25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25313 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  20/2015 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 14/2015)

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν.2286/1995 «Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)

1.2. Του Ν.2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 178/Α/97)

Του Ν.2646 (ΦΕΚ/Α/236/20-10-1998) « Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
1.3. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/02-11-2001)

1.4. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005)

1.5. Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-06-2007)

1.6. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007)

1.7. Του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/03-08-2010)

2. Τις παρακάτω αποφάσεις:
2.1. Την αριθμ.5352/11-06-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών που είναι ενταγμένοι στο ΠΠΥΥ 2010.

2.2. Την υπ' αριθμ. 273/26ης/3-7-2015 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 13.402,32€ χωρίς ΦΠΑ και 16.484,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χωρίς δημοσίευση και με τη λήψη κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην εν λόγω απόφαση.
2.3. Την υπ' αριθμ. 379/39ης/22-9-2015 απόφαση του Δ.Σ. για την ακύρωση του υπ' αριθμ. 14/2015 διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του

προκηρύσσει Πρόχειρο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου Συντήρησης Λεβητοστασίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, προϋπολογισμού 16.484,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 23% και για χρονικό διάστημα από 14-10-2015 έως 31-12-2015.
Πιο συγκεκριμένα η στελέχωση του αναδόχου σε προσωπικό για την συντήρηση και λειτουργία του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου για κάλυψη 24ωρης βάρδιας στο Γ.Ν. Κομοτηνής θα είναι:
- Ένας (1) Διπλωματούχος (ΠΕ) ή Πτυχιούχος (ΤΕ) Μηχανικός τμήματος Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση Μηχανολογίας ή Ναυπηγικής.
- Έναν (1) Πτυχιούχος (ΤΕ) τμήματος Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση Μηχανολογίας ή Ναυπηγικής
- Δύο (2) Θερμαστές με Άδεια Θερμαστή (αρχιτεχνίτη μηχανικού ή εργοδηγού μηχανικού, 4ης ειδικότητας)

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 09-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.komotini-hospital.gr).

Η διάθεση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια ξεκινά από την Δευτέρα 28-09-2015.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2015 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020