσκευή αποτρύγωσης, συσκευή εντοπισμού ακροριζίου επί της έδρας, ποδοδιακόπτης, απολύμανση υδραυλικού κυκλώματος, διαφανοσκόπειο)  Dental Workstation  3313000-0
   5. Ακτινογραφικό μηχάνημα οδοντιατρικό  X-ray device for dental use  3310000-4

   

  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909)

  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ: 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr.

   

  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared.

  The products of the aforementioned procurement are indicatively related to the following CPV codes: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  1. Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων με τις αντίστοιχες λαβίδες για ΩΡΛ χρήση  Radiofrequency device for ENT operations  33100000-1
  2. Εξεταστικό μικροσκόπιο για ΩΡΛ χρήση  Microscope for ENT use  38510000-3
  3. Βιντεονυσταγμογράφος για ΩΡΛ χρήση  Video Nystagmography Device for ENT use  3310000-1
  4. Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα (δύο γραμμές αεροτούρ μεLED, δύο γραμμές μικρομότορ με φως και εσωτ. σπρέι, αεροϋδροσύριγγαinox, χειρουργική αναρρόφηση, συσκευή φωτοπολυμερισμού επί της έδρας, ενσωματωμένη συσκευή αποτρύγωσης, συσκευή εντοπισμού ακροριζίου επί της έδρας, ποδοδιακόπτης, απολύμανση υδραυλικού κυκλώματος, διαφανοσκόπειο)  Dental Workstation  3313000-0
   5. Ακτινογραφικό μηχάνημα οδοντιατρικό  X-ray device for dental use  3310000-4
     

   

  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )


  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα - Ορθή επανάληψη

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28/09/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:12969

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα κατάλληλου για νοσοκομειακό περιβάλλον (linoleum, PVC κλπ) (CPV 44112230-9).
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 18/10/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια και εγκατάσταση τάπητα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 18/10/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών. Οι επιφάνειες που θα καλυφθούν είναι 9.000 τ.μ. κλινικών και γραφείων, 4500 μ. σοβατεπί κλινικών και γραφείων. Για διευκρινήσεις επί τεχνικών θεμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2531351245, Γκουτζιούλης Κων/νος.

  A N N O U N C E M E N T


  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement and installation of floor material suitable for hospital use (CPV 44112230-9).
  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 10/10/2016. The areas to be covered are 9000 sq.m of clinics and 4500m skirting board of clinics.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 16/09/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 12475

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μαγνητικού Τομογράφου .

  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 06/10/2016να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μαγνητικού Τομογράφου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

  Τα προϊόντα της ανωτέρω προμήθειας φέρουν ενδεικτικώς τους κωδικούς CPV 33115000-9

   Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909)

  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ: 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr.

  Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2531351245, email: ty@komotini-hospital.gr

  Επισυνάπτεται η κάτοψη του διαθέσιμου χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου: Κάτοψη χώρου για εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου

   

  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment

  In application of no. 65/17.07.2015/21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared.

  The products of the aforementioned procurement are indicatively related to the following CPV codes: 

  Περιγραφή Εξοπλισμού Description CPV
  Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου  Procurement and installation of MRI SCANNER  33115000-9
     

   

   

  Below, the floorplan of the available room for the installation of the MRI Scanner is attached: Κάτοψη διαθέσιμου χώρου για εγκατάσταση μαγνητικού

  Information about technical issues is provided on working days (10:00-14:00) by the Technical Dept, 2531351245, email:ty@komotini-hospital.gr

  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )


  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίου υποδημάτων χειρουργείου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 11/10/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 13624

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια πλυντηρίων καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων χειρουργείου (CPV 39330000-4).
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 31/10/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για το παραπάνω είδος επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 14/10/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών.
  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of cleaning and disinfection equipment (CPV 33390000-4).
  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above mentioned products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 14/10/2016.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 05/10/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:13333

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας (CPV 3310000-1).
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 25/10/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για προμήθεια συσκευής φακοθρυψίας επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 10/10/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών.

  A N N O U N C E M E N T


  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of retinal surgery and vitrectomy device (CPV 33100000-1).
  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the below-listed products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 10/10/2016. The areas to be covered are 250 sq.m. of operating rooms, 4250 sq.m of clinics, 250m skirting board of operating rooms and 1900m skirting board of clinics.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών και έρευνα αγοράς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 11/11/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15017

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

  Α/Α Περιγραφή CPV
  1 Αναισθησιολογικό μηχάνημα 33172100-7
  2 Υπερηχοτομογράφος ακτινολογικού τμήματος γενικής χρήσης 33112200-0
  3 Σύστημα κυστεοσκόπησης με μόνιτορ και πηγή ψυχρού φωτισμού 33168000-5
  4 Φορητή θερμοκοιτίδα 33172200-8
  5 Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα 33111000-1


  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 01/12/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για το παραπάνω είδος επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 18/11/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών καθώς και κατ’ επιλογή επιπλέον δυνατοτήτων.


