25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25313 51535
e-mail: promithies@komotini-hospital.gr
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

Έχοντας υπόψη:

-Π.Δ.118/07,Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
-Ν.2286/1995 «Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005: Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 279/10-11-2005)
- Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005)
-Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-06-2007), όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/10 (ΦΕΚ 66Α), 3867/10 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/10 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει.

-Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010)
-Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγια-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
-Ν.4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011).
-Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010)
-Ν.4281/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
-Ν. 4250/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις. Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις.
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξης

-Τον Ν.3867/2010 άρθρο 27 παρ.11 , βάση του οποίου δεν απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο μέχρι του ποσού των 45.000,00 ευρώ.
-Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 79705/31-12-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ βάσει της οποίας εγκρίνεται η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2014, στη ΣΑΕ 075 των έργων που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο έγγραφο και αφορά το «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας στο Γ.Ν. Κομοτηνής (MIS 2014ΣΕ07500014)», με ποσό έγκρισης 1.903.737,42€.
-Τους όρους και το κείμενο της υπ' αριθμ. 11/2015 διακήρυξης για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εισήγησης.
-Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1777/05-03-2015 εισήγηση της Τεχνική Υπηρεσίας
-Την υπ' αριθμ. 256/25ης/26-06-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται α) η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση, προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης της πράξης ΑΔΑ: 7ΑΥΕΦ-41Ι και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τη διεκπεραίωση (έγγραφα, μελέτες κ.λ.π.) μέχρι και τη δημοπράτηση του έργου « Πρότυπο επιδεικτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας στο Νοσοκομείο Κομοτηνής», για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σύμφωνα με τους όσους που παρατίθενται στην εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και β) το κείμενο και τους όρους της υπ' αριθμ. 11/2015 διακήρυξης για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

Προϋπολογισμός: 18.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διάθεσης του τεύχους της διακήρυξης: από 14-7-2015 μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr)και από το πρόγραμμα Διαύγεια (με απόδειξη παραλαβής η οποία θα έχει τη μορφή εγγράφου από τους ενδιαφερόμενους) και τέλος από το ΚΗΜΔΗΣ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23-7-2015 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24-07-2015, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                                                                 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2015 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΠΑ


 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020