25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25310 51535
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10-2015

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1. Την υπ' αριθμ. 571/28ης/21-11-2014 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Κομοτηνής με θέμα « Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της εκκαθάρισης του αρχείου του Γ.Ν Κομοτηνής»

2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 146/φ.2/23-12-2013 έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους

3. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10189/23-12-2013 έγγραφο της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του Γ.Ν. Κομοτηνής

4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου»

 

προκηρύσσει Πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη του πλειοδότη για την εκκαθάριση του αρχείων του Γ. Ν. Κομοτηνής.


Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.

 

Ημερομηνία διάθεσης του τεύχους της διακήρυξης: από 18-9-2015 μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20-09-2015 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και έως 14:30

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30-09-2015 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 09:30.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι: Στο κείμενο του υπ. αρίθμ. 15-2015 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». στην σελίδα 4 στο: «Άρθρο 7 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής», όπου αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην παράγραφο α») στοιχείο 9. , εκ παραδρομής αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν «Άδεια διαχείρισης (συλλογής- μεταφοράς) Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (ΕΚΑ 09 01 07) (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 50910/2727/03 – ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και για όλες τις ενδιάμεσες Περιφέρειες από τις οποίες θα γίνει διέλευση του φορτίου των υλικών μέχρι την έδρα της επιχείρησης. Σας ενημερώνουμε ότι το κείμενο έχει διορθωθεί και έχει διαμορφωθεί ως εξής: «Άδεια διαχείρισης (συλλογής- μεταφοράς) Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (ΕΚΑ 09 01 07) (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 50910/2727/03 – ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και για όλες τις ενδιάμεσες Περιφέρειες από τις οποίες θα γίνει διέλευση του φορτίου των υλικών μέχρι την έδρα της επιχείρησης. 

 

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                      

                                                                                                                          ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2015 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020