  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment:

  1. Anaesthesia device, CPV 33172100-7
  2. Ultrasound device, CPV 33112200-0
  3. Endoscopy device, CPV 33168000-5
  4. Infant transport incubator, CPV 33100000-1
  5. Portable Xray device, CPV 33111000-1

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above mentioned products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 18/11/2016.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών και έρευνα αγοράς για την προμήθεια συστήματος γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
    

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28/11/2016
  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15753

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

  Α/Α Περιγραφή CPV
  1 Σύστημα γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης 33168000-5


  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως και 18/12/2016 να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
  Επιπλέον, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε μη δεσμευτική προσφορά σε έντυπη (στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) και ηλεκτρονική μορφή (info@komotini-horpital.gr & spanos@komotini-hospital.gr) για το παραπάνω είδος επισυνάπτοντας περιγραφή του είδους με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συνοπτικά τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση έως τις 05/12/2016. Στην παρούσα φάση είναι δεκτή η υποβολή και εναλλακτικών προσφορών καθώς και κατ’ επιλογή επιπλέον δυνατοτήτων.


  A N N O U N C E M E N T

  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct an international tender for the procurement of medical equipment:

  1. Endoscopy device, CPV 33168000-5

  In application of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY to compose specifications and standards, all Suppliers Official Bodies or Associations of Suppliers that are active in the field, are invited within twenty days to send technical specifications for the above mentioned products in printed and digital form in order the final technical specifications of the procurement to be prepared. In addition, we would like to have a non-binding offer for the above mentioned item preferably until 05/12/2016.
  Furthermore, the decision of EPY is applied, as advertised on the official website. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi?fdl=8909 )
  Information is provided on all working days from 10.00 to 14.00, by the Procurements Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69133, Komotini, Phone Number: 25313 51351/551 , Fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr

   

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών Πλυντηρίων Ρούχων 50-60 κιλών

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13-04-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5399

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια σε δύο (2) πλυντήρια ρούχων 50-60 κιλών CPV 42716120-5, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 4-05-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σε δύο (2) πλυντήρια ρούχων 50-60 κιλών CPV 42716120-5, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for two (2) washing machines 50-60 kg CPV 42716120-5.
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for two (2) washing machines 50-60 kg CPV 42716120-5, in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

   

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Καταψύκτη Δειγμάτων Αίματος

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 09-05-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.6617

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Κατακόρυφου καταψύκτη δειγμάτων αίματος για θερμοκρασίες έως -80ο C χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, CPV: 39711123-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ΚομοτηνήςΣε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 30-05-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Κατακόρυφου καταψύκτη δειγμάτων αίματος για θερμοκρασίες έως -80ο C χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, CPV: 39711123-7», σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Εκτός από την κατάθεση προδιαγραφών να κατατεθεί και μη δεσμευτική προσφορά με βασική τεχνική περιγραφή και προσπέκτους των προσφερομένων ειδών (κατά προτίμηση έως 16/05/2016).
  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail: promithies@komotini-hospital.gr , Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for Upright-type freezer (-80ο C) for blood CPV: 39711123-7
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for Upright-type freezer (-80ο C) for blood CPV: 39711123-7 in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications. In addition, suppliers are invited to send their non-binding offers preferably until 16-05-2016 including technical description and brochures of the offered equipment’’.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

   

                                                                                                                                                  Ο

                                                                                                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 • Πρόσκληση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Φορητού Υπέρηχου

   
   

   ethnosimo

   
  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
     
   
  Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
  Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
  FAX: 25313 51535
  Email: promithies@komotini-hospital.gr
   

                                                                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-05-2016
                                                                                                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.7721

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ , CPV 33112200-0 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
  Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 20-6-2016, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ , CPV 33112200-0 σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail: promithies@komotini-hospital.gr , Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

  A N N O U N C E M E N T
  GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO” intends to conduct unofficial invitation to tender for Ultrasonic unit CPV 33112200-0
  In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical specification for Ultrasonic unit CPV 33112200-0 in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
  For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
  Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI “SISMANOGLIO ”, at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
  Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

   

   

   

                                                                                                                                                  Ο

                                                                                                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α.
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

   

   

                                                                                                                           

   

   

 • Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Συσκευής Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ.

 • Συσκευή Φακοθρυψίας - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συσκευής Φακοθρυψίας.

 • Σύστημα γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης - Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συστήματος γαστροσκόπησης & κολονοσκόπησης.

 • Σύστημα κυστεοσκόπησης- Κατατεθ. προδιαγραφές

  Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Συστήματος κυστεοσκόπησης.

 • Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) - Κατατεθειμένες προδιαγραφές

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020