25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1. Την υπ’ αριθ. 1974/17.04.2014 (ΦΕΚ 1053/Β/29.04.2014) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΥΦ) 2013 πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών».
2. Την υπ. αριθ. 6311/29.11.13 (ΦΕΚ 390/Β΄/19.02.14) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
3. Το υπ’ αριθ. 23345/20-11-2104 έγγραφο της 4ης ΔΥΠΕ με θέμα: « Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχου για Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων ( 55320000-9) .... σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013».
4. Το υπ’ αριθ. 14846/5-06-2105 έγγραφο της 4ης ΔΥΠΕ με θέμα: « Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού συνεδριάσεως Ε.Π.Υ.» με το οποίο εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές .
5. Την υπ’ αριθ.517/15-12-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το κείμενο της διακήρυξης για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Ν. Κομοτηνής

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV 55320000-9, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ € 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΑΕ 0439

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική υποβολή: 08-02-2016 Ώρα: 14:30 μ.μ.

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική μορφή) με αριθμό συστήματος: 19683

Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Σισμάνογλου 45 Τ.Κ 69100 Κομοτηνή Τηλ. 2531351351 – 51551 ΦΑΞ 2531351535 Email: promithies @komotini-hospital.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :12-2-2016, ώρα Ελλάδας : 10:00π.μ.

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                                                                                                                            κ.α.α.
                                                                                                                                                                       Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                                                                                                       ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2015 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